TUMED-New Book 2021-October (Tha)

This list contains 32 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
3 rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! / 3 ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!! / โดย ธีระวุฒิ ปัญญา

Thīrawut Panyā. by ธีระวุฒิ ปัญญา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Live happy, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Live happy, [2564] [2021]Other title: Sām rāchan hǣng phư̄t namman thī pō̜ngkan raksā sayop sāraphat rōk rāi thī Khon Thai tō̜ng rū!!! Other title: สาม ราชันย์แห่งพืชน้ำมัน ที่ป้องกัน รักษา สยบสารพัดโรคร้ายที่คนไทยต้องรู้!!!.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB425 .ธ646 2564 (2).
ห้องสมุด:
Medical microbiology. Vol. 1 / Medical microbiology. Vol. 1 / รวงผึ้ง สุทเธนทร์ ... [และคนอื่นๆ].

Rūangphưng Sutthēn. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā. by รวงผึ้ง สุทเธนทร์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW4 .ม73 2564 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Medical microbiology. Vol. 2 / Medical microbiology. Vol. 2 / รวงผึ้ง สุทเธนทร์ ... [และคนอื่นๆ].

Rūangphưng Sutthēn. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā. by รวงผึ้ง สุทเธนทร์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Čhunchīwawitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW4 .ม73 2564 ล. 2 (2).
ห้องสมุด:
OB & GYN : update & practical xx / OB & GYN : update & practical xx / บรรณาธิการ ธีระ วัชระปรีชานนท์, ภิญญดา ปัญญาวรานันท์.

Thīra Watcharaprīchānon. Phinyadā Panyāwarānan. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā Sūtisāt-Narīwētwitthayā. by ธีระ วัชระปรีชานนท์ | ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Sūtisāt-Narīwētwitthayā Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: OB & GYN : update and practical xx.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WQ100 .อ936 2564 (2).
ห้องสมุด:
Update handbook for palliative care guidelines NHS, U.K. / Update handbook for palliative care guidelines NHS, U.K. / แปลและเรียบเรียงโดย พนารัตน์ รัตนสุวรรณ, อรรถกร รักษาสัตย์.

Phanārat Rattanasuwan. ʻAtthakō̜n Raksāsat. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Sūn Kārunrak. by พนารัตน์ รัตนสุวรรณ | อรรถกร รักษาสัตย์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ศูนย์การุณรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Sūn Kārunrak Rōngphayābān Sīnakharin Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2562 [2019] Publisher: ขอนแก่น : ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .อ563 2562 (2).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāksāt læ sarīrawitthayā = Anatomy physiology / กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy physiology / Parramon เขียนและภาพประกอบ ; ภุชงค์ เดชอาคม แปล.

Puchong Dētʻākhom, Parramon Ediciones. Editorial Team. by ภุชงค์ เดชอาคม, 2522- | พารามอง เอดีซีอองส์. เอดิทอเรียล ทีม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nānmī Buk Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Anatomy physiology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ก6485 2564 (4).
ห้องสมุด:
Kānkamnot khanāt tūayāng samrap ngānwičhai thāng witthayāsāt sukkhaphāp / การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.

Surīphan Wō̜raphongsathō̜n. by สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ส746 2564 (4).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ raksā phū bātčhep kō̜n thưng rōngphayābān = Prehospital trauma care / การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล = Prehospital trauma care / ไชยพร ยุกเซ็น บรรณาธิการ.

Chaiyaphō̜n Yuksen. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by ไชยพร ยุกเซ็น | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Prehospital trauma care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX215 .ก56 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat khlư̄nsīang khwāmthī sūng chapho̜ thī samrap phūpūai chukchœ̄n = Point of care ultrasound for emergency patient / การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเฉพาะที่สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน = Point of care ultrasound for emergency patient / กมลวรรณ เอี้ยงฮง.

Kamonwan ʻĪanghong. by กมลวรรณ เอี้ยงฮง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2564 [2021]Other title: Point of care ultrasound for emergency patient.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WN208 .ก44 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūbātčhep. lēm 1 = Trauma nursing. Vol. 1 / การพยาบาลผู้บาดเจ็บ. เล่ม 1 = Trauma nursing. Vol. 1 / ไสว นรสาร บรรณาธิการ.

Sawai Nō̜rasān. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by ไสว นรสาร | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Trauma nursing..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ก6427 2564 ล. 1 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phūbātčhep. lēm 2 = Trauma nursing. Vol. 2 / การพยาบาลผู้บาดเจ็บ. เล่ม 2 = Trauma nursing. Vol. 2 / ไสว นรสาร บรรณาธิการ.

Sawai Nō̜rasān. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by ไสว นรสาร | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Trauma nursing..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ก6427 2564 ล. 2 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai chœ̄ng patibatkān thāng sukkhaphāp = Action research in health / การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสุขภาพ = Action research in health / ทวีวรรณ ศรีสุขคำ.

Thawīwan Sīsukkham. by ทวีวรรณ ศรีสุขคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻŌ. ʻĒt. Phrinting Hao, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2564 [2021]Other title: Action research in health.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA20.5 .ท56 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānsangyā thī dī samrap prathēt chai yā yāng somhētphon = Good prescribing for RDU country / การสั่งยาที่ดีสำหรับประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล = Good prescribing for RDU country / อานุภาพ เลขะกุล, ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, พรเพ็ญ แสงถวัลย์ บรรณาธิการ.

ʻĀnuphāp Lēkhakun. Dūangkamon ʻĪeorư̄angsurat. Phō̜nphen Sǣngthawan. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. by อานุภาพ เลขะกุล | ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ | พรเพ็ญ แสงถวัลย์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Other title: Good prescribing for RDU country.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB330 .ก67 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khō̜khit tư̄ančhai sāng sāiyai mǣ lūk / ข้อคิดเตือนใจ สร้างสายใยแม่ลูก / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เขียน.

Prasœ̄t Phalittaphonkānphim, by ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์, 2502-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ769 .ป4555 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khlō̜ngrākfan : withīkān raksā læ kānkǣ panhā / คลองรากฟัน : วิธีการรักษาและการแก้ปัญหา / ละอองทอง วัชราภัย.

Laʻō̜ngthō̜ng Watcharāphai. by ละอองทอง วัชราภัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamsap kānphayābān phūyai / คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่ / เรณู อาจสาลี.

Rēnu ʻĀtsālī. by เรณู อาจสาลี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat ʻEn. Phī. Phrēt, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น. พี. เพรส, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY15 .ร73 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kham haikān khō̜ng khon khœ̄i pūai rōk khō̜ʻaksēprūmātō̜ / คำให้การของคนเคยป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ / โดย ปริญ กิจวัฒนา.

Prin Kitwatthanā. by ปริญ กิจวัฒนา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Book Marker, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Book Marker, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE346 .ป463 2564 (2).
ห้องสมุด:
Čhatkān ʻārom phō̜mǣ = dūlǣ ʻārom lūk / จัดการอารมณ์พ่อแม่ = ดูแลอารมณ์ลูก / คาร์ลา นาล์มเบิร์ก เขียน ; วโรดม วณิชศิลป์ แปล.

Naumburg, Carla. Warōdom Wanitsin. by นาล์มเบิร์ก, คาร์ลา | วโรดม วณิชศิลป์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Amarin Kids, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Amarin Kids, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HQ755.8 .น64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Tō̜p čhōt fāthalāičhōn krachāi khāo sutyō̜t samunphrai dān nātān khōwit-19 / ตอบโจทย์ ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว สุดยอดสมุนไพรด่านหน้าต้านโควิด-19 / พินิจ จันทร.

Phinit Čhan. by พินิจ จันทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Petchprakāi, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรประกาย, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766 .พ6376 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā wichā ʻātchayāwitthayā læ thanthawitthayā / ตำราวิชาอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา / นิฤมน รัตนะรัต.

Nirưmon Rattanarat. by นิฤมน รัตนะรัต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HV6026 .น644 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544