TUBA-NewBook-2021-09-01(THA)

This list contains 11 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Cryptocurrency 101 plus / Cryptocurrency 101 plus / พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์ เขียน.

Phō̜nsak ʻUratchatchairat. by พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG1710 .พ45 2564 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HG1710 .พ45 2564 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: HG1710 .พ45 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Konlayut kānbō̜rihān thāyāt sư̄pthō̜t tamnǣng = Succession planning strategy / กลยุทธ์การบริหารทายาทสืบทอดตำแหน่ง = Succession planning strategy / ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Narongwit Sǣnthō̜ng. by ณรงค์วิทย์ แสนทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜.] : Bō̜risat Dīsēmbœ̄rī Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท.] : บริษัท ดีเซมเบอรี่ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Succession planning strategy.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5549 .ณ38 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī khanton / การบัญชีขั้นต้น / ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์, ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์.

Natchānon Kōmutphutthiphong. Thanyalak Wičhitsārawong. by ณัฐชานนท์ โกมุทพุฒิพงศ์ | ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HF5655 .ณ632 2564 (3). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānbanchī tonthun = Cost accounting / การบัญชีต้นทุน = Cost accounting / มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Monwikā Phadungsit. by มนวิกา ผดุงสิทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Fisik Sentœ̄, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2562 [2019]Other title: Cost accounting.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5686.ต3 ม356 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HF5686.ต3 ม356 2562 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānphatthanā thurakit læ kānsasom thun nai prathēt Thai = Business and capitalist development in Thailand / การพัฒนาธุรกิจและการสะสมทุนในประเทศไทย = Business and capitalist development in Thailand / พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Phatnarī Sīsuphaʻ̄ōlān. by พัฒน์นรี ศรีศุภโอฬาร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Business and capitalist development in Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC445 .พ623 2564 (5), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HC445 .พ623 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HC445 .พ623 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC445 .พ623 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwām chalāt thāng wēlā = Time smart / ความฉลาดทางเวลา = Time smart / แอชลีย์ วิลแลนส์ เขียน ; ศรรวริศา เมฆไพบูลย์ แปล.

Whillans, Ashley V. Sanwarisā Mēkphaibūn. by วิลแลนส์, แอชลีย์ วี | ศรรวริศา เมฆไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Howto, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Howto, 2564 [2021]Other title: Time smart.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD69.ว7 ว648 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
รายงานวิจัยต่อเนื่อง Real Estate Index / บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

by บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Continuing resource Continuing resource Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2556- [2013-]Other title: Real Estate Index | รายงานสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ | Report on the launching of Real Estate Projects | โครงการ Real Estate Index | โครงการดัชนีภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ก1 ร64 2556 ก.ค. (92). Items available for reference: Professor Sangvian Indaravijaya Library Cataloging CompleteCall number: HD890.55.ก1 ร64 2564 ส.ค. (1).
ห้องสมุด:
Sō̜ng phān phēdān kǣo : phūbō̜rihān ying kap khwāmmaithaothīam thāng phēt = Shining through the glass ceiling : female managers and gender inequality / ส่องผ่านเพดานแก้ว : ผู้บริหารหญิงกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ = Shining through the glass ceiling : female managers and gender inequality / เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ).

Nētnaphā Wailœ̄tsak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Sathāban Sœ̄msưksā læ Sapphayākō̜n Manut. by เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban Sœ̄msưksā læ Sapphayākō̜n Manut Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Shining through the glass ceiling : female managers and gender inequality.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD6054.3 .น73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: HD6054.3 .น73 2564 (3). Checked out (1). Pending hold (1).
ห้องสมุด:
Čho̜lưk rāi thamlē Kō̜Thō̜Mō̜. læ Parimonthon na klāngpī 2564 : sammanā ʻekkhlūsīp samrap phūbō̜rihān. Sūan thī 2, Phāk phanuak / เจาะลึกรายทำเล กทม. และปริมณฑล ณ กลางปี 2564 : สัมมนาเอ็กคลูซีฟสำหรับผู้บริหาร. ส่วนที่ 2, ภาคผนวก / [จัดโดย] บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

Sammanā ʻEkkhlūsīp Samrap Phūbō̜rihān : Čho̜lưk Rāi Thamlē Kō̜Thō̜Mō̜. læ Parimonthon na Klāngpī 2564 Bō̜risat ʻĒčhēnsī fō̜ Rīanʻēttēt ʻǢpfǣt. by สัมมนาเอ็กคลูซีฟสำหรับผู้บริหาร: เจาะลึกรายทำเล กทม. และปริมณฑล ณ กลางปี 2564 (2564) | บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ฮ9ก4 ส642 2564 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Čho̜lưk rāi thamlē Kō̜Thō̜Mō̜. læ Parimonthon na klāngpī 2564 : sammanā ʻekkhlūsīp samrap phūbō̜rihān. Sūan thī 1 / เจาะลึกรายทำเล กทม. และปริมณฑล ณ กลางปี 2564 : สัมมนาเอ็กคลูซีฟสำหรับผู้บริหาร. ส่วนที่ 1 / [จัดโดย] บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด.

Sammanā ʻEkkhlūsīp Samrap Phūbō̜rihān : Čho̜lưk Rāi Thamlē Kō̜Thō̜Mō̜. læ Parimonthon na Klāngpī 2564 Bō̜risat ʻĒčhēnsī fō̜ Rīanʻēttēt ʻǢpfǣt. by สัมมนาเอ็กคลูซีฟสำหรับผู้บริหาร: เจาะลึกรายทำเล กทม. และปริมณฑล ณ กลางปี 2564 (2564) | บริษัทเอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: HD890.55.ฮ9ก4 ส642 2564 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Khǣnkhūlat samrap thurakit læ kānbanchī = Calculus for business and accountancy / แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและการบัญชี = Calculus for business and accountancy / ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์, รตินันท์ บุญเคลือบ.

Thipphawan Santiwiphānon. Ratinan Bunkhlư̄ap. by ทิพวัลย์ สันติวิภานนท์ | รตินันท์ บุญเคลือบ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Calculus for business and accountancy.Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QA303.2 .ท63 2564 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544