TUMED-New Book 2021-November (Tha)

This list contains 47 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang rūčhak rū raksā mareng pō̜t / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งปอด / บรรณาธิการ ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Chonniphā Nanthawitthayā. Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. by ชนม์นิภา นันทวิทยา | ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF658 .ก133 2564 (2).
ห้องสมุด:
Current concepts in internal medicine / Current concepts in internal medicine / บรรณาธิการ กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

Kanokphot Čhanphiwat. Rōngphayābān Rātchawithī. Klumngān ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Phǣtthayasāt. Krasūang Sāthāranasuk. Krom Kānphǣt. by กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klumngān ʻĀyurasāt Rōngphayābān Rātchawithī, Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Rangsit, Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ค765 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kanchā khư̄ yā čhāk thammachāt raksā mareng læ rōk rāi 34 chanit! / กัญชาคือยาจากธรรมชาติรักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด! / พินิจ จันทร และคณะ.

Phinit Čhanthō̜n. by พินิจ จันทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Happy Book, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Happy Book, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766.5.C2 พ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk khlinik khō̜ng lang læ khaisanlang = Clinical anatomy of the back and spinal cord / กายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง = Clinical anatomy of the back and spinal cord / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์, ธนิศรา ทรงทวีสิน.

Khačhō̜n Lakchayapakō̜n Thanisārā Songthawīsin. by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ | ธนิศรา ทรงทวีสิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Clinical anatomy of the back and spinal cord.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE720 .ข24 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ yāt phū dūlǣ phū thī pen rōk čhittaphēt : khwāmthāthāi samrap phayābān čhittawēt = Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses / การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสำหรับพยาบาลจิตเวช = Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses / พิชามญชุ์ อินทะพุฒ.

Pichamon ʻInthaphut. by พิชามญชุ์ อินทะพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidākānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .พ626 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat kānnō̜nlap læ plǣphon = Polysomnography practice and interpretation / การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation / นฤชา จิรกาลวสาน ... [และคนอื่น ๆ].

Narưchā Čhirakānwasān. Samākhom Rōk Čhāk Kānlap hǣng Prathēt Thai. by นฤชา จิรกาลวสาน | สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Čhāk Kānlap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Other title: Polysomnography practice and interpretation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL108 .ก6426 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat patsāwa læ sān nam / การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY185 .ม646 2563 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāntrūat rāngkāi thāng kāiyaphāpbambat samrap phūpūai thāng rabop prasāt = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / พัชรี คุณค้ำชู ... [และคนอื่นๆ].

Phatcharī Khunkhamchū. by พัชรี คุณค้ำชู.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Physical therapy assessment for patients with neurological conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .ก646 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rikān ʻanāmai khrō̜pkhrūa / การบริการอนามัยครอบครัว / นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี.

Nopmāt Sīphetwandī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA308 .น346 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜ribān phēsatchakam samrap phūpūai plūkthāi tai læ phūpūai rōk tai kōnmœ̄rūlat = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases / การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases / อรอนงค์ วลีขจรเลิศ.

ʻŌ̜nʻanong Walīkhačhō̜nlœ̄t. by อรอนงค์ วลีขจรเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .อ45 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phūpūai kō̜n kānphātat. [lem 1] = Essentials in preoperative assessment. [Vol. 1] / การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด. [เล่ม 1] = Essentials in preoperative assessment. [Vol. 1] / บรรณาธิการ มานี รักษาเกียรติศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Mānī Raksākīattisak. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wisanyīwitthayā. by มานี รักษาเกียรติศักดิ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Other title: Essentials in preoperative assessment..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO178 .ก64 2563 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Kānfưk kānkhlư̄anyāi læ kāndœ̄n samrap phūpūai thāng rabop prasāt / การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, นพพล ประโมทยกุล.

Phinailak Tantilīpikō̜n 'Eœ̄t, Nopphon Pramōtyakun. by พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, 2521- | นพพล ประโมทยกุล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL346 .พ636 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī mī khwāmphit pakati dān khwāmkhit læ kānraprū = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. Mahāwitthayālai Thammasāt. by เอกอุมา อิ้มคำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ723 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī mī phāwa hūačhai tēn phit čhangwa / การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ / จิตตวดี เหรียญทอง.

Čhittawadī Rīanthō̜ng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by จิตตวดี เหรียญทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152.5 .จ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ725 2564ก (2). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān sūtisāt : patibatkān phayābān phadungkhan / การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ / ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ บรรณาธิการ.

Piyaphō̜n Sikunʻanan. by ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157 .ก6456 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānraksā thāng khlinik dūai ʻō̜ksičhēn ʻattrā kānlai sūng = Clinical use of high-flow oxygen therapy / การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy / บรรณาธิการ นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย.

Natthaphon Ritthayamai. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Rabop Kānhāičhai læ Wannarōk. by นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Rabop Kānhāičhai læ Wannarōk Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Clinical use of high-flow oxygen therapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF145 .ก67 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānsāngsœ̄m khwāmsāmāt nai kānthamngān kǣ rǣngngān nai sathānprakō̜pkān : nǣokhit kānpramœ̄n læ kānpatibat samrap phayābān ʻāchīwaʻanāmai = Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse / การสร้างเสริมความสามารถในการทำงานแก่แรงงานในสถานประกอบการ : แนวคิดการประเมินและการปฏิบัติสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย = Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน.

Wanpen Kǣopān. by วันเพ็ญ แก้วปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mēttā Printing Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เมตตา พริ้นติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY141 .ว63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān phư̄a kānpō̜ngkan læ raksā rōk samō̜ng sư̄am Alzheimer / ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer / วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์.

Wiphāwan Tangniphon. by วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .ว643 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāiwiphāksāt khlinik = Handbook of clinical anatomy / คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Khačhō̜n Lakchayapakō̜n. by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Handbook of clinical anatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ข245 2564 (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544