Boonchoo New Book 2021-10 (Thai)

This list contains 49 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
3 Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) / 3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) / โดย Jurisprudence Group วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : HǭČhǭKǭ. Sǣngčhan Kānphim, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Sām Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... pī 2553 (kǣkhai pī 2558) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng... (kǣkhai pī 2558) Other title: Kotmāi 3 Phǭ.Rǭ.Bǭ. phitsadān : Phǭ.Rǭ.Bǭ. Sān Yaowachon læ Khrǭpkhrūa... Phō̜.Sō̜. 2553 (kǣkhai lāsut pī 2559) Phrathammanūn Sān Yutitham (kǣkhai lāsut pī 2558) Phǭ.Rǭ.Bǭ. Čhattang Sān Khwǣng læ withī phičhāranā khwāmʻāyā nai Sān Khwǣng (kǣkhai lāsut pī 2558) Other title: สาม พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ปี 2553 (แก้ไขปี 2558) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2558) | กฎหมาย 3 พ.ร.บ. พิสดาร : พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2553 (แก้ไขล่าสุดปี 2559) พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขล่าสุดปี 2558) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง (แก้ไขล่าสุดปี 2558).Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4720 .ว62 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4720 .ว62 2564 (2).
ห้องสมุด:
Concept is everything / Concept is everything / ยะมะดะ โซ ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Yamada, So. Yosuke. by ยะมะดะ, โซ | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF443 .ย646 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF443 .ย646 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF443 .ย646 2562 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Practicing happiness : withī saičhai hai nō̜i long læ rak hai māk khưn / Practicing happiness : วิธีใส่ใจให้น้อยลง และรักให้มากขึ้น / Jeon Seung-Hwan เขียน ; สุวัจนา สงวนสิน แปล.

Chon, Sung-hwan. Suwatčhanā Sangūansin. by จอน, ซึง-ฮวาน | สุวัจนา สงวนสิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Čhǣmsai Phaplitching Čhamkat, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF575.ส7 จ532 2562 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Smarter faster better / Smarter faster better / Charles Duhigg ; ผู้แปล วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Duhigg, Charles. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by ดูฮิกก์, ชาร์ลส์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF431 .ด756 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF431 .ด756 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF431 .ด756 2562 (2).
ห้องสมุด:
The story of more māk pai mai yangyư̄n / The story of more มากไปไม่ยั่งยืน / โฮป จาห์เรน เขียน ; เขมลักขณ์ ดีประวัติ แปล.

Jahren, Hope. Khēmalak Dīprawat. by จาห์เรน, โฮป | เขมลักขณ์ ดีประวัติ.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻAmarin Hāothū, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: QC903 .จ65 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QC903 .จ65 2563 (2).
ห้องสมุด:
Kot 21 khō̜ thī mai mī phū nam khon nai patisēt dai / กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ / John C. Maxwell ; ผู้แปล วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Maxwell, John C, Winyū Kinghiranwatthanā. by แม็กซ์เวลล์, จอห์น ซี, ค.ศ. 1947- | วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Other title: Kot yīsipʻet khō̜ thī mai mī phū nam khon nai patisēt dai Other title: กฎยี่สิบเอ็ดข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD57.7 .ม815 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī sapphasāmit / กฎหมายภาษีสรรพสามิต / กฤษรัตน์ ศรีสว่าง.

Kritsarat Srisawang, by กฤษรัตน์ ศรีสว่าง, 2524-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3627 .ก945 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3627 .ก945 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī sư̄khāi lǣkplīan hai læ kānkhāifāk tām phrarātchabanyat khumkhrō̜ng prachāchon nai kāntham sanyā khāifāk thīdin phư̄a kasēttrakam rư̄ thīyūʻāsai Phō̜. Sō̜. 2562 / คดี ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการขายฝาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ส446 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .ส446 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ส446 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmkhit khun khāi dai thao rai? / ความคิดคุณขายได้เท่าไหร่? / ผู้เขียน Tina Seelig ; ผู้แปล อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Seelig, Tina Lynn. ʻAnchalī Chaichanawičhit. by ซีลิก, ทินา ลินน์ | อัญชลี ชัยชนะวิจิตร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF408 .ซ643 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF408 .ซ643 2563 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF408 .ซ643 2563 (1).
ห้องสมุด:
Khamphī Tao Tœ̄ Čhing sō̜n ʻarai / คัมภีร์เต้าเต๋อจิง สอนอะไร / ผู้เขียน เริ่น ฟ่าหลง ; ผู้แปล อรพรรณ พงษ์กิจการุณ.

Ren, Farong, ʻǬraphan Phongkitkārun. by เริ่น, ฟ่าหลง, ค.ศ. 1936- | อรพรรณ พงษ์กิจการุณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Wārā, 2563 [2020] Publisher: นนทบุรี : วารา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BL1900.ห77 ร73 2563 (2).
ห้องสมุด:
Khamphī lem lek khō̜ng khon khit yai / คัมภีร์เล่มเล็กของคนคิดใหญ่ / ผู้เขียน Richard Newton ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Newton, Richard, Phō̜nlœ̄t ʻIt. by นิวตัน, ริชาร์ด, ค.ศ. 1967- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562?] [2019?] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562?] [2019?]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF637.ส6 น648 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 น648 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 น648 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khamthām thī sō̜n yū nai khamthām / คำถามที่ซ่อนอยู่ในคำถาม / ผู้เขียน John G. Miller ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์.

Miller, John G., Phō̜nlœ̄t 'It. by มิลเลอร์, จอห์น จี, ค.ศ. 1958- | พรเลิศ อิฐฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2563] [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2563] [2020]Availability: Items available for loan: Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF611 .ม64 2563 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: BF611 .ม64 2563 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF611 .ม64 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wādūai rat læ lak kotmāi mahāchon / คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน / วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Worachet Pakeerut. by วรเจตน์ ภาคีรัตน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp...: ʻĀnkotmāi, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : อ่านกฎหมาย, 2564 [2021]Other title: Rat læ lak kotmāi mahāchon Other title: รัฐและหลักกฎหมายมหาชน.Availability: No items available : Checked out (16).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā / คำอธิบายความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [ 2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khwāmphit kīeokap kānplō̜m læ kānplǣng tām pramūan kotmāi ʻāyā Other title: ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงตามประมวลกฎหมายอาญา.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4334 .ส74 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4334 .ส74 2564 (4).
ห้องสมุด:
Khit bǣp Yiu tham bǣp Yīpun : Book 2, Bō̜rihān ngœ̄n satai nāi thanākhān Yiu / คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น. Book 2, บริหารเงินสไตล์นายธนาคารยิว / ฮอนดะ เคน ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Honda, Ken. Yōsuke. by ฮอนดะ, เคน | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Other title: Bō̜rihān ngœ̄n satai nāi thanākhān Yiu Other title: บริหารเงินสไตล์นายธนาคารยิว .Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khit bǣp Yiu tham bǣp Yīpun. Book 3, rīan "wichā khon" kap Thao Yio / คิดแบบยิว ทำแบบญี่ปุ่น. Book 3, เรียน "วิชาคน" กับเฒ่ายิว / ฮอนดะ เคน ; ผู้แปล โยซุเกะ.

Honda, Ken. Yōsuke. by ฮอนดะ, เคน | โยซุเกะ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Wīlœ̄n, [2561] [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2561] [2018]Other title: Rīan "wichā khon" kap Thao Yio Other title: เรียน "วิชาคน" กับเฒ่ายิว.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HF5386 .ฮ533 2561 ล. 3 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khun čhakkrawān suthōt sō̜n khamphūt čhēng čhēng hai phom bǣpnī nī 20 lān thưng hāi pai / คุณจักรวาลสุดโหดสอนคำพูดเจ๋งๆ ให้ผมแบบนี้ หนี้ 20 ล้านถึงหายไป / โคอิเกะ ฮิโรชิ ; ผู้แปล อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Koike, Hiroshi. ʻAphinyā Tēchabunphaisān. by โคอิเกะ, ฮิโรชิ | อภิญญา เตชะบุญไพศาล.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BF637.ส6 ค97 2562 (1), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF637.ส6 ค97 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF637.ส6 ค97 2562 (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ thanāikhwām fưkhat khadī ʻāyā (phāk patibat) : kō̜ranī rātsadō̜n pen čhōt fō̜ng khadī / คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา (ภาคปฏิบัติ) : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Tīrasak Suchōtinan. by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Thanāphlēt Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2564 [2021]Other title: Khūmư̄ thanāikhwām fưkhat khadī ʻāyā : kō̜ranī rātsadō̜n pen čhōt fō̜ng khadī Other title: คู่มือทนายความฝึกหัดคดีอาญา : กรณีราษฎรเป็นโจทย์ฟ้องคดี.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1630 .ธ64 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1630 .ธ64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop 1,000 khrang / จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบ 1,000 ครั้ง / หลิวถง เขียน ; ชาญ ธนประกอบ แปล.

Liu, Tong. Chān Thanaprakō̜p. by หลิว, ถง | ชาญ ธนประกอบ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2561 [2018]Other title: Čhong khō̜pkhun mư̄a dōtdīeo khrop nưng phan khrang Other title: จงขอบคุณเมื่อโดดเดี่ยวครบหนึ่งพันครั้ง.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BJ1499.ส6 ห465 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Chanrīan wichā kǣpanhā thī ngāi thīsut nai lōk / ชั้นเรียนวิชาแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดในโลก / เคน วาตะนาเบะ ; ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Watanabe, Ken. Phō̜nlœ̄t 'It. Wirōt Phattharathīpakō̜n. by วาตะนาเบะ, เคน | พรเลิศ อิฐฐ์ | วิโรจน์ ภัทรทีปกร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Wīlœ̄n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: BF449 .ว628 2562 (2), Professor Sangvian Indaravijaya LibraryCall number: BF449 .ว628 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: BF449 .ว628 2562 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544