TULAW-New Book-202110-01-31 (Tha)

This list contains 30 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄. Lem 2 / กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์. เล่ม 2 / คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Khanāthip Thō̜ngrawīwong. by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi pokkhrō̜ng / กฎหมายปกครอง / พนารัตน์ มาศฉมาดล.

Phanārat Mātchamādon, by พนารัตน์ มาศฉมาดล, 2524-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2720 .พ36 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sunlakākō̜n = Thai customs laws / กฎหมายว่าด้วยศุลกากร = Thai customs laws / พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Phongsiri Tāʻin. by พงษ์สิริ ตาอินทร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Thai customs laws.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3645 .พ25 2564ก (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai sanchāt / กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ / นฤมล ฐานิสโร.

Narumon Thānitsarō. by นฤมล ฐานิสโร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2430 .น44 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2430 .น44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2430 .น44 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khrōngsāng ʻongkō̜n læ kāndamnœ̄n ngān khō̜ng ʻĀsīan : čhāk patinyā ʻĀsīan sū kotbat ʻĀsīan = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / กฎหมายว่าด้วยโครงสร้างองค์กรและการดำเนินงานของอาเซียน : จากปฏิญญาอาเซียนสู่กฎบัตรอาเซียน = ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter / อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Usanee ʻĒmsirānan. by อุษณีย์ เอมศิรานันท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: ASEAN institutional law from the ASEAN declaration to the ASEAN charter.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KNE171 .อ75 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KNE171 .อ75 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KNE171 .อ75 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi 'āyā prīapthīap : phrō̜m khamthām læ nǣo khamtō̜p / กฎหมายอาญาเปรียบเทียบ : พร้อมคำถามและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .น63 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .น63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi bư̄angton thāng thurakit / กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .ท56 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .ท56 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .ท56 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng : lak thūapai = Civil law : general principles / กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป = Civil law : general principles / กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Kankanya Jaikarnwongsakul. by กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Civil law : general principles.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ก627 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ก627 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhumkhrō̜ng sitthi khō̜ng phūbō̜riphōk tām sanyā phūbō̜riphōk (consumer contracts) : kō̜ranī sưksā panhā "khadī phūbō̜riphōk thīam": rāingān chabap sombūn = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตามสัญญาผู้บริโภค (consumer contracts): กรณีศึกษาปัญหา "คดีผู้บริโภคเทียม" : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases" / โดย นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nonthawat Nawatakunphisut. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Protection of consumer's rights in consumer contracts : a case study of "spurious consumer cases".Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .น333 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .น333 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānčhatkān panhā khō̜ng khon rai ʻēkkasān raprō̜ng tūa bukkhon nai prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การจัดการปัญหาของคนไร้เอกสารรับรองตัวบุคคลในประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร.

Phanthip Sāisunthō̜n, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2562 [2019] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .พ63 2562 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT511 .พ63 2562 (1).
ห้องสมุด:
Kāntīkhwām kānčhamnǣk phikat ʻattrā sunlakākō̜n rabop hāmōnai nai kānnamkhao sinkhā tām lakkēn khō̜ 2 (Kō̜) hǣng kotmāi phikat ʻattrā sunlakākō̜n khō̜ng Prathēt Thai : rāingān chabap sombūn / การตีความการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ในการนำเข้าสินค้าตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 (ก) แห่งกฎหมายพิกัดอัตราศุลกากรของประเทศไทย : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สุปรียา แก้วละเอียด, พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์.

Supreeya Kaewla-iad. Patcharaporn Trinvuthipong. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สุปรียา แก้วละเอียด | พัชราภรณ์ ตฤณวุฒิพงษ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜ Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3646 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khon mai chai khīan tō̜p ʻarai kō̜ phit / คนไม่ใช่ เขียนตอบอะไรก็ผิด / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Nanthat Kitrānan. Thīansiri Bunchōkwithūn. by นันทัช กิจรานันทน์ | เทียนศิริ บุญโชควิทูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT51.7 .น63 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kīeokap kotmāi bō̜risat mahāchon čhamkat / ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด / นิลุบล เลิศนุวัฒน์.

Nilubon Lœ̄tnuwat. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n. by นิลุบล เลิศนุวัฒน์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1050 .น64 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1050 .น64 2564 (3). Checked out (7). In transit (2).
ห้องสมุด:
Khwām kīeophan rawāng phū pen khūsanyā nai sanyā kitčhakān rūamkhā chanit mai čhotthabīan tō̜ bukkhon phāinō̜k : sưksā chapho̜ kō̜ranī mai pen hānghunsūan sāman : rāingān chabap sombūn / ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นคู่สัญญาในสัญญากิจการร่วมค้าชนิดไม่จดทะเบียนต่อบุคคลภายนอก : ศึกษาเฉพาะกรณีไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1139 .ส53 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1139 .ส53 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmpenmā læ lak kānchai nitiwithī nai rabop siwinlō̜ læ khō̜mmō̜nlō̜ / ความเป็นมาและหลักการใช้นิติวิธีในระบบซิวิลลอว์และคอมมอนลอว์ / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K155 .ก633 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K155 .ก633 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K155 .ก633 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi tūangœ̄n / คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahathon Rattanaphaičhit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 18, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi tūangœ̄n Other title: กฎหมายตั๋วเงิน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT938 .ส53 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT938 .ส53 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT938 .ส53 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana sap / คำอธิบายกฎหมายลักษณะทรัพย์ / บัญญัติ สุชีวะ ; ปรับปรุงโดย ไพโรจน์ วายุภาพ.

Banyat Suchīwa, Phairōt Wāyuphāp. by บัญญัติ สุชีวะ, 2467-2540 | ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .บ62 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .บ62 2564ก (1). Items available for reference: Sanya Dharmasakti Library CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT640 .บ62 2564ก (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat / คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.

Sahaton Rattanapijit, by สหธน รัตนไพจิตร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat Other title: กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .ส53 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .ส53 2564 (2). Checked out (11).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk thūapai / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Thawīkīat Mīnakanit, Ronnakō̜n Boonmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 23, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi ʻāyā phāk thūapai Other title: กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท565 2564ก (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk tūapai māttrā 288-366/4 / คำอธิบายกฎหมายอาญา มาตรา 288-366/4 / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์.

Thawīkīat Mīnakanit, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งเดียว.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ท5654 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Kasemsan Vilawan. by เกษมสันต์ วิลาวรรณ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 29, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ก7525 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT874 .จ63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .จ63 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .จ63 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT874 .จ63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Thām-tō̜p bukkhon : phǣng lak thūapai / ถาม-ตอบ บุคคล : แพ่งหลักทั่วไป / เดือนเด่น นาคสีหราช.

Dư̄andēn Nāksīharāt, by เดือนเด่น นาคสีหราช, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT511 .ด836 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT511 .ด836 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT511 .ด836 2564 (2). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Nitiwētchasāt læ kotmāi kānphǣt / นิติเวชศาสตร์และกฎหมายการแพทย์ / แสวง บุญเฉลิมวิภาส บรรณาธิการ.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi kānphǣt Other title: กฎหมายการแพทย์.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: W700 .น662 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: W700 .น662 2564 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: W700 .น662 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng chabap thansamai kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2563 : Phrathammanūn Sān Yutitham Phō̜.Sō̜. 2543 kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2562 Phrarātchakritsadīkā Kamnot Čhamnūan Ngœ̄n nai Khadī Manōsārē Phō̜.Sō̜. 2546 kot krasūng Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān dīkā Wādūai Kānyư̄n Song læ Rapkham khūkhwām læ ʻĒkkasān thāng Rabop Rapsong ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2560 Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān dīkā Wādūai Withī Phičhāranā Khadī Thāng ʻIlekthrō̜nik Phō̜.Sō̜. 2563 Khō̜kamnot Khō̜ng Prathān Sān Dīkā Wādūai Kān Klaiklīa Kō̜nfō̜ng Phō̜.Sō̜. 2563 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับทันสมัย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563 : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546 กฎกระทรวง ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการยื่น ส่ง และรับคำคู่ความ และเอกสารทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2560 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยวิธีพิจารณาทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1704 2564ข (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1704 2564ข (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1704 2564ข (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1704 2564ข (1).
ห้องสมุด:
Pamūan kotmāi phǣng læ phānit bap 1-6 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m Phō̜.Sō̜. 2564) phrō̜m phrarātchabanyat thī kīeokhō̜ng chabap chai rīan / ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564) พร้อมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.

Somyot Chuathai. by สมยศ เชื้อไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyuchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Pramūan kotmāi phǣng læ phānit chabap chai rīan Other title: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT500 .ส445 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ส445 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .ส445 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Panhā nai thāng thritsadī kīeokap kānsamkhan phit nai kotmāi ʻāyā Thai : kō̜ranī kānsamkhan phit nai hēt thī bukkhon mī ʻamnāt kratham : rāingān chabap sombūn / ปัญหาในทางทฤษฎีเกี่ยวกับการสำคัญผิดในกฎหมายอาญาไทย : กรณีการสำคัญผิดในเหตุที่บุคคลมีอำนาจกระทำ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ.

Disorn Likhitwitayawuid, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2564 [2021]Other title: Theoretical problems of mistake under Thai criminal law : cases of mistaken justification : final report.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3896 .ด65 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3896 .ด65 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3896 .ด65 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rākthān kotmāi ʻāyā / รากฐานกฎหมายอาญา / คณพล จันทน์หอม.

Kanaphon Chanhom. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K5015.4 .ค34 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K5015.4 .ค34 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K5015.4 .ค34 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi withī phičhāranā khadī rǣngngān / หลักกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน / พัลลอง มั่นดี.

Phanlō̜ng Mandī. by พรรลอง มั่นดี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1440 .พ44 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1440 .พ44 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1440 .พ44 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi ʻāyā : pēn khamʻathibāi hūakhō̜ kotmāi ʻāyā tāng tāng / หลักฎหมายอาญา : เปนคำอธิบายหัวข้อกฎหมายอาญาต่าง ๆ / ขุนหลวงพระไกรสี (เทียม) ; อารัมภบทโดย คณพล จันทน์หอม.

Kraisī (Thīam), Khunlūangphra. Kanaphon Chanhom. by ไกรสี (เทียม), ขุนหลวงพระ | คณพล จันทน์หอม.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Tamrā kotmāi ʻāyā chabap rǣk khō̜ng Thai Other title: ตำรากฎหมายอาญาฉบับแรกของไทย.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก95 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก95 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .ก95 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก95 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544