TULAW-New Book-202110-01-31 (Tha)

This list contains 30 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄. Lem 2 / กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. เล่ม 2 / คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Khanāthip Thō̜ngrawīwong. by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng / กฎหมายปกครอง / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .พ36 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sunlakākō̜n = Thai customs laws / กฎหมายว่าด้วยศุลกากร = Thai customs laws / พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Phongsiri Tāʻin. by พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Thai customs laws.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khrōngsāng ʻongkō̜n læ kāndamnœ̄n ngān khō̜ng ʻĀsīan : čhāk patinyā ʻĀsīan sū kotbat ʻĀsīan = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / กฎหมายว่าด้วยโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานของอาเซียน : จากปฏิญญาอาเซียนสู่กฎบัตรอาเซียน = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Usanee ʻĒmsirānan. by อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KNE171 .อ75 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (1). Checked out (9). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi 'āyā prīapthīap : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .น63 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .น63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ท56 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (4). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Kankanya Jaikarnwongsakul. by กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi khō̜ng phūbō̜riphōk tām sanyā phūbō̜riphōk (consumer contracts) : kō̜ranī sưksā panhā "khadī phūbō̜riphōk thīam": rāingān chabap sombūn = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค (consumer contracts): กรณีศึกษาปัญหา "คดีผู้บริโภคเทียม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases".Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān panhā khō̜ng khon rai ʻēkkasān raprō̜ng tūa bukkhon nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การจัดการปัญหาของคนไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร.

Phanthip Sāisunthō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kāntīkhwām kānčhamnǣk phikat ʻattrā sunlakākō̜n rabop hāmōnai nai kānnamkhao sinkhā tām lakkēn khō̜ 2 (Kō̜) hǣng kotmāi phikat ʻattrā sunlakākō̜n khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การตีความการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) แห่งกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุปรียา แก้วละเอียด, พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Supreeya Kaewla-iad. Patcharaporn Trinvuthipong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สุปรียา แก้วละเอียด | พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜ Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khon mai chai khīan tō̜p ʻarai kō̜ phit / คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1). Checked out (5). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1050 .น64 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1050 .น64 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1050 .น64 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1050 .น64 2564 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khwām kīeophan rawāng phū pen khūsanyā nai sanyā kitčhakān rūamkhā chanit mai čhotthabīan tō̜ bukkhon phāinō̜k : sưksā chapho̜ kō̜ranī mai pen hānghunsūan sāman : rāingān chabap sombūn / ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นคู่สัญญาในสัญญากิจการร่วมค้าชนิดไม่จดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā læ lak kānchai nitiwithī nai rabop siwinlō̜ læ khō̜mmō̜nlō̜ / ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: K155 .ก633 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ก633 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ก633 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ก633 2564 (1). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (3). Checked out (9).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT640 .บ62 2564ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .บ62 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .บ62 2564ก (2). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT640 .บ62 2564ก (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus In CatalogingCall number: KPT640 .บ62 2564ก (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส53 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .ส53 2564 (1). Checked out (11). In transit (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakō̜n Boonmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk tūapai māttrā 288-366/4 / คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544