TUMED-New Books 2021-September (Tha)

This list contains 36 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
ACE-inhibitors / ACE-inhibitors / บรรณาธิการ, สมชาย เอี่ยมอ่อง, คุณหญิง พึงใจ งามอุโฆษ

Phưngčhai Ngāmʻukhōt, Khunying. Somchāi Lam-ong. by พึงใจ งามอุโฆษ, คุณหญิง | สมชาย เอี่ยมอ่อง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2., [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Text and Journal Publication, 2541 [1998]. Publisher: กรุงเทพฯ : Text and Journal Publication, 2541 [1998]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV150 .อ726 2541 (1).
ห้องสมุด:
Clinical practice in pediatrics / [จัดโดย] กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า.

by การประชุมวิชาการเรื่อง Clinical Practice in Pediatrics (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า) | โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. กองกุมารเวชกรรม | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2545-Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS100 .ก643 2545 (7).
ห้องสมุด:
Emerging and re-emerging infectious diseases : chư̄arōk rō̜p tūa / Emerging and re-emerging infectious diseases : เชื้อโรครอบตัว / บรรณาธิการ รองพงศ์ โพล้งละ, วรพจน์ นิลรัตนกุล.

Rō̜ngphong Phlōngla. Wō̜raphot Ninrattanakun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a. by รองพงศ์ โพล้งละ | วรพจน์ นิลรัตนกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA110 .อ647 2564 (2).
ห้องสมุด:
Handbook of infectious disease / Handbook of infectious disease / บรรณาธิการ รุจภาส สิริจตุภัทร, ภาคภูมิ พุ่มพวง, วลัยพร วังจินดา.

Ručhaphāt Siričhatuphat. Phākphūm Phumphūang. Walaiphō̜n Wangčhindā. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a læ ʻĀyurasāt Khētrō̜n. by รุจิภาส สิริจตุภัทร | ภาคภูมิ พุ่มพวง | วลัยพร วังจินดา | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a læ ʻĀyurasāt Khētrō̜n Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอายุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ฮ83 2564 (2).
ห้องสมุด:
The ultimate 5H 5T : eliminate the reversible causes / The ultimate 5H 5T : eliminate the reversible causes / [บรรณาธิการ] มธุรส บูรณศักดา, วัชระ รัตนสีหา, แพรวา ธาตุเพชร.

Mathurot Būranasakdā. Watchara Rattanasīhā. Phrǣwā Thātphet. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n. by มธุรส บูรณศักดา | วัชระ รัตนสีหา | แพรวา ธาตุเพชร | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Khō̜n Kǣn] : Khrōngkān Čhattang Phāk Wichā Wētchasāt Chukchœ̄n Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, [2560] [2017] Publisher: [ขอนแก่น] : โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2560] [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG205 .อ64 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kanchā : phư̄t thānglư̄ak mai phonkrathop thāng sētthakit læ khwāmkhumkhā nai kānlongthun / กัญชา : พืชทางเลือกใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความคุ้มค่าในการลงทุน / ผู้เขียน รวิสสาข์ สุชาโต, ณัฐพล พจนาประเสริฐ, อัจฉรา ปทุมนากุล.

Rawitsā Suchātō. Natthaphon Photčhanāprasœ̄t. ʻAtcharā Pathumnākun. Thailand. Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt. Thailand. Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt. by รวิสสาข์ สุชาโต | ณัฐพล พจนาประเสริฐ | อัจฉรา ปทุมนากุล | สถาบันคลังสมองของชาติ | สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Khlang Samō̜ng Khō̜ng Chāt, Samnakngān Kānwičhai hǣng Chāt (Wō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QV766.5.C2 ร56 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rihān khrōngkān nai chumchon : konlayut thī thāthāi khō̜ng phayābān / การบริหารโครงการในชุมชน : กลยุทธ์ที่ท้าทายของพยาบาล / ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์.

Pānan Kanokwongnuwat. by ปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY106 .ป65 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān čhittawēt læ sukkhaphāpčhit nai klum thī lư̄aksan : bukkhalikkaphāp phit pakati phrưttikam kāorāo læ kānthūk thārunnakam / การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตในกลุ่มที่เลือกสรร : บุคลิกภาพผิดปกติ พฤติกรรมก้าวร้าว และการถูกทารุณกรรม / ขวัญพนมพร ธรรมไทย.

Khwanphanomphō̜n Thammathai. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by ขวัญพนมพร ธรรมไทย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .ข5617 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānfư̄nfū samatthaphāp hūačhai læ pō̜t = Cardiopulmonary rehabilitation / การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด = Cardiopulmonary rehabilitation / วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์.

Wilāwan Thiraphatthraphong. by วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2564 [2021]Other title: Cardiopulmonary rehabilitation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG180 .ว646 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānraksā thārok nai khan / การรักษาทารกในครรภ์ / ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา.

Tūangsit Watthakanārā. by ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ211 .ต52 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā thāng witthayākānrabāt = Epidemiological studies / การศึกษาทางวิทยาการระบาด = Epidemiological studies / อาจินต์ สงทับ.

'Āčhin Songthap. by อาจินต์ สงทับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Other title: Epidemiological studies.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA105 .อ62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānsưksā prīapthīap kānchai mǣknīsīamsanfēt khanāt sūng bǣp yot khao sū lō̜tlư̄at dam yāng tō̜nư̄ang kap kānchai mǣknīsīamsanfēt khanāt pakati nai phūpūai dek thī mī ʻākān hō̜phư̄t kamrœ̄p radap pānklāng læ runrǣng = A comparison of efficacy of high dose magnesium sulfate infusion versus standard dose magnesium sulfate infusion in moderate to severe asthma exacerbation in children / การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แมกนีเซียมซัลเฟตขนาดสูงแบบหยดเข้าสู่หลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องกับการใช้แมกนีเซียมซัลเฟตขนาดปกติในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการหอบหืดกำเริบระดับปานกลางและรุนแรง = A comparison of efficacy of high dose magnesium sulfate infusion versus standard dose magnesium sulfate infusion in moderate to severe asthma exacerbation in children / โดย สุภิญญา นฤพันธาวาทย์.

Supinya Naruphanthawart, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wicha Kumānwētchasāt. by สุภิญญา นฤพันธาวาทย์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wicha Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: comparison of efficacy of high dose magnesium sulfate infusion versus standard dose magnesium sulfate infusion in moderate to severe asthma exacerbation in children.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF553 .ส74 2563 (1).
ห้องสมุด:
Kānsongsœ̄m kitčhakam thāngkāi læ kānhai kham prưksā kitčhakam thāngkāi nai wētchasāt khrō̜pkhrūa = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine / การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และการให้คำปรึกษากิจกรรมทางกายในเวชศาสตร์ครอบครัว = Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine / อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์.

ʻAphichai watthanapisit. Mahāwitthayālai Walailak. Samnak Wichā Phǣtthayasāt. by อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. สำนักวิชาแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Sī Thammarāt : Samnak Wichā Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Walailak, 2564 [2021] Publisher: นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2564 [2021]Other title: Physical activity promotion and physical activity counselling in family medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W89 .อ462 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānchai ICF phư̄a phatthanā khunnaphāp chīwit khonphikān / การใช้ ICF เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / ผู้เขียน ศิรินาถ ตงศิริ.

Sirināt Tongsiri. by ศิรินาถ ตงศิริ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜risat Tonngœ̄n Kānphim Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : บริษัท ต้นเงินการพิมพ์ จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV1568 .ศ64 2562 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmchuk læ patčhai sīang khō̜ng kāndairap chư̄a Acinetobacter baumannii nai hō̜ phūpūai wikrit kumānwētchakam = Prevalence and risk factors of Acinetobacter baumannii acquisition in pediatric intensive care unit / ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการได้รับเชื้อ Acinetobacter baumannii ในหอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม = Prevalence and risk factors of Acinetobacter baumannii acquisition in pediatric intensive care unit / โดย กรกมล รัตนพันธุ์.

Kornkamon Rattanapan, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wicha Kumānwētchasāt. by กรกมล รัตนพันธุ์, 2533- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wicha Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Prevalence and risk factors of Acinetobacter baumannii acquisition in pediatric intensive care unit .Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW45 .ก42 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān thāng čhaksu witthayā / ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา / บรรณาธิการ อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคาลวณิช.

ʻAtiphō̜n Tūangthō̜ng. Wanichā Chư̄nkō̜ngkǣo. Apichāt Singalavanija. by อติพร ตวงทอง | วณิชา ชื่นกองแก้ว | อภิชาติ สิงคาลวณิช.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Sirirāt, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW100 .ค564 2558 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmsamphan rawāng phāwa khlō̜rai nai lư̄at sūng kap kānkœ̄t taiwāi chīapphlan khō̜ng phūpūai dek thī mī phāwa cho̜k = Association of hyperchloremia and acute kidney injury in pediatric shock patients / ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะคลอไรด์ในเลือดสูงกับการเกิดไตวายเฉียบพลันของผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อค = Association of hyperchloremia and acute kidney injury in pediatric shock patients / โดย ปริศา มณีฉาย.

Parisa Maneechai, Mahāwitthayālai Thammasāt. Phāk Wicha Kumānwētchasāt. by ปริศา มณีฉาย, 2534- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Phāk Wicha Kumānwētchasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Other title: Association of hyperchloremia and acute kidney injury in pediatric shock patients.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS320 .ป47 2563 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawētchasāt Rāmāthibō̜dī / จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี / มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ บรรณาธิการ.

Mānōt Lō̜trakūn. Prāmōt Sukkhanit. by มาโนช หล่อตระกูล | ปราโมทย์ สุคนิชย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, (เรียบเรียงใหม่).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wicha Čhittawētchasāt Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM100 .จ628 2558 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: WM100 .จ628 2558 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Chīwakhēmī thāng kānphǣt khō̜ng khaiman = Medical biochemistry of lipids / ชีวเคมีทางการแพทย์ของไขมัน = Medical biochemistry of lipids / พรทิพย์ ไววุฒิ.

Phō̜nthip Waiwut. by พรทิพย์ ไววุฒิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: ʻUbon Rātchathānī : Rōngphim Mahāwitthayālai ʻUbon Rātchathānī, 2564 [2021] Publisher: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564 [2021]Other title: Medical biochemistry of lipids.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU85 .พ45 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Tamrā kānsāthāranasuk chumchon = Textbook of community public health / ตำราการสาธารณสุขชุมชน = Textbook of community public health / สงครามชัย ลีทองดี.

Songkhrāmchai Līthō̜ngdī, by สงครามชัย ลีทองดี, 2509-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2., [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2561 [2018] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2561 [2018]Other title: Textbook of community public health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.1 .ส224 2561 (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544