TUPRIDI-NewBook-2021-07-05 (Thai)

This list contains 81 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. lem 1 : kāndamnœ̄n khadī phǣng læ withī phičhāranā khwām phǣng = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 1 : การดำเนินคดีแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, 1970- by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Krungsiam, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2564 [2021]Other title: Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Phāra čhamyō̜m thāng phǣng kap phāra čhamyō̜m thāng pokkhrō̜ng : rāingān chabap sombūn / ภาระจำยอมทางแพ่งกับภาระจำยอมทางปกครอง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻanuyātōtulākān / คู่มืออนุญาโตตุลาการ / บรรณาธิการ เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ; คณะทำงาน ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ... [และคนอื่น ๆ].

Bēnčhawan Tangsathāphō̜nphan. Dāranī Mātchāonā. Sathāban ʻAnuyātōtulākān. by เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ | ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา | สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban ʻAnuyātōtulākān Samnakngān Sān Yuttitham, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (4). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Rap Sayāmānon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายรับ ศยามานนท์.

Čhư̄ačhan Khongsak, Somsri Sukumonnan, by เจือจันทร์ คงศักดิ์, 2472-2550 | สมศรี สุกุมลนันทน์, 2462-2548.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Chinʻaksō̜n Kānphim, 2526 [1983] Publisher: กรุงเทพฯ : ชินอักษรการพิมพ์, 2526 [1983]Other title: Rap Sayāmānon Other title: รับ ศยามานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1983 718255 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop lūang Atmanunnētyāthō̜n Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. (Pokkhrō̜ng Na Thalang) อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถมนุญเนตยาทร ท.ม.,ต.ช. (ปกครอง ณ ถลาง)

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Krungthēp kānphim, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718068 (1). :
ห้องสมุด:
Phan Tamrūat ʻĒk Mō̜mlūang ʻAdun Nopphawong. พันตำรวจเอก หม่อมหลวง อดุลย์ นพวงศ์.

Wachirayānawong, Prince, Supreme Patriarch, Wachirayānasangwō̜n, Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang, Rưtthisō̜n Sǣnnām. by วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2415-2501 | วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | ฤทธิศร แสนนาม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Rōngphim Sưksā Kānphim, 2519 [1976] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์, 2519 [1976]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1976 718253 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān chāpanakit sop khun mǣ Mư̄an Satwāhā. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่เหมือน ศัตรวาหา.

Phra Katsopmunī. by พระกัสสปมุนี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Rōngphim Khurusaphālātphrāo, 2517 [1974] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718066 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. Phǣtying Somrat Ranongthanee. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. แพทย์หญิง สมรัตน์ ระนองธานี.

ʻAmarā Malilā, by อมรา มลิลา, 2478-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Mīdīa Kānphim, 2528 [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : มีเดียการพิมพ์, 2528 [1985]Other title: Yāngrai khư̄ phāwanā Other title: อย่างไรคือภาวนา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 718069 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Teera Na Thalang Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายธีระ ณ ถลาง ท.ม., ต.ช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Amarin kānphim, 2528 [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528 [1985]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 718130 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Manūkitwimonʻat. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมนูกิจวิมลอรรถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Līang Chīang, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2535 [1992]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 718106 (1). :
ห้องสมุด:
Phra niphon khō̜ng Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān. พระนิพนธ์ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ.

Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān (Čhūan), by สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน), 2440-2514.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Kānphim, 2513 [1970] Publisher: พระนคร : ศูนย์การพิมพ์, 2513 [1970]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1970 718228 (1). :
ห้องสมุด:
Phō̜.ʻŌ̜. Kārun Kengradomying / พ.อ. การุณ เก่งระดมยิง / [อาทร จุลโลบล].

ʻĀthō̜n Čhunlōbon. by อาทร จุลโลบล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜, 2548] [2005] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548] [2005]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 718020 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phanʻēk Phanthēp Keeratiunkoon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พันธุ์เทพ กีรติอังกูร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Rōngphim kān sātsanā, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542 [1999]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 717878 (1). :
ห้องสมุด:
Nāthī khō̜ng khon : tām lak nai phra traipidok. หน้าที่ของคน : ตามหลักในพระไตรปิฎก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Fư̄angʻaksō̜n, 2512 [1969] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, 2512 [1969]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1969 718256 (1). :
ห้องสมุด:
ʻĀlai rak Khun Mǣ Čhintanā Hongyok (Čhūčhitlūan) : 14 Makarākhom 2468-13 Kanyāyon 2558. อาลัยรัก คุณแม่จินตนา หงษ์หยก (จูจิดหลวน) : 14 มกราคม 2468-13 กันยายน 2558.

Phra Rātchasangwō̜rayān (Phut), Wīrit ʻUkhōtphon. by พระราชสังวรญาณ (พุธ), 2464-2542 | วีริศ อุโฆษผล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2558] [2015] Publisher: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], [2558] [2015]Other title: Thīralư̄k phithī chāpanakit Khun Mǣ Čhintanā Hongyok (Čhūčhitlūan) Other title: ที่ระลึกพิธีฌาปนกิจคุณแม่จินตนา หงษ์หยก (จูจิดหลวน).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 717606 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sinī Čhulānon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสินี จุลานนท์.

Wachirayānasangwō̜n, Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang, Phra Phōthiyānathēra (Chā), by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | พระโพธิญาณเถร (ชา), 2461-2535.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554 [2011]Other title: Sinī Čhulānon Other title: สินี จุลานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2011 718212 (1). :
ห้องสมุด:
Ngān chāpanakit sop khun mǣ Thō̜ngkham ʻUnasiri. งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองคำ อุณห์ศิริ.

Phō̜nphan Thārānumāt, Khunying. by พรพรรณ ธารานุมาศ, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Bō̜risat Prachāchon Čhamkat (Phanǣk Kānphim), 2511 [1968] Publisher: พระนคร : บริษัทประชาชน จำกัด (แผนกการพิมพ์), 2511 [1968]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1968 718092 (1). :
ห้องสมุด:
ʻĀwut ʻAphibānphūwanāt. อาวุธ อภิบาลภูวนารถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hai-thēk Kānphim, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ไฮ-เทค การพิมพ์, 2550 [2007]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 718232 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Lūangphō̜ Mī Thammathinnō. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ หลวงพ่อมี ธมฺมทินฺโน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Thongchai Kānphim, 2514 [1971] Publisher: พระนคร : ธงไชยการพิมพ์, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 718257 (1). :
ห้องสมุด:
ʻNai ʻōkāt sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Wichīan Sīmantara. ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี วิเชียร สีมันตร.

by วิเชียร สีมันตร, พล.ต.ต, 2460-2516.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Samnakphim Suphā, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ สุภา, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718230 (1). :
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3  ...  5    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544