Boonchoo New Book 2021-07 (Thai)

This list contains 47 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Practical DevOps and Cloud engineering / Practical DevOps and Cloud engineering / ผู้แต่ง ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ ; บรรณาธิการ ภีรพล คชาเจริญ.

Natthachōt Phromrit. Phīraphon Khachāčharœ̄n. by ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ | ภีรพล คชาเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2563 [2020]Availability: No items available : Checked out (3).
ห้องสมุด:
Smart city guide book II : nawattakam kānbō̜rihān kap kānphatthanā ʻongkō̜n pokkhrō̜ng sūan thō̜ngthin sū satawat thī 21 / Smart City Guide Book II : นวัตกรรมการบริหาร กับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ศตวรรษที่ 21 / เอกชัย สุมาลี, ชัยวุฒิ ตันไชย.

ʻĒkkachai Sumalī. Chaiyawut Tanchai. Sathāban Phra Pokklao. Witthāyalai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin. by เอกชัย สุมาลี | ชัยวุฒิ ตันไชย | สถาบันพระปกเกล้า. วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Witthayālai Phatthanā Kānpokkhrō̜ng Thō̜ngthin, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: T58.5 .อ722 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: T58.5 .อ722 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana nitikam læ sanyā / กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Mahā Sārakhrām : Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻAphichāt Kānphim, 2564 [2021] Publisher: มหาสารคาม : หจก.อภิชาติการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT504 .ด83 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ด83 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ด83 2564 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / คณิต ณ นคร.

Khanit Na Nakhō̜n, by คณิต ณ นคร, 2480-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5401 .ค33 2564 ล. 2 (5). Checked out (6). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi thōrakhamanākhom : khwāmrū bư̄angton / กฎหมายโทรคมนาคม : ความรู้เบื้องต้น / อรัชมน พิเชฐวรกุล.

ʻAratchamon Phichētwō̜rakun. by อรัชมน พิเชฐวรกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4305 .อ46 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K4305 .อ46 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān santiphāp nai Čhangwat ʻĀčhe ʻIndōnīsīa = The Aceh peace process, Indonesia / กระบวนการสันติภาพในจังหวัดอาเจะห์ อินโดนีเซีย = The Aceh peace process, Indonesia / พลเอก นิพันธ์ ทองเล็ก.

Niphat Thō̜nglek, Phon ʻĒk Sathāban Phra Pokklao. by นิพัทธ์ ทองเล็ก, พล.อ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563, [2020]Other title: Aceh peace process, Indonesia.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HM1126 .น63 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HM1126 .น63 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhapkhlư̄an paomāi kānphatthanā thī yangyư̄n (SDGs) : kō̜ranī sưksā kānchai nǣokhit prachāthipatai bǣp mīsūanrūam nai klum yaowachon Thai phư̄a sœ̄msāng khwāmplō̜tphai thāng thanon / การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : กรณีศึกษาการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มเยาวชนไทยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน / ถวิลวดี บุรีกุล, นิตยา โพธิ์นอก, เลิศพร อุดมพงษ์.

Thawilwadee Bureekul. Lœ̄tphō̜n ʻUdomphong. Nittayā Phōnō̜k. Sathāban Phra Pokklao. by ถวิลวดี บุรีกุล | เลิศพร อุดมพงษ์ | นิตยา โพธิ์นอก | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: HE5614.5.ท9 ถ563 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khaya mūnfō̜i / การจัดการขยะมูลฝอย / ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, ศิวพันธุ์ ชูอินทร์.

Paibūn Čhǣmphong. Siwaphan Chūʻin. by ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 2499- | ศิวพันธุ์ ชูอินทร์, 2518-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ93 2560 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ93 2560 (6). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān khō̜ngsīa ʻutsāhakam yāng yangyư̄n / การจัดการของเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน / อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.

Orathai Chavalparit. by อรทัย ชวาลภาฤทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD897.8.ท9 อ43 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD897.8.ท9 อ43 2560 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānčhattham rabop khunnaphāp ISO 17025 & GLP samrap hō̜ng patibatkān khēmī / การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 17025 & GLP สำหรับห้องปฏิบัติการเคมี / อภิชาติ อิ่มยิ้ม.

'Aphichāt ʻImyim. by อภิชาติ อิ่มยิ้ม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QD51 .อ462 2559 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QD51 .อ462 2559 (6).
ห้องสมุด:
Kān prapā chumchon mư̄ang læ chonnabot / การประปาชุมชนเมืองและชนบท / ประพัฒน์ เป็นตามวา.

Praphat Pentāmwā. by ประพัฒน์ เป็นตามวา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD365 .ป463 2563 (3).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā kānsō̜n thaksa kānkhit sāngsan / การพัฒนาการสอนทักษะการคิดสร้างสรรค์ / จันทรา ด่านคงรักษ์.

Čhanthrā Dānkhongrak. by จันทรา ด่านคงรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB1062 .จ633 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsưksā phrưttikam khwāmpen phonlamư̄ang samrap sangkhom Thai = The study of citizenship behavior for Thai society / การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย = The study of citizenship behavior for Thai society / ถวิลวดี บุรีกุล, ทศพล สมพงษ์, สมเกียรติ นากระโทก.

Thawilwadee Bureekul. Thossaphol Sompong. Somkīanti Nākrathōk. Sathāban Phra Pokklao. Samnak Wičhai læ Phatthanā. by ถวิลวดี บุรีกุล | ทศพล สมพงษ์ | สมเกียรติ นากระโทก | สถาบันพระปกเกล้า. สำนักวิจัยและพัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Wičhai læ Patthanā, Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Other title: Study of citizenship behavior for Thai society.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก15 ถ556 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kānsangkhro̜ lakthān chœ̄ng pračhak nai ngānwičhai phonlap thāng phēsatchakam : kānwikhro̜ ʻaphimān dūai prōkrǣm Stata = Evidence synthesis in pharmaceutical outcome research : meta-analysis in Stata / การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม Stata = Evidence synthesis in pharmaceutical outcome research : meta-analysis in Stata / สุรศักดิ์ เสาแก้ว.

Surasak Saokǣo. by สุรศักดิ์ เสาแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim hǣng Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 [2017]Other title: Evidence synthesis in pharmaceutical outcome research : meta-analysis in Stata.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV26.5 .ส745 2560 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV26.5 .ส745 2560 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khon kānmư̄ang. Lem 6 / คนการเมือง. เล่ม 6 / นรนิติ เศรษฐบุตร.

Noranit Setabutr, Sathāban Phra Pokklao. by นรนิติ เศรษฐบุตร, 2484- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS570.5 .น364 2563 ล. 6 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton phāsā phaithō̜n / ความรู้เบื้องต้นภาษาไพธอน / พฤกษ์ สระศรีทอง และคณะ.

Phrưk Sasīthō̜ng. by พฤกษ์ สระศรีทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QA76.73.พ93 พ42 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QA76.73.พ93 พ42 2563 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khwāmpen sathāban khō̜ng phak kānmư̄ang kap kānphatthanā prachāthipatai : sưksā kō̜ranī phak kānmư̄ang Thai phāitai Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthathammanūn Wādūai Phak Kānmư̄ang, Phō̜. Sō̜. 2560 / ความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองกับการพัฒนาประชาธิปไตย : ศึกษากรณี พรรคการเมืองไทยภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 / ไชยันต์ ไชยพร, สติธร ธนานิธิโชติ และบุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์.

Chaiyan Chaiyaphō̜n, Satithō̜n Thanānithichōt. Bulanchāi ʻUdomʻariyasap. Sathāban Phra Pokklao. by ไชยันต์ ไชยพร, 2502- | สติธร ธนานิธิโชติ | บุหลันฉาย อุดมอริยทรัพย์ | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phra Pokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: JQ1749.ก795 ช946 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi prīapthīap khō̜ng Sāttrāčhān Phichaisak Hō̜rayāngkūn / คำสอนวิชากฎหมายเปรียบเทียบของศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร / เรียบเรียงโดย สุรัชดา รีคี.

Phichaisak Hō̜rayāngkūn. Surutchada Reekie. by พิชัยศักดิ์ หรยางกูร | สุรัชดา รีคี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi prīapthīap Other title: กฎหมายเปรียบเทียบ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K559 .พ624 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K559 .พ624 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K559 .พ624 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K559 .พ624 2564 (1). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ค362 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K7040 .ค362 2564 (1). Checked out (5). In transit (4).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānbō̜rihān čhatkān khaya bǣp phonlamư̄ang yuk mai chumchon rai thang / คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบพลเมืองยุคใหม่ชุมชนไร้ถัง / ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ.

Phaibūn Phōsuwan, Sathāban Phrapokklao. by ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ, 2508- | สถาบันพระปกเกล้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ฉบับปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Phrapokklao, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: TD791 .พ937 2563 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: TD791 .พ937 2563 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544