TULAW-New Book-202108-01-31 (Tha)

This list contains 19 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi phāsī sapphasāmit / กฎหมายภาษีสรรพสามิต / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn : lak phư̄nthān hǣng kotmāi ratthammanūn læ rabō̜p prachāthipatai / กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Thākūn Siriyutwatthanā. by ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (14).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khō̜ rīakrō̜ng læ khō̜ phiphāt nai khrōngkān kō̜sāng = Construction claim and dispute management / การบริหารข้อเรียกร้องและข้อพิพาทในโครงการก่อสร้าง = Construction claim and dispute management / ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, ณัฐนนท์ รัตนไชย, กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.

Chamnān Phichētthaphan, Natthanon Rattanachai. Kamphon Kittiphongphatthanā. by ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, 2492- | ณัฐนนท์ รัตนไชย | กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993) Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993) จำกัด, 2562 [2019]Other title: Construction claim and dispute management.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3403 .ช63 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin : mummō̜ng čhāk prathēt Farangsēt Yīpun Saharātchaʻānāčhak Saratʻamērikā læ Thai / การปกครองท้องถิ่น : มุมมองจากประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และไทย / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.

Suphasawat Chatchawān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai. by ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Sanyā Thammasak phư̄a Prachāthipatai Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: No items available :
Pridi Banomyong Library On Order (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus On Order (3), Professor Direk Jayanama Library On Order (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus On Order (1).
Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khadī Miller kap lak ʻamnāt sūngsut thāng nitibanyat khō̜ng ratthasaphā : botrīan čhāk kotmāi ratthammanūn Saha Rātchaʻānāčhak nai hētkān Breksithō̜ / คดี Miller กับหลักอำนาจสูงสุดทางนิติบัญญัติของรัฐสภา : บทเรียนจากกฎหมายรัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักรในเหตุการณ์เบร็กซิท / รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Rawin Leelapatana. by รวินท์ ลีละพัฒนะ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KD3989 .ร563 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KD3989 .ร563 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ส44 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ส44 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (2). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi kānpokkhrō̜ng thō̜ngthin / คำอธิบายกฎหมายการปกครองท้องถิ่น / เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล.

ʻĒkkachat Witthayaʻaphibānkun. by เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .อ722 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .อ722 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2920 .อ722 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana phayān / คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / โสภณ รัตนากร.

Sōphon Rattanākǭn, by โสภณ รัตนากร, 2474-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 12.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Phayān Other title: พยาน.Availability: No items available : Checked out (13). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 4 / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 / โดย สมชาย จุลนิติ์.

Somchāi Čhunlanit. Thailand. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by สมชาย จุลนิติ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ส4175 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ส4175 2562 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kānphičhāranā dōi khāt nat : tām pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 2 laksana 2 withī phičhāranā wisāman nai sān chan ton mūat 2 / คำอธิบายการพิจารณาโดยขาดนัด : ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 2 / สมบัติ พฤฒิพงศภัค.

Sombat Phrưkthiphongsaphak, by สมบัติ พฤฒิพงศภัค, 2508-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1758.ข63 ส43 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi sanyā čhāng mao kō̜sāng māttrathān (sanyā Sī Pathum) / คำอธิบายสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างมาตรฐาน (สัญญาศรีปทุม) / โดย ไพจิตร ผาวัน, ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.

‪Paijit Pawan. Chamnān Phichētthaphan, Kumpon Kittipongpattana. by ไพจิตร ผาวัน | ชำนาญ พิเชษฐพันธ์, 2492- | กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993), 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3403 .พ92 2563 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3403 .พ92 2563 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3403 .พ92 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi ʻanusanyā Sahaprachāchāt wādūai sanyā sư̄ khāi sinkhā rawāng prathēt : khō̜pkhēt kānchai bangkhap læ bot thūapai = The United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions / คำอธิบายอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ : ขอบเขตการใช้บังคับและบททั่วไป = The United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions / ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข.

thidārat Sinlapaphiromsuk. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Khana Nitisāt. Khrōngkān Songsœ̄m Kānphalit Phonngān thāng Wichākān. by ธิดารัตน์ ศิลปภิรมย์สุข | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิติศาสตร์. โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2564 [2021]Other title: United Nations Convention on contracts for the international sale of goods (CISG) : sphere of application and general provisions.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1030 .ธ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K1030 .ธ63 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ sō̜p tūa thanāi (chabap rīanrū dūai tonʻēng) / คู่มือสอบตั๋วทนาย (ฉบับเรียนรู้ด้วยตนเอง) / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Tīrasak Suchōtinan. by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Thanāphlēt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ธ64 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT70 .ธ64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi mō̜radok / ย่อหลักกฎหมายมรดก / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Pairoj Kampusiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .พ944 2564 (1). Checked out (11). In transit (4).
ห้องสมุด:
Sanyā čhāng kō̜sāng phāk rat / สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ / โดย กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา, โชคชัย เนตรงามสว่าง, อุกฤษฏ์ ศรพรหม.

Kamphon Kittiphongphatthanā. Chōkchai Nētngāmsawāng. ʻUkrit Sō̜nphrom. by กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา | โชคชัย เนตรงามสว่าง, 2533- | อุกฤษฏ์ ศรพรหม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Fœ̄t ʻŌ̜psēt (1993), 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3403 .ก963 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3403 .ก963 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3403 .ก963 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Nangsư̄ khūmư̄ rāng khamfō̜ng khadī phǣng læ khadī ʻāyā (phākpatibat) : samrap phūsō̜p tūa thanāi phākpatibat phāktritsadī læ tūapī khō̜ng Saphā Thanāikhwām / หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) : สำหรับผู้สอบตั๋วทนายภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎี และตั๋วปีของสภาทนายความ / โดย พิเชฐ โพธิวิจิตร, ปิติ โพธิวิจิตร, ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Phichēt Phōwichit. Piti Phōwichit. Parin Phōwichit. by พิเชฐ โพธิวิจิตร | ปิติ โพธิวิจิตร | ปริญญ์ โพธิวิจิตร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5425 .พ628 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5425 .พ628 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī mư̄ang = Principles of public international law / หลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง = Principles of public international law / ดวงเด่น นาคสีหราช.

Dūangdēn Nāksīharāt, by ดวงเด่น นาคสีหราช, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญชน, 2564 [2021]Other title: Principles of public international law.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .ด523 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .ด523 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi wādūai withī phičhāranā khwām ʻāyā nai sānkhwǣng / หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriya Panpaen, Anuwat Boonnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส745 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส745 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส745 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4610 .ส745 2564 (1).
ห้องสมุด:
Lak læ khamphiphāksā : kotmāi ʻāyā = Legal principle and judgments : criminal law / หลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา = Legal principle and judgments : criminal law / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suphakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣn Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā : lak læ khamphiphāksā Other title: กฎหมายอาญา : หลักและคำพิพากษา | Legal principle and judgments : criminal law | Criminal law : legal principle and judgments.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4738 .ส527 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4738 .ส527 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4738 .ส527 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544