TUPRIDI-NewBook-2021-07-05 (Thai)

This list contains 81 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. lem 1 : kāndamnœ̄n khadī phǣng læ withī phičhāranā khwām phǣng = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 1 : การดำเนินคดีแพ่งและวิธีพิจารณาความแพ่ง = Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, 1970- by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Krungsiam, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรุงสยาม, 2564 [2021]Other title: Legal English volume 1 : Civil litigation and civil procedure.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 1 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Phāra čhamyō̜m thāng phǣng kap phāra čhamyō̜m thāng pokkhrō̜ng : rāingān chabap sombūn / ภาระจำยอมทางแพ่งกับภาระจำยอมทางปกครอง : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.

Somkīat Wō̜rapanyāʻanan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT709 .ส42 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT709 .ส42 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻanuyātōtulākān / คู่มืออนุญาโตตุลาการ / บรรณาธิการ เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ ; คณะทำงาน ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา ... [และคนอื่น ๆ].

Bēnčhawan Tangsathāphō̜nphan. Dāranī Mātchāonā. Sathāban ʻAnuyātōtulākān. by เบญจวรรณ ตั้งสถาพรพันธ์ | ฎารณีย์ มาตย์ชาวนา | สถาบันอนุญาโตตุลาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sathāban ʻAnuyātōtulākān Samnakngān Sān Yuttitham, [2563] [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํานักงานศาลยุติธรรม, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1829 .ค7465 2563 (5). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Ngān chāpanakit sop khun mǣ Thō̜ngkham ʻUnasiri. งานฌาปนกิจศพ คุณแม่ทองคำ อุณห์ศิริ.

Phō̜nphan Thārānumāt, Khunying. by พรพรรณ ธารานุมาศ, คุณหญิง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Bō̜risat Prachāchon Čhamkat (Phanǣk Kānphim), 2511 [1968] Publisher: พระนคร : บริษัทประชาชน จำกัด (แผนกการพิมพ์), 2511 [1968]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1968 718092 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Lūangphō̜ Mī Thammathinnō. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ หลวงพ่อมี ธมฺมทินฺโน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Thongchai Kānphim, 2514 [1971] Publisher: พระนคร : ธงไชยการพิมพ์, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 718257 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Rap Sayāmānon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายรับ ศยามานนท์.

Čhư̄ačhan Khongsak, Somsri Sukumonnan, by เจือจันทร์ คงศักดิ์, 2472-2550 | สมศรี สุกุมลนันทน์, 2462-2548.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Chinʻaksō̜n Kānphim, 2526 [1983] Publisher: กรุงเทพฯ : ชินอักษรการพิมพ์, 2526 [1983]Other title: Rap Sayāmānon Other title: รับ ศยามานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1983 718255 (1). :
ห้องสมุด:
Phan Tamrūat ʻĒk Mō̜mlūang ʻAdun Nopphawong. พันตำรวจเอก หม่อมหลวง อดุลย์ นพวงศ์.

Wachirayānawong, Prince, Supreme Patriarch, Wachirayānasangwō̜n, Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang, Rưtthisō̜n Sǣnnām. by วชิรญาณวงศ์, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2415-2501 | วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | ฤทธิศร แสนนาม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: Rōngphim Sưksā Kānphim, 2519 [1976] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศึกษาการพิมพ์, 2519 [1976]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1976 718253 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.Tō̜.ʻŌ̜. Phǣtying Somrat Ranongthanee. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. แพทย์หญิง สมรัตน์ ระนองธานี.

ʻAmarā Malilā, by อมรา มลิลา, 2478-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Mīdīa Kānphim, 2528 [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : มีเดียการพิมพ์, 2528 [1985]Other title: Yāngrai khư̄ phāwanā Other title: อย่างไรคือภาวนา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 718069 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Manūkitwimonʻat. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระมนูกิจวิมลอรรถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Līang Chīang, 2535 [1992] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, 2535 [1992]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1992 718106 (1). :
ห้องสมุด:
Phō̜.ʻŌ̜. Kārun Kengradomying / พ.อ. การุณ เก่งระดมยิง / [อาทร จุลโลบล].

ʻĀthō̜n Čhunlōbon. by อาทร จุลโลบล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜, 2548] [2005] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548] [2005]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 718020 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phanʻēk Phanthēp Keeratiunkoon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก พันธุ์เทพ กีรติอังกูร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Rōngphim kān sātsanā, 2542 [1999] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2542 [1999]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 717878 (1). :
ห้องสมุด:
Nāthī khō̜ng khon : tām lak nai phra traipidok. หน้าที่ของคน : ตามหลักในพระไตรปิฎก.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rōngphim Fư̄angʻaksō̜n, 2512 [1969] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์เฟื่องอักษร, 2512 [1969]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1969 718256 (1). :
ห้องสมุด:
ʻĀlai rak Khun Mǣ Čhintanā Hongyok (Čhūčhitlūan) : 14 Makarākhom 2468-13 Kanyāyon 2558. อาลัยรัก คุณแม่จินตนา หงษ์หยก (จูจิดหลวน) : 14 มกราคม 2468-13 กันยายน 2558.

Phra Rātchasangwō̜rayān (Phut), Wīrit ʻUkhōtphon. by พระราชสังวรญาณ (พุธ), 2464-2542 | วีริศ อุโฆษผล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], [2558] [2015] Publisher: [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], [2558] [2015]Other title: Thīralư̄k phithī chāpanakit Khun Mǣ Čhintanā Hongyok (Čhūčhitlūan) Other title: ที่ระลึกพิธีฌาปนกิจคุณแม่จินตนา หงษ์หยก (จูจิดหลวน).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 717606 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Sinī Čhulānon. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางสินี จุลานนท์.

Wachirayānasangwō̜n, Somdet Phrasangkharāt Čhao Krommalūang, Phra Phōthiyānathēra (Chā), by วชิรญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง, 2456-2556 | พระโพธิญาณเถร (ชา), 2461-2535.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2554 [2011]Other title: Sinī Čhulānon Other title: สินี จุลานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2011 718212 (1). :
ห้องสมุด:
ʻĀwut ʻAphibānphūwanāt. อาวุธ อภิบาลภูวนารถ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hai-thēk Kānphim, 2550 [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : ไฮ-เทค การพิมพ์, 2550 [2007]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 718232 (1). :
ห้องสมุด:
ʻNai ʻōkāt sadet phrarātchadamnœ̄n phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Tamrūat Trī Wichīan Sīmantara. ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี วิเชียร สีมันตร.

by วิเชียร สีมันตร, พล.ต.ต, 2460-2516.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Samnakphim Suphā, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สำนักพิมพ์ สุภา, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718230 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop lūang Atmanunnētyāthō̜n Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. (Pokkhrō̜ng Na Thalang) อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงอรรถมนุญเนตยาทร ท.ม.,ต.ช. (ปกครอง ณ ถลาง)

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Krungthēp kānphim, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718068 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān chāpanakit sop khun mǣ Mư̄an Satwāhā. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่เหมือน ศัตรวาหา.

Phra Katsopmunī. by พระกัสสปมุนี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Rōngphim Khurusaphālātphrāo, 2517 [1974] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2517 [1974]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718066 (1). :
ห้องสมุด:
Anusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Teera Na Thalang Thō̜. Mō̜., Tō̜. Chō̜. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายธีระ ณ ถลาง ท.ม., ต.ช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krungthēp : Amarin kānphim, 2528 [1985] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528 [1985]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 718130 (1). :
ห้องสมุด:
Phra niphon khō̜ng Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān. พระนิพนธ์ ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ.

Somdet Phra ʻAriyawongsākhatayān (Čhūan), by สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน), 2440-2514.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Kānphim, 2513 [1970] Publisher: พระนคร : ศูนย์การพิมพ์, 2513 [1970]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1970 718228 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān chāpanakit sop Nāngsāo Sōmmanat ʻImudom. ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางสาวโสมนัส อิ่มอุดม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2549] [2006] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2549] [2006]Other title: Sōmmanat ʻImudom. Other title: โสมนัส อิ่มอุดม.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2006 718226 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Anont Na Pō̜mpetch. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอานนท์ ณ ป้อมเพชร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2538 [1995] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2538 [1995]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1995 718108 (1). :
ห้องสมุด:
Chalāt thambun : rūam rư̄ang nā rū khūmư̄ thambun hai thūk withī / ฉลาดทำบุญ : รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี / พระชาย วรธมฺโม, พระไพศาล วิสาโล เรียบเรียง ; โอภาส เชฏฐากุล บรรณาธิการ.

Phra Chāi Wǭrathammō. Phra Phaisān Wisālō, ʻŌphāt Chētthākun. by พระชาย วรธมฺโม | พระไพศาล วิสาโล, 2500- | โอภาส เชฏฐากุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 53.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Rōngphim Mēdsāi, 2549 [2006] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เม็ดทราย, 2549 [2006]Other title: Thīralưk ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen kō̜ranī phisēt Nāng Yaowarēt Sīyaphan Other title: ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ นางเยาวเรศ ศรียะพันธ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2006 718072 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop ʻĀčhān Chǣm Bunmī. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์แช่ม บุญมี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2542 [1999] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2542 [1999]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1999 718244 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāi Song Rūsakun. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายส่ง หรูสกุล.

Phra Rātchananthamunī (Pan), by พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Thammasaphā, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2544 [2001]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 718093 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān prathān phlœ̄ng sop Nāng Nœ̄i Wasurat. อนุสรณ์เนื่องในงานประทานเพลิงศพ นางเน้ย วสุรัตน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Bō̜risat Wai ʻǣn Phing Čhamkat, 2523 [1980] Publisher: [ม.ป.ท.] : บริษัท ไวท์ แอนด์ พิ้งค์ จำกัด, 2523 [1980]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1980 718024 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phō̜.ʻŌ̜. Phra Phithakʻāphātphon. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ. พระพิทักษ์อาพาธพล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2514 [1971] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 718104 (1). :
ห้องสมุด:
Khwāmrū kīeokap Phutthasātsanā læ praphēnī bāng yāng / ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาและประเพณีบางอย่าง / กรมศิลปากร

Thailand. Krom Sinlapākō̜n. by กรมศิลปากร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : [Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2515 [1972] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ตัรณสาร, 2515 [1972]Other title: Khun Sưksākānphisit (Phisit Hawānon) Other title: ขุนศึกษาการพิศิษฎ์ (พิศิษฎ์ หะวานนท์).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1972 718079 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai kānchāpanakit sop nāngsāo Būasī Supphaprasœ̄t. อนุสรณ์ในการฌาปนกิจศพ นางสาว บัวศรี ศุภประเสริฐ.

Somdet PhraʻAriyawongsākhotyān (Wāt), Suchā ti suppha prasœ̄t. by สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์), 2440-2531 | สุชาติ ศุภประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : rōngphim sūan thō̜ngthin krommakān pokkhrō̜ng, 2518 [1975] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2518 [1975]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1975 718241 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān chāpanakit sop Nāng Sūančhū Limwong. อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางซ้วนจู้ ลิ้มวงศ์.

Somdet PhraʻAriyawongsākhotyān (Wāt), by สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์), 2440-2531.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Damrong Kānphim, 2523 [1980] Publisher: กรุงเทพฯ : ดำรงการพิมพ์, 2523 [1980]Other title: Nāng Sūančhū Limwong Other title: นางซ้วนจู้ ลิ้มวงศ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1980 718248 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜.Rō̜.Wō̜. Sœ̄msī Kasēmsī. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี.

Phra Mahā Būa Yānasampannō, by พระมหาบัว ญาณสัมปันโน, 2456-2554.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Rōngphim Chūanphim, 2525 [1982 ] Publisher: กรุงเทพ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2525 [1982 ]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1982 718220 (1). :
ห้องสมุด:
Thammai / ทำไม / ชยสาโร ภิกขุ.

Chayasārō Phikkhu, by ชยสาโร ภิกขุ, ค.ศ. 1958-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klum Phư̄an Tham Phư̄an Tham, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มเพื่อนธรรมเพื่อนทำ, 2548 [2005]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 718023 (1). :
ห้องสมุด:
Hitōpathēt / หิโตปเทศ / ของ เสฐียรโกเศศและนาคะประทีป.

Anuman Rajadhon, Phya, Sanprasert, Phra, by อนุมานราชธน, พระยา, 2431-2512 | สารประเสริฐ (ตรี), พระ, 2432-2488.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Thonburī : Rōngrīan Chāng Phim Phetcharat, 2504 [1961] Publisher: ธนบุรี : โรงเรียนช่างพิมพ์เพชรรัตน์, 2504 [1961]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1961 718081 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop pen kō̜ranī phisēt Nāng Laʻō̜ng Watphūdēt. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นางละออง วัตรภูเดช.

Phrarātnanthamunī (Pan), by พระราชนันทมุนี (ปั่น), 2454-2550.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... Hō̜Čhō̜Kō̜. ʻArun Kānphim, 2541 [1998] Publisher: กรุงเทพฯ หจก. อรุณการพิมพ์, 2541 [1998]Other title: Nāng Laʻō̜ng Watphūdēt Other title: นางละออง วัตรภูเดช.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1998 718240 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai kān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Sanē Wongchaʻum Thǭ.Chǭ., Thǭ.Mǭ. ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ พันเอก เสน่ห์ วงศ์ชะอุ่ม ท.ช., ท.ม.

Nākāno, Čhē Chūʻičhi. Kingdāo Traisunan. by นะกะโนะ, เจมส์ ชูอิจิ | กิ่งดาว ไตรยสุนันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hēn, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562 [2019]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2019 717885 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nư̄ang nai ngān chāpanakit nāng Kimwā Sǣʻui. อนุสรณ์เนื่องในงานฌาปนกิจ นางกิมวา แซ่อุ่ย.

Phra Rātchawō̜ramunī (Prayut), by พระราชวรมุนี (ประยุทธ์), 2481-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Rư̄ankǣo Kānphim, 2536 [1993] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2536 [1993]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1993 718028 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng Prathīap Būranayukti pen kō̜ranī phisēt. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางประเทียบ บูรณยุกติ เป็นกรณีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rư̄ankǣo Kānphim, 2534 [1991] Publisher: [กรุงเทพ] : เรือนแก้วการพิมพ์, 2534 [1991]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1991 718245 (1). :
ห้องสมุด:
Nāng Pradab Suwanchư̄n. นางประดับ สุวรรณชื่น.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2549 [2004] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549 [2004]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2004 718243 (1). :
ห้องสมุด:
Khunnawisēt hǣng nangsư̄ bōrān ; læ, lao rư̄ang kao nārū nai yuk ratchakān thī 7 / คุณวิเศษแห่งหนังสือโบราณ ; และ, เล่าเรื่องเก่าน่ารู้ในยุครัชกาลที่ 7 / พลตรี หม่อมราชวงศ์ศุภวัฒย์ เกษมศรี.

Supphawat Kasēmsi, Phon.Tō̜. Mō̜.Rō̜.Wō̜., by ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พล.ต. ม.ร.ว, 2475-2559.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: DOC 2021 718165 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: DOC 2021 718165 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DOC 2021 718165 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 718165 (1).
ห้องสมุด:
Khun Prīchā Sančhindā. คุณปรีชา สัณห์จินดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Līangchīang, [2558] [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง, [2558] [2015]Other title: Our beloved father.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2015 718246 (1). :
ห้องสมุด:
หลวงปู่โง่น โสรโย / คณะผู้จัดทำ พระเทพโมลี ... [และคนอื่น ๆ].

by พระโง่น โสรโย, 2447-2542 | พระเทพโมลี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [ม.ป.ท.] : บริษัทรวยเจริญการพิมพ์ จำกัด, 2545Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BQ960.พ157ก3 2545 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ960.พ157ก3 2545 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2002 401291 (1). Withdrawn (2).
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Saritphichaimontrī (Sarit Montriwat) อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสฤษดิ์พิชัยมนตรี (สฤษดิ์ มนตริวัต)

Rapee Sagarik by ระพี สาคริก, 2465-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻĀthō̜n Kānphim, [2518] [1975] Publisher: กรุงเทพฯ : อาทรการพิมพ์, [2518] [1975]Other title: Nāng Saritphichaimontrī (Sarit Montriwat) Other title: นางสฤษดิ์พิชัยมนตรี (สฤษดิ์ มนตริวัต).Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1975 718119 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng Nāng Čhitladā Kœ̄tsiri pen kō̜ranī phisēt. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางจิตรลดา เกิดศิริ เป็นกรณีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2530] [1987] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2530] [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1987 718224 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Rawi Rœ̄kčhamnong. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายระวิ ฤกษ์จำนง.

Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Prakāiphrưk, 2544 [2001] Publisher: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2544 [2001]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2001 718126 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai kānphrarātchathān phlœ̄ng sop Rư̄a ʻĀkāt Thō Sulī Mahāsanthana. ที่ระลึกในการพระราชทานเพลิงศพ เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2551] [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551] [2008]Other title: Rư̄a ʻĀkāt Thō Sulī Mahāsanthana Other title: เรืออากาศโท ศุลี มหาสันทนะ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 718129 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Dō̜Rō̜. Bančhœ̄t Phalāngkūn. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.บรรเจิด พลางกูร.

Bančhœ̄t Phalāngkūn, Thailand. Krom Phatthanā Thīdin. by บรรเจิด พลางกูร, 2462-2547 | กรมพัฒนาที่ดิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Krom Phatthanā Thīdin, 2548 [2005] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมพัฒนาที่ดิน, 2548 [2005]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2005 718128 (1). :
ห้องสมุด:
Rak-- trāp nit nirandō̜n Khunying Chōmsī Kamphū Na ʻAyutthayā. รัก-- ตราบนิจนิรันดร คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2563] [2020] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2563] [2020]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2020 718127 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Kitti Ditpanyā. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท กิตติ ดิสปัญญา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Sūan Thō̜ngthin Krom Kānpokkhrō̜ng, 2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง, 2520 [1977]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1977 718207 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Khīang Thārawānit. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางเคียง ธาระวานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāmakutrātchawitthayālai, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537 [1994]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1994 718251 (1). :
ห้องสมุด:
Phon Thō ʻAmphō̜n Čhintakānon : sưng penthī rak læ khaorop napthư̄ pradut bidā. พลโทอัมพร จินตกานนท์ : ซึ่งเป็นที่รักและเคารพนับถือประดุจบิดา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bō̜phit Kānphim Čhamkat, 2532 [1989] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2532 [1989]Other title: Phon Thō ʻAmphō̜n Čhintakānon Other title: พลโทอัมพร จินตกานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1989 717896 (1). :
ห้องสมุด:
Somdet Phra Thēprattanarātsudā... Sayām Bō̜romrātchakumārī sadet phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon. Tō̜. Tō̜. Chanok Bō̜ribānburīphan. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ต. ชนก บริบาลบุรีภัณฑ์.

Phra Nirōtrangsīkhamphīrapanyāčhān (Thēt), Phra Thēpsutthimunī. Bō̜ribān Burīphan, Lūang, by พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์), 2445-2537 | พระเทพสุทธิมุนี | บริบาลบุรีภัณฑ์, หลวง, 2440-2529.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Rōngphim Yūnaitet Prōdakchan Čhamkat, [2523] [1980] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน โรงพิมพ์ยูไนเต็ดโปรดักชั่น จำกัด, [2523] [1980]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรี ชนก บริบาลบุรีภัณฑ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1980 718235 (1). :
ห้องสมุด:
Čhotmāihēt phrarātchakit rāiwan Phō̜. Sō̜. 2411, (plāi Ratchakān thī 4 - ton Ratchakān thī 5) læ Botlakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan tō̜n Phra Rām dœ̄n dong / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พ.ศ.2411 (ปลายรัชกาลที่ 4 -ต้นรัชกาลที่ 5) ; และ, บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามเดินดง / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.

Mongkut, King of Siam, by จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2347-2411.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Siwaphō̜n, 2517 [1974] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร, 2517 [1974]Other title: Botlakhō̜n rư̄ang Rāmmakīan tō̜n Phra Rām dœ̄n dong Other title: ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜.Lō̜. Phō̜n ʻItsarasēnā Other title: บทละครเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามเดินดง | อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ล. พร อิศรเสนา.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1974 718114 (1). :
ห้องสมุด:
Phim pen ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Lūang Wutthithō̜nnētirak. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงวุฒิธรเนติรักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Rōngphim Sathān Songkhro̜ Ying Pākkret, 2510 [1967] Publisher: [นนทบุรี] : โรงพิมพ์สถานสงเคราะห์หญิงปากเกร็ด, 2510 [1967]Other title: ʻAnusō̜n Lūang Wutthithō̜nnētirak. Other title: อนุสรณ์หลวงวุฒิธรเนติรักษ์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1967 718149 (1). :
ห้องสมุด:
ธรรมเทศนา สัมโมทนียกถา ธรรมกถา / ของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี). สังฆโสภณกถา / ของ พระพรหมมุนี (วิน ธมฺมสาร).

by สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน), 2440-2514 | สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [กรุงเทพฯ] : พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2515Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BQ7210.ส2 ธ39 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1972 390961 (1).
ห้องสมุด:
Nāttakō̜rathammakathā / khō̜ng Phra Thammačhēdī (Thīap Thommatharō)., Phō̜ mǣ = lūk / dōi Phramongkhonphānakāčhān (Chalǣm Chanthathammō Pō̜. 5). læ, Khūmư̄ patibat ngān sātsanaphithī sangkhēp / Phrathēpyānkawī (Son Nitčhakārō) rīaprīang. นาถกรณธรรมกถา / ของ พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมมธโร)., พ่อ+แม่ = ลูก / โดย พระมงคลภาณกาจารย์ (แฉล้ม ฉนทธมโม ป.5). และ, คู่มือปฏิบัติงานศาสนพิธี สังเขป / พระเทพญาณกวี (สนธิ์ นิจจกาโร) เรียบเรียง.

Phra Thammačhēdī (Thīap), Phrarātchawō̜rayānmunī (Chalǣm) Phra Thamsophon (Son), by พระธรรมเจดีย์ (เทียบ), 2441-2513 | พระราชวรญาณมุนี (แฉล้ม) | พระธรรมโสภณ (สนธิ์), 2442-2527.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Rō̜.Phō̜. Līangsīang Čhongčharœ̄n, 2507 [1964] Publisher: พระนคร : ร.พ. เลียงเซียงจงเจริญ, 2507 [1964]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1964 718222 (1). :
ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k ngān chāpanakit sop Khun Mǣ Rư̄ai Sư̄athō̜ng. หนังสือที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เรื้อย เสือทอง.

ʻĀrom Wutthiphrưt. by อารมณ์ วุฒิพฤกษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Khurusaphā, 2530 [1987] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2530 [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1987 718125 (1). :
ห้องสมุด:
Ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāi Rō̜ngsanit Chōtikasathīan. งานพระราชทานเพลิงศพ นายรองสนิท โชติกเสถียร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜.Čhō̜.Kō̜. ʻArun Kānphim, 2524 [1981] Publisher: กรุงเทพฯ : ห.จ.ก. อรุณการพิมพ์, 2524 [1981]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1981 718151 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Ying Chompūnut Čhūthaphutthi. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทหญิง ชมพูนุท จูฑะพุทธิ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜ Čhō̜ Kō̜. ʻArun Kānphim, [2550] [2007] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. อรุณการพิมพ์, [2550] [2007]Other title: Phon Thō Ying Chompūnut Čhūthaphutthi Other title: Ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phon Thō Ying Chompūnut Čhūthaphutthi Other title: พลโทหญิง ชมพูนุท จูฑะพุทธิ | งานพระราชทานเพลิงศพ พลโทหญิง ชมพูนุท จูฑะพุทธิ.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2007 718236 (1). :
ห้องสมุด:
Botkhwām lāi rot : ʻanusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Somdēt Phra Wannarat (Nirontara Mahāthēra). บทความหลายรส : อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (นิรนฺตรมหาเถร).

Somdet Phra Wannarat (Niran), by สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์), 2458-2546.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sư̄psān Phutthasāt, 2547 [2004] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สืบสานพุทธศาสน์, 2547 [2004]Other title: ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Somdēt Phra Wannarat (Nirontara Mahāthēra) Other title: Somdet Phra Wannarat Other title: Botkhwām lāi rot : Somdēt Phra Wannarat (Nirontara Mahāthēra Pō̜. Thō̜. 9) Wat Thēpsirintharāwāt Other title: อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (นิรนฺตรมหาเถร) | สมเด็จพระวันรัต | บทความหลายรส : สมเด็จพระวันรัต (นิรนฺตรมหาเถร ป.ธ. 9) วัดเทพศิรินทราวาส.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2004 718205 (1). :
ห้องสมุด:
Phim pen ʻanusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying ʻĀrī Sutantānon. พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอารี สุตันตานนท์.

Wičhitwāthakān, Phon.Tō̜. Lūang, by วิจิตรวาทการ, พล.ต. หลวง, 2441-2505.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Phračhān, 2520 [1977] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2520 [1977]Other title: ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Khunying ʻĀrī Sutantānon Other title: อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงอารี สุตันตานนท์.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1977 718071 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Nāng Praphā Sīwatthanakun. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางประภา ศรีวัฒนกุล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mǭ.Pǭ.Thǭ. : Mǭ.Pǭ.Phǭ.], 2540 [1997] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540 [1997]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1997 718206 (1). :
ห้องสมุด:
Thīralư̄k nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phan ʻĒk Subin Khūanphan. ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ พันเอก สุบิน ควรพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Saraburī : Rōngphim Pākphrīeo Kānchāng 2, 2534 [1991] Publisher: สระบุรี : โรงพิมพ์ ปากเพรียวการช่าง 2, 2534 [1991]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1991 718213 (1). :
ห้องสมุด:
Ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Mō̜mlūang Sō̜irayā Yukhon. งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp... : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2528 [1985] Publisher: [กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.], 2528 [1985]Other title: Sō̜irayā Yukhon Other title: สร้อยระย้า ยุคล.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1985 718258 (1). :
ห้องสมุด:
Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa song phra karunā phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng ʻUbon Chākhrīyarat pen kō̜ranī phisēt. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางอุบล ชาครียรัตน์ เป็นกรณีพิเศษ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Khāo Thahān ʻĀkāt, 2534 [1991] Publisher: [กรุงเทพฯ ] : โรงพิมพ์ ข่าวทหารอากาศ, 2534 [1991]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1991 718123 (1). :
ห้องสมุด:
Pramūan phithī mongkhon Thai. ประมวลพิธีมงคลไทย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Rungrư̄angsān Kānphim, 2530 [1987] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์, 2530 [1987]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1987 718117 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Chun Sāthukān (pen kō̜ranī phisēt). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายชุณห์ สาธุการ (เป็นกรณีพิเศษ).

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāčhulālongkō̜n Rātchawitthayālai, 2537 [1994] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2537 [1994]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1994 718145 (1). :
ห้องสมุด:
Thēt / เทศน์ / ของ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร).

Somdet Phra Mahāwīrawong (Win), by สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน), 2449-2536.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Khurusaphā Lādphrāo, 2521 [1978] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2521 [1978]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1978 718060 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāng Sompong Phāsaprahāt Bō̜.Mō̜. Bō̜. Chō̜. อนุสรณ์ในการพระราชทานเพลิงศพ นางสมพงษ์ ภาสะประหาส บม. บช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phranakhō̜n : Rōngphim Chūa nphim, 2513 [1970] Publisher: พระนคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2513 [1970]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1970 718143 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n sāttrāčhān Hō̜ng Bunnāk. อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ห้อง บุนนาค.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2521 [1978] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2521 [1978]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1978 718055 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Sāttrāčhān Phan ʻĒk Sanit Phōthisuk. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ พันเอกสนิท โพธิสุข.

Chatchawan Chōtwanit. Sanit Phōthisuk, Phō̜.ʻŌ̦., by ชัชวาล โชติวนิช | สนิท โพธิสุข, พ.อ, 2460-2525.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sahabūraphāsān Kānphim, 2525 [1982] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สหบูรพาสาส์นการพิมพ์, 2525 [1982]Dissertation note: พร้อมด้วย: วิธีนั่งสมาธิและการสร้างอำนาจทางจิต ; ยากลางบ้าน / รวบรวมโดย ชัชวาลย์ โชติวนิช ; จังหวัดอ่างทองของข้าพเจ้า / โดย พันเอกสนิท โพธิสุข. Other title: Sō̜.Čhō̜. Phō̜.ʻŌ̦. Sanit Phōthisuk Other title: ศ.จ. พ.อ. สนิท โพธิสุข.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1982 718225 (1). :
ห้องสมุด:
Khūmư̄ ʻanāmai khō̜ng chāobān / คู่มืออนามัยของชาวบ้าน / สมหวัง สมใจ.

Somwang Somčhai. by สมหวัง สมใจ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phra Nakhō̜n : Mitnarā Kānphim, 2514 [1971] Publisher: พระนคร : มิตรนราการพิมพ์, 2514 [1971]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1971 718252 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai warōkāt thī Somdet Phrathēp Rattanarātchasudā... Sayām Bo̜romrātchakumārī song phrakaruna sadet phrarātchathān phlœ̄ng sop rō̜ng sāttrāčhān nāiphǣt Kasem Wō̜rasap Mō̜.Wō̜.Mō̜, Pō̜.Chō̜. อนุสรณ์ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วรทรัพย์ ม.ว.ม., ป.ช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2551 [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 718146 (1). :
ห้องสมุด:
Phon.Tō̜. Chāi ʻUbondētprachārak. พล.ต.ชาย อุบลเดชประชารักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Chumnum Sahakō̜n Kānkasēt hǣng Prathēt Thai Čhamkat, 2536 [1993] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2536 [1993]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1993 718234 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Pō̜.Tō̜.Ō̜. ʻUttamākōn Wō̜rawan. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พ.ต.อ. ม.ร.ว. อุตตมากร วรวรรณ.

Narāthippraphanphong, Prince, son of Mongkut, King of Siam, by นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Kānphim Phra Nakhō̜n, 2529 [1986] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก.การพิมพ์พระนคร, 2529 [1986]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1986 718233 (1). :
ห้องสมุด:
Nangsư̄ ʻanusō̜n ngān chāpanakit sop Nāi King Khotchanan. หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายกิ่ง คชนันทน์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phī. Wāthin Phrinting Čhamkat, 2545 [2002] Publisher: นนทบุรี : บริษัท พี.วาทิน พริ้นติ้ง จำกัด, 2545 [2002]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2002 718037 (1). :
ห้องสมุด:
ทฤษฎีการสงครามทางเรือ.

by อำพล ณ บางช้าง, พล.ร.อ, 2468-2521.

Material type: Text Text Publisher: กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์กรมสารบรรณทหารเรือ, 2521Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: V167 .อ6 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for LoanCall number: CRE 1978 31066 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ thīralư̄k ngān phithī sop Nāi Mangkō̜n Phutthiwuthikūn. หนังสือที่ระลึกงานพิธีศพ นายมังกร พุทธิวุฒิกูล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Niowaitek Čhamkat, 2552 [2009] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด, 2552 [2009]Other title: Thīralư̄k ngān chāpanakit sop Khun Mangkō̜n Phutthiwuthikūn 16 Phrưtsaphākhom 2552 Other title: ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ คุณมังกร พุทธิวุฒิกูล 16 พฤษภาคม 2552.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2009 718229 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n nai ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop Phra Phattharakitkōson Thō̜. Mō̜. (Thīam Dōsanan) อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระภัทรกิจโกศล ท.ม. (เทียม โดษะนันทน์)

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Kānrotfai ... , 2518 [1975] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การรถไฟฯ, 2518 [1975]Other title: Phra Phattharakitkōson 2431-2517 Other title: พระภัทรกิจโกศล 2431-2517.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1975 718038 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Sawong Sēmdī Bō̜.Chō̜. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายสวงษ์ เสมดี บ.ช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Hānghunsūan Čhamkat Pǭ.Samphanphānit, 2533 [1990] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สัมพันธ์พาณิชย์, 2533 [1990]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1990 718136 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān phrarātchathān phlœ̄ng sop nāi Nitinai Nākhǭnthap Mō̜.Wō̜.Mō̜, Pō̜.Chō̜. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายนิตินัย นาครทรรพ ม.ว.ม., ป.ช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2551 [2008] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551 [2008]Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 2008 718141 (1). :
ห้องสมุด:
ʻAnusō̜n ngān chāpanakit sop Nāng Thanō̜m Čhaiphakdī. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นางถนอม ใจภักดี.

Phra Somnānamwutthāčhānphaisānkanakit. Nathī Rakphonlamư̄ang, Sit Tēchakamphut. Thēp Himathō̜ngkham. Wanlā Tantayōthai. Kēyūn Sathāphō̜nphong. Malin Čhunlasiri. ʻOngkān Songsœ̄m Kīlā hǣng Prathēt Thai. Sūn Witthayāsāt Kānkīlā. by พระสมณานัมวุฑฒาจารย์ไพศาลคณกิจ | นที รักษ์พลเมือง, 2469-2557 | สิทธิ์ เตชะกัมพุช | เทพ หิมะทองคำ | วัลลา ตันตโยทัย | เกยูร สถาพรพงษ์ | มาลิน จุลศิริ | องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Wiktō̜rīphaowœ̄phō̜ Čhamkat, 2527 [1984] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์ จำกัด, 2527 [1984]Other title: Thanō̜m Čhaiphakdī Other title: ถนอม ใจภักดี.Availability: Items available for reference: Pridi Banomyong Library Not for loanCall number: CRE 1984 718231 (1). :
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544