TUMED-New Book 2021-July (Tha)

This list contains 31 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
33 withī patiwat rāngkāi mai hai pen ʻansaimœ̄ / 33 วิธีปฏิวัติร่างกายไม่ให้เป็นอัลไซเมอร์ / Shirasawa Takuji เขียน ; ภัทรสร คูร์พิพัฒน์ แปล.

Shirasawa, Takuji. Phattharasō̜n Khūphiphat. by ชิระซะวะ, ทะคุจิ | ภัทรสร คูร์พิพัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT160 .ช646 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Critical conditions in neonates / Critical conditions in neonates / สันติ ปุณณะหิตานนท์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ.

Santi Punnahitānon. Sōphāphan Ngœ̄ncham. Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai. by สันติ ปุณณะหิตานนท์ | ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Chomrom Wētchasāt Thārok Rǣkkœ̄t hǣng Prathēt Thai, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS421 .ค636 2559 (1).
ห้องสมุด:
Healthitude suk (ʻudom) khati / Healthitude สุข (อุดม) คติ / พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Phičhak Wongwisit. by พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat 'Ē. Phī. Krāfik Dīsai læ Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เอ.พี. กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāksāt læ sarīrawitthayā = Anatomy physiology / กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology / Parramon เขียนและภาพประกอบ ; ภุชงค์ เดชอาคม แปล.

Puchong Dētʻākhom, Parramon Ediciones. Editorial Team. by ภุชงค์ เดชอาคม, 2522- | พารามอง เอดีซีอองส์. เอดิทอเรียล ทีม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Anatomy physiology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ก6485 2564 (4).
ห้องสมุด:
Kānphātat plīan khō̜khaothīam chanit sapsō̜n = Complex primary total knee arthroplasty / การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดซับซ้อน = Complex primary total knee arthroplasty / วราห์ ยืนยงวิวัฒน์ บรรณาธิการ.

Warā Yư̄nyongwiwat. by วราห์ ยืนยงวิวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sahamit Phatthanā Kānphim (1992) Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, 2564 [2021]Other title: Complex primary total knee arthroplasty.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE870 .ก653 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phư̄nthān wichāchīp kānphǣt phǣn Thai. lem 1, Wichā pratyā læ phư̄nthān kānphǣt phǣn Thai / ตำราพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย. เล่ม 1, วิชาปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย / [ผู้เขียน ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, รวงทิพย์ ตันติปิฎก].

Yongsak Tantipidok. Rūangthip Tantipidok. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai. by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก | รวงทิพย์ ตันติปิฎก | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Other title: Wichā pratyā læ phư̄nthān kānphǣt phǣn Thai Other title: วิชาปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ย247 2561 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phư̄nthān wichāchīp kānphǣt phǣn Thai. lem 2, Wichā čhanyāban wichāchīp læ kotmāi / ตำราพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย. เล่ม 2, วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย / [ผู้เขียน ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, ธเนตร บัวแย้ม, รวงทิพย์ ตันติปิฎก].

Yongsak Tantipidok. Thanēt Būayǣm. Rūangthip Tantipidok. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai. by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก | ธเนตร บัวแย้ม | รวงทิพย์ ตันติปิฎก | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Other title: Wichā čhanyāban wichāchīp læ kotmāi Other title: วิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ย247 2561 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phư̄nthān wichāchīp kānphǣt phǣn Thai. lem 3, Wichā lakkān wičhai bư̄angton wichā phrưksasāt phư̄nthān / ตำราพื้นฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย. เล่ม 3, วิชาหลักการวิจัยเบื้องต้นวิชาพฤกษศาสตร์พื้นฐาน / [ผู้เขียน ยงศักดิ์ ตันติปิฎก, รวงทิพย์ ตันติปิฎก, อุษา กลิ่นหอม].

Yongsak Tantipidok. Rūangthip Tantipidok. ʻUsā Klinhō̜m. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai. by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก | รวงทิพย์ ตันติปิฎก | อุษา กลิ่นหอม | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Other title: Wichā lakkān wičhai bư̄angton wichā phrưksasāt phư̄nthān Other title: วิชาหลักการวิจัยเบื้องต้นวิชาพฤกษศาสตร์พื้นฐาน.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ย247 2561 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā phēsatchakam Thai. lem 1 / ตำราเภสัชกรรมไทย. เล่ม 1 / ผู้เขียนและเรียบเรียง ยงศักดิ์ ตันติปิฎก.

Yongsak Tantipidok. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai. by ยงศักดิ์ ตันติปิฎก | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Klumngān Wichākān Phēsatchakam Phǣn Thai Sathāban Kānphǣt Phǣn Thai Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2561 [2018] Publisher: [นนทบุรี] : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV738.JT3 ย25 2561 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Tamrā wētchasāt chœ̄ng pračhak samrap nisit phǣt = Textbook of evidence-based medicine for medical students / ตำราเวชศาสตร์เชิงประจักษ์สำหรับนิสิตแพทย์ = Textbook of evidence-based medicine for medical students / กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์.

Kittiphong Khongsombūn. by กิตติพงษ์ คงสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Textbook of evidence-based medicine for medical students.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB102.5 .ก63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Than yuk kap phōchanākān nai dek / ทันยุคกับโภชนาการในเด็ก / อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์, สุภาพรรณ ตันตราชีวธร บรรณาธิการ.

ʻUmāphō̜n Suthatwō̜rawut. Nalinī Čhongwiriyaphan. Suphāphan Tantrāchīwathō̜n. Chomrom Phōchanākān Dek hǣng Prathēt Thai. by อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ | นลินี จงวิริยะพันธุ์ | สุภาพรรณ ตันตราชีวธร | ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Chomrom Phōchanākān Dek hǣng Prathēt Thai, 2548 [2005] Publisher: กรุงเทพฯ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2548 [2005]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS115 .ท63 2548 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi kānphǣt phǣn Thai / ประมวลกฎหมายการแพทย์แผนไทย / ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม.

Phānuwat Phōtnim. by ภานุวัฒน์ โพดนิ่ม.

Edition: ปรับปรุงครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .ภ63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Pūat kradūk læ klāmnư̄a kānbambat raksā thāng wētchasāt fư̄nfū / ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ การบำบัดรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ.

Kingkǣw Pāčharī Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū. by กิ่งแก้ว ปาจรีย์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wētchasāt Fư̄nfū Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE140 .ป53 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phon khō̜ng sānsakat čhāk yāpakking tō̜ rabop phūmkhumkan limfōsai khō̜ng manu = The immune modulatory effect of Murdannia loribormis on human lymphocytes : ngān wikhro̜ / ผลของสารสกัดจากหญ้าปักกิ่งต่อระบบภูมิคุ้มกันลิมโฟไซต์ของมนุษย์ = The immune modulatory effect of Murdannia loribormis on human lymphocytes : งานวิเคราะห์ / คณะผู้วิเคราะห์ เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา,วีณา จิรัจฉริยากูล, ธนวรรณ กุมมาลือ.

Yaowalak ʻŪpratyā. Wīnā Čhiratchariyākūn. Thanawan Kummālư̄. by เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา | วีณา จิรัจฉริยากูล | ธนวรรณ กุมมาลือ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2552 [2009]] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2552 [2009]]Other title: The immune modulatory effect of Murdannia loribormis on human lymphocytes.Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāprūam kānphalit yā = Overview of pharmaceutical manufacturing / ภาพรวมการผลิตยา = Overview of pharmaceutical manufacturing / รัตติรส คนการณ์.

Rattirot Khonkān. by รัตติรส คนการณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samnakphim Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Other title: Overview of pharmaceutical manufacturing.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV736 .ร63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phāp winitchai nai phāwa bātčhep. lem 1 = Emergency imaging trauma. Vol. 1 / ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ. เล่ม 1 = Emergency imaging trauma. Vol. 1 / บรรณาธิการ รัฐชัย แก้วลาย.

Ratthachai Kǣolāi. by รัฐชัย แก้วลาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīangsām Krāpfik Dīsai Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Emergency imaging trauma..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO700 .ภ63 2564 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Phāp winitchai nai phāwa bātčhep. lem 2 = Emergency imaging trauma. Vol. 2 / ภาพวินิจฉัยในภาวะบาดเจ็บ. เล่ม 2 = Emergency imaging trauma. Vol. 2 / บรรณาธิการ รัฐชัย แก้วลาย.

Ratthachai Kǣolāi. by รัฐชัย แก้วลาย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Rīangsām Krāpfik Dīsai Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เรียงสาม กราฟฟิค ดีไซน์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Emergency imaging trauma..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO700 .ภ63 2564 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
Samō̜ng fit - fit samō̜ng : khletlap phœ̄m sakkayaphāp læ pluk khwāmkhit sāngsan chabap sanlayaphǣt samō̜ng / สมองฟิต-ฟิตสมอง : เคล็ดลับเพิ่มศักยภาพและปลุกความคิดสร้างสรรค์ ฉบับศัลยแพทย์สมอง / Rahul Jandial ; ลลิตา ผลผลา แปล.

Jandial, Rahul. Lalitā Phonphalā. by จันเดียล, ราหุล | ลลิตา ผลผลา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คสเคป, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL102 .จ63 2564 (2). In transit (1).
ห้องสมุด:
Samunphrai nūat Thai ʻanākhot Thai : sarup rāingān Mahakam Samunphrai hǣng Chāt khrang læ kānprachum wichākān pračham pī kānphǣt phǣn Thai kānphǣt phư̄nbān læ kānphǣt thāng lư̄ak thī 16 rawāng wanthī 6-10 Mīnākhom 2562 na Sūn Sadǣng Sinkhā læ Kānprachum ʻImphæk Mư̄angthō̜ng Thanī Čhangwat Nonthaburī / สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย : สรุปรายงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและการประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / บรรณาธิการ รัชนี จันทร์เกษ, ดวงแก้ว ปัญญาภู.

Mahakam Samunphrai hǣng Chāt Nonthaburī) Ratchanī Čhankēt. Dūangkǣo Panyāphū. Thailand. Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak. Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān. Klumngān Wichākān læ Khlang Khwāmrū. by มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 : 2562 : นนทบุรี) | รัชนี จันทร์เกษ | ดวงแก้ว ปัญญาภู | กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. กองวิชาการและแผนงาน. กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Klumngān Wichākān læ Khlang Khwāmrū Kō̜ng Wichākān læ Phǣnngān Krom Kānphǣt Phǣn Thai læ Kānphǣt Thānglư̄ak Krasūang Sāthāranasuk, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : กลุ่มงานวิชาการและคลังความรู้ กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB50.JT3 ม524 2562 (1).
ห้องสมุด:
Sarup praden thām-tō̜p panhā rōk kradūksanlang pūat lang-pūat khō̜ / สรุปประเด็นถาม-ตอบปัญหาโรคกระดูกสันหลัง ปวดหลัง-ปวดคอ / ผู้นิพนธ์ วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.

Wichān Yingsakmongkhon. by วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Thammadā Phrēt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ธรรมดาเพรส จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE720 .ว62 2564 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544