TULAW-New Book-202109-01-30 (Tha)

This list contains 44 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
3 Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) / 3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / โดย Jurisprudence Group วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Sām Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) Other title: Kotmāi 3 Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... Phō̜.Sō̜. 2553 (kǣkhai lāsut pī 2559) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai lāsut pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng læ withī phičhāranā khwāmʻāyā nai Sān Khwǣng (kǣkhai lāsut pī 2558) Other title: สาม พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) | กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2559) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phalangngān niukhlīa læ rangsī / กฎหมายพลังงานนิวเคลียร์และรังสี / อำนาจ วงศ์บัณฑิต.

ʻAmnāt Wongbandit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by อำนาจ วงศ์บัณฑิต | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3990 .อ66 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3990 .อ66 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi mahāchon / กฎหมายมหาชน / สุวิทย์ ปัญญาวงศ์.

Suwit Punyawong, by สุวิทย์ ปัญญาวงศ์, 2521-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K3150 .ส76 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K3150 .ส76 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K3150 .ส76 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi ratthammanūn læ sathāban kānmư̄ang khō̜ng Saha Rātchaʻānāčhak / กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมืองของสหราชอาณาจักร / โกเมศ ขวัญเมือง.

Kōmēt Kwanmư̄ang. by โกเมศ ขวัญเมือง.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KD3989 .ก986 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KD3989 .ก986 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KD3989 .ก986 2564 (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KD3989 .ก986 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KD3989 .ก986 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānrangap khō̜ phiphāt thāng phāsī ʻākō̜n = Tax dispute resolution / การระงับข้อพิพาททางภาษีอากร = Tax dispute resolution / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Tax dispute resolution.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3684 .ช64 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT3684 .ช64 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī sư̄khāi lǣkplīan hai læ kānkhāifāk tām phrarātchabanyat khumkhrō̜ng prachāchon nai kāntham sanyā khāifāk thīdin phư̄a kasēttrakam rư̄ thīyūʻāsai Phō̜. Sō̜. 2562 / คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ส446 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ส446 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ส446 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū kotmāi thūapai = Introduction to law / ความรู้กฎหมายทั่วไป = Introduction to law / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chư̄athai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 28, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Khwāmrū kotmāi thūapai : khamʻathibāi wichā kotmāi phǣng : lak thūapai Other title: Introduction to law | คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป | ความรู้กฎหมายทั่วไป : คำอธิบายวิชากฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ส44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ส44 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ส44 2564 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān kīeokap kotmāi / ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย / มานิตย์ จุมปา (บรรณาธิการ).

Mānit Čhumpā. by มานิตย์ จุมปา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜n Mahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ค56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄aton kīeokap kotmāi : kotmāi wichā nitisāt læ nitiwithī / ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมาย : กฎหมาย วิชานิติศาสตร์และนิติวิธี / จุมพล แดงสกุล.

Čhumphon Dǣngsakun, by จุมพล แดงสกุล, 2525-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi wichā nitisāt læ nitiwithī Other title: กฎหมาย วิชานิติศาสตร์และนิติวิธี.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .จ736 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .จ736 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT68 .จ736 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT68 .จ736 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rawāng prathēt phanǣk khadī bukkhon. lem 1, Kānkhatkan hǣng kotmāi = Private international law. Book 1, Conflict of laws / คำอธิบายกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล. เล่ม 1, การขัดกันแห่งกฎหมาย = Private international law. Book 1, Conflict of laws / กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส.

Kittiwat Čhančhǣmsai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Kānkhatkan hǣng kotmāi Other title: การขัดกันแห่งกฎหมาย | Private international law. | Conflict of laws .Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K7040 .ก636 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K7040 .ก636 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K7040 .ก636 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K7040 .ก636 2564 (4). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: K7040 .ก636 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi wādūai withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng / คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์.

Chānchai Sawǣngsak, by ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2730 .ช622 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2730 .ช622 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT2730 .ช622 2564 (4), Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KPT2730 .ช622 2564 (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk tūapai māttrā 288-366/4 / คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lēm 1 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1 / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ค33 2564ก (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3878 .ค33 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ค33 2564ก (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Newly AcquiredCall number: KPT3878 .ค33 2564ก (3), Sanya Dharmasakti Library Newly AcquiredCall number: KPT3878 .ค33 2564ก (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ thanāikhwām fưkhat khadī ʻāyā (phāk patibat) : kō̜ranī rātsadō̜n pen čhōt fō̜ng khadī / คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Tīrasak Suchōtinan. by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Thanāphlēt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2564 [2021]Other title: Khūmư̄ thanāikhwām fưkhat khadī ʻāyā : kō̜ranī rātsadō̜n pen čhōt fō̜ng khadī Other title: คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1630 .ธ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1630 .ธ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ thūansō̜p lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt / คู่มือทวนสอบ หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ / Absolute Law ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Thanāphong Thō̜nhāmkǣo. by ฐนาพงษ์ ทอนฮามแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Pannawit, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ปัณณวิชญ์, 2564 [2021]Other title: Lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: Khūmư̄ thūansō̜p : lak samkhan kotmāi kānkhā rawāng prathēt Other title: หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ | คู่มือทวนสอบ : หลักสำคัญกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3405 .ฐ363 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3405 .ฐ363 2564 (3).
ห้องสมุด:
Tūabot phǣnphang māttrā samkhan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā / ตัวบท แผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / ไกรศิริ แก้วยี่.

Kraisiri Kǣoyī. by ไกรศิริ แก้วยี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Samut Prākān] : Hānghunsūan Čhamkat Phimyai Kānphim, 2564 [2021] Publisher: [สมุทรปราการ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Tūabot phǣnphang kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā Other title: ตัวบท แผนผัง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ก94 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ก94 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tūabot phǣnphang māttrā samkhan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng / ตัวบท แผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / ไกรศิริ แก้วยี่ The Content.

Kraisiri Kǣoyī. by ไกรศิริ แก้วยี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Hānghunsūan Čhamkat Phimyai Kānphim, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Tūabot phǣnphang kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng Other title: ตัวบท แผนผัง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ก94 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ก94 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tūabot phǣnphang māttrā samkhan kotmāi ʻāyā / ตัวบท แผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมายอาญา / ไกรศิริ แก้วยี่ The Content.

Kraisiri Kǣoyī. by ไกรศิริ แก้วยี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Hānghunsūan Čhamkat Phimyai Kānphim, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Tūabot phǣnphang kotmāi ʻāyā Other title: ตัวบท แผนผัง กฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก945 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก945 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tūabot yō̜ māttrā samkhan pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng læ withī phičhāranā khwām ʻāyā / ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและวิธีพิจารณาความอาญา / ผู้เขียน ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว.

Yuwitchayā Yoksiu. by ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phī.Khē.Khē. Phrinting Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ย75 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tūabot yō̜ māttrā samkhan pramūan kotmāi ʻāyā / ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา / ผู้เขียน ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว.

Yuwitchayā Yoksiu. by ยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phī.Khē.Khē. Phrinting Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท พี.เค.เค.พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ย75 2564 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544