TUMED-New Book 2021-November (Tha)

This list contains 47 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
100 rư̄ang rūčhak rū raksā mareng pō̜t / 100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งปอด / บรรณาธิการ ชนม์นิภา นันทวิทยา, ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Chonniphā Nanthawitthayā. Chawalit Lœ̄tbutsayānukūn. by ชนม์นิภา นันทวิทยา | ชวลิต เลิศบุษยานุกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF658 .ก133 2564 (2).
ห้องสมุด:
Current concepts in internal medicine / Current concepts in internal medicine / บรรณาธิการ กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ ... [และคนอื่นๆ].

Kanokphot Čhanphiwat. Rōngphayābān Rātchawithī. Klumngān ʻĀyurasāt. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Phǣtthayasāt. Krasūang Sāthāranasuk. Krom Kānphǣt. by กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์ | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานอายุรศาสตร์ | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Klumngān ʻĀyurasāt Rōngphayābān Rātchawithī, Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Rangsit, Krom Kānphǣt Krasūang Sāthāranasuk, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .ค765 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kanchā khư̄ yā čhāk thammachāt raksā mareng læ rōk rāi 34 chanit! / กัญชาคือยาจากธรรมชาติรักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด! / พินิจ จันทร และคณะ.

Phinit Čhanthō̜n. by พินิจ จันทร.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Happy Book, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Happy Book, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV766.5.C2 พ63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāiwiphāk khlinik khō̜ng lang læ khaisanlang = Clinical anatomy of the back and spinal cord / กายวิภาคคลินิกของหลังและไขสันหลัง = Clinical anatomy of the back and spinal cord / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์, ธนิศรา ทรงทวีสิน.

Khačhō̜n Lakchayapakō̜n Thanisārā Songthawīsin. by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์ | ธนิศรา ทรงทวีสิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Clinical anatomy of the back and spinal cord.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE720 .ข24 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ yāt phū dūlǣ phū thī pen rōk čhittaphēt : khwāmthāthāi samrap phayābān čhittawēt = Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses / การดูแลญาติผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท : ความท้าทายสำหรับพยาบาลจิตเวช = Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses / พิชามญชุ์ อินทะพุฒ.

Pichamon ʻInthaphut. by พิชามญชุ์ อินทะพุฒ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidākānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Caring for family caregivers of persons with schizophrenia : the challenge for psychiatric nurses.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .พ626 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat kānnō̜nlap læ plǣphon = Polysomnography practice and interpretation / การตรวจการนอนหลับและแปลผล = Polysomnography practice and interpretation / นฤชา จิรกาลวสาน ... [และคนอื่น ๆ].

Narưchā Čhirakānwasān. Samākhom Rōk Čhāk Kānlap hǣng Prathēt Thai. by นฤชา จิรกาลวสาน | สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Rōk Čhāk Kānlap hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Other title: Polysomnography practice and interpretation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL108 .ก6426 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat patsāwa læ sān nam / การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY185 .ม646 2563 (6).
ห้องสมุด:
Kāntrūat rāngkāi thāng kāiyaphāpbambat samrap phūpūai thāng rabop prasāt = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท = Physical therapy assessment for patients with neurological conditions / พัชรี คุณค้ำชู ... [และคนอื่นๆ].

Phatcharī Khunkhamchū. by พัชรี คุณค้ำชู.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Physical therapy assessment for patients with neurological conditions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB460 .ก646 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānbō̜rikān ʻanāmai khrō̜pkhrūa / การบริการอนามัยครอบครัว / นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี.

Nopmāt Sīphetwandī. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA308 .น346 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānbō̜ribān phēsatchakam samrap phūpūai plūkthāi tai læ phūpūai rōk tai kōnmœ̄rūlat = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases / การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยโรคไตโกลเมอรูลัส = Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases / อรอนงค์ วลีขจรเลิศ.

ʻŌ̜nʻanong Walīkhačhō̜nlœ̄t. by อรอนงค์ วลีขจรเลิศ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Pharmaceutical care for patients receiving kidney transplantation and patients with glomerular diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ300 .อ45 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānpramœ̄n phūpūai kō̜n kānphātat. [lem 1] = Essentials in preoperative assessment. [Vol. 1] / การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด. [เล่ม 1] = Essentials in preoperative assessment. [Vol. 1] / บรรณาธิการ มานี รักษาเกียรติศักดิ์ ... [และคนอื่นๆ].

Mānī Raksākīattisak. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Wisanyīwitthayā. by มานี รักษาเกียรติศักดิ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phāk Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Other title: Essentials in preoperative assessment..Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO178 .ก64 2563 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Kānfưk kānkhlư̄anyāi læ kāndœ̄n samrap phūpūai thāng rabop prasāt / การฝึกการเคลื่อนย้ายและการเดินสำหรับผู้ป่วยทางระบบประสาท / พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, นพพล ประโมทยกุล.

Phinailak Tantilīpikō̜n 'Eœ̄t, Nopphon Pramōtyakun. by พินัยลัค ตันติลีปิกร เอิร์ด, 2521- | นพพล ประโมทยกุล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL346 .พ636 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī mī khwāmphit pakati dān khwāmkhit læ kānraprū = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / การพยาบาลผู้ที่มีความผิดปกติด้านความคิดและการรับรู้ = [Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions] / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. Mahāwitthayālai Thammasāt. by เอกอุมา อิ้มคำ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: ปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Nursing care for persons with disturbed thought processes and perceptions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ723 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān phū thī mī phāwa hūačhai tēn phit čhangwa / การพยาบาลผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ / จิตตวดี เหรียญทอง.

Čhittawadī Rīanthō̜ng. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phayābānsāt. by จิตตวดี เหรียญทอง | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY152.5 .จ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānphayābān sukkhaphāp čhit læ čhittawēt : kānprayukchai kō̜ranī lư̄aksan / การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช : การประยุกต์ใช้กรณีเลือกสรร / เอกอุมา อิ้มคำ.

ʻĒkʻumā ʻImkham. by เอกอุมา อิ้มคำ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160 .อ725 2564ก (2). Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān sūtisāt : patibatkān phayābān phadungkhan / การพยาบาลสูติศาสตร์ : ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ / ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์ บรรณาธิการ.

Piyaphō̜n Sikunʻanan. by ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157 .ก6456 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānraksā thāng khlinik dūai ʻō̜ksičhēn ʻattrā kānlai sūng = Clinical use of high-flow oxygen therapy / การรักษาทางคลินิกด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูง = Clinical use of high-flow oxygen therapy / บรรณาธิการ นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย.

Natthaphon Ritthayamai. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Rabop Kānhāičhai læ Wannarōk. by นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Rōk Rabop Kānhāičhai læ Wannarōk Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Clinical use of high-flow oxygen therapy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF145 .ก67 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānsāngsœ̄m khwāmsāmāt nai kānthamngān kǣ rǣngngān nai sathānprakō̜pkān : nǣokhit kānpramœ̄n læ kānpatibat samrap phayābān ʻāchīwaʻanāmai = Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse / การสร้างเสริมความสามารถในการทำงานแก่แรงงานในสถานประกอบการ : แนวคิดการประเมินและการปฏิบัติสำหรับพยาบาลอาชีวอนามัย = Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน.

Wanpen Kǣopān. by วันเพ็ญ แก้วปาน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Mēttā Printing Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท เมตตา พริ้นติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Enhancing work ability for workers in enterprise : concept, assessment, and practice of occupational health nurse.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY141 .ว63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū phư̄nthān phư̄a kānpō̜ngkan læ raksā rōk samō̜ng sư̄am Alzheimer / ความรู้พื้นฐานเพื่อการป้องกันและรักษาโรคสมองเสื่อม Alzheimer / วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์.

Wiphāwan Tangniphon. by วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT155 .ว643 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāiwiphāksāt khlinik = Handbook of clinical anatomy / คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Khačhō̜n Lakchayapakō̜n. by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Handbook of clinical anatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ข245 2564 (3).
ห้องสมุด:
Chīwakhēmī kāntāi khō̜ng sēn læ kānprayuk thāng khlinik / ชีวเคมีการตายของเซลล์และการประยุกต์ทางคลินิก / รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย.

Rattanā Bančhœ̄tphongchai. by รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Nonthaburī] : Bō̜čhō̜kō̜. Thanaphat (2006) Phrinting, 2562 [2019] Publisher: [นนทบุรี] : บจก. ธนภัทร(2006)พริ้นติ้ง, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU375 .ร633 2562 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Ditsǣkchan ʻō̜ttiʻōčhēnnēsit khō̜ng kradūk khākankrai læ bainā : khwāmrū phư̄nthān læ kānprayukchai thāng khlinik / ดิสแทรกชันออสติโอเจนเนสิสของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า : ความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก / ธงชัย นันทนรานนท์ บรรณาธิการ.

Thongchai Nanthanarānon. by ธงชัย นันทนรานนท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sahamit Phatthanā Kānphim (1992) Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU600 .ด65 2561 (1).
ห้องสมุด:
Tūakamnot sukkhaphāp thāng sangkhom læ kāndamnœ̄nngān kap prachākō̜n : kānnam pai chai nai kānsāngsœ̄m sukkhaphāp chō̜ngpāk = Social determinants of health and population approach : implications for oral health promotion / ตัวกำหนดสุขภาพทางสังคมและการดำเนินงานกับประชากร : การนำไปใช้ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก = Social determinants of health and population approach : implications for oral health promotion / สุดาดวง กฤษฎาพงษ์.

Sudādūang Kritsadāphong. by สุดาดวง กฤษฎาพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Social determinants of health and population approach : implications for oral health promotion.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU113 .ส733 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā lak kāndūlǣ phlǣ læ phlǣpen = Principles wound and scar management / ตำราหลักการดูแลแผลและแผลเป็น = Principles wound and scar management / ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ บรรณาธิการ.

Chairat Burutphat. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2564 [2021]Other title: Principles wound and scar management.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO700 .ต66 2564 (2).
ห้องสมุด:
Tamrā khrư̄ang chūai phayung kānthamngān khō̜ng pō̜t læ hūačhai nai phūyai = Extracorporeal membrane oxygenation in adults / ตำราเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจในผู้ใหญ่ = Extracorporeal membrane oxygenation in adults / จัดทำโดย บรรณาธิการ ปรัญญา สากิยลักษณ์.

Pranyā Sākiyalak. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Sākhā Wichā Sanlayasāt Hūačhai. by ปรัญญา สากิยลักษณ์ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Sanlayasāt Hūačhai Phāk Wichā Sanlayasāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2562 [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2562 [2019]Other title: Extracorporeal membrane oxygenation in adults.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG168.5 .ต64 2562 (2).
ห้องสมุด:
Nawattakam khrư̄angmư̄ pramœ̄n phāwa sukkhaphāp dūai kānprayuk chai khwāmrū sarīrawitthayā kānʻō̜kkamlangkāi khō̜ng rabop prasāt læ klāmnư̄a / นวัตกรรม เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพด้วยการประยุกต์ใช้ความรู้สรีรวิทยาการออกกำลังกายของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ / เกษรา รักษ์พงษ์สิริ.

Kētsarā Rakphongsiri. by เกษรา รักษ์พงษ์สิริ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pūai bō̜i nư̄ai ngāi wīanhūa tham yangngai dī / ป่วยบ่อย เหนื่อยง่าย เวียนหัว ทำยังไงดี / วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์.

Walailak Sirisin. by วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Feel good, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : Feel good, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB120 .ว46 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WB120 .ว46 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Panyāpradit nai čhaksu witthayā læ kānphǣt ʻư̄n = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines / ปัญญาประดิษฐ์ในจักษุวิทยาและการแพทย์อื่น = Artificial intelligence in ophthalmology and medicines / ผู้เขียน ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข.

Phaisān Rūamwibūnsuk. Rōngphayābān Rātwithī. Klumngān Čhaksuwitthayā. Mahāwitthayālai Rangsit. Witthayālai Phǣtthayasāt. by ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข | โรงพยาบาลราชวิถี. กลุ่มงานจักษุวิทยา | มหาวิทยาลัยรังสิต. วิทยาลัยแพทยศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Čhaksuwitthayā Rōngphayābān Rātwithī, Sathāban Rūam Phalit Phǣt Krom Kānphǣt Mahāwitthayālai Rangsit, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี, สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2564 [2021]Other title: Artificial intelligence in ophthalmology and medicines.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WW100 .พ95 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrībaiʻōtik : fangchannan ʻōlikōsækkhārai = Prebiotics : functional oligosaccharide / พรีไบโอติก : ฟังก์ชันนัลโอลิโกแซ็กคาไรด์ = Prebiotics : functional oligosaccharide / จารุณี ควรพิบูลย์.

Čhārunī Khūanphibūn. by จารุณี ควรพิบูลย์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prebiotics : functional oligosaccharide.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: QU145.5 .จ64 2564 (3), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145.5 .จ64 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phrībaiʻōtik = Prebiotics / พรีไบโอติก = Prebiotics / สุดาทิพย์ จันทร.

Sudāthip Čhanthō̜n. by สุดาทิพย์ จันทร.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Prebiotics.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QU145.5 .ส726 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Phāwa sưmsao nai wairun : nǣokhit phư̄nthān læ kānphayābān = Adolescent depression : basic concepts and nursing care / ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น : แนวคิดพื้นฐานและการพยาบาล = Adolescent depression : basic concepts and nursing care / ดวงใจ วัฒนสินธุ์.

Dūangčhai Watthanasin. by ดวงใจ วัฒนสินธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidākānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Adolescent depression : basic concepts and nursing care.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WS463 .ด529 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phūmkhumkan læ kānplīanplǣng nai phūsūngʻāyu = Immunity and changes in the elderly / ภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ = Immunity and changes in the elderly / สุวิทย์ ชัยศรี.

Suwith Chaisī. by สุวิทย์ ชัยศรี.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Immunity and changes in the elderly.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW504 .ส756 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rabop prasāt khūapkhum kānkhlư̄anwai khō̜ng rāngkāi = Neural control of body movement / ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย = Neural control of body movement / จันทริมา เจริญพันธุ์.

Čhantharimā Čharœ̄nphan. by จันทริมา เจริญพันธุ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Neural control of body movement.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE103 .จ63 2564 (3).
ห้องสมุด:
Waksīn nai sattrī tangkhan / วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ / สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์ บรรณาธิการ.

Surasit Chaithō̜ngwongwatthanā. Somphop Limphongsānurak. by สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา | สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW805 .ว6214 2564 (2).
ห้องสมุด:
Witthayākān rōk fanphu / วิทยาการโรคฟันผุ / สิทธิชัย ขุนทองแก้ว.

Sitthichai Khunthō̜ngkǣo. by สิทธิชัย ขุนทองแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat ʻAikrup Phrēt Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU270 .ส633 2560 (5).
ห้องสมุด:
Withīkān wičhai phư̄nthān samrap witthayāsāt sukkhaphāp = Basic of research methodology for health science / วิธีการวิจัยพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Basic of research methodology for health science / เจษฎา คุณโน.

Čhētsadā Khunnō. by เจษฎา คุณโน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .จ75 2564 (2).
ห้องสมุด:
Wisanyī parithat. lem 1 / วิสัญญีปริทรรศน์. เล่ม 1 / วิรัตน์ วศินวงศ์ ... [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ.

Wirat Wasinwong. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sākhā Wichā Wisanyīwitthayā. by วิรัตน์ วศินวงศ์ | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sākhā Wichā Wisanyīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WO200 .ว65 2564 ล. 1 (2).
ห้องสมุด:
Sāt læ sin kānbambat dūlǣ phūsūngʻāyu thī mī phāwa sưmsao / ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า / สายฝน เอกวรางกูร.

Sāifon ʻĒkwarāngkūn. by สายฝน เอกวรางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM171.5 .ส64 2564 (2).
ห้องสมุด:
Lakkān læ kānprayuk chai theknik kānphan phāthēp = Taping technique : principles and applications / หลักการและการประยุกต์ใช้เทคนิคการพันผ้าเทป = Taping technique : principles and applications / คณะผู้เขียน สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล ... [และคนอื่น ๆ].

Sudārat ʻAphibānthawīsakun. by สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Taping technique : principles and applications.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT260 .ห462 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
ʻĀyurasāt phūpūainō̜k = Outpatient internal medicine / อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก = Outpatient internal medicine / พรชัย สถิรปัญญา, บดินทร์ ขวัญนิมิตร บรรณาธิการ.

Phō̜nchai Sathirapanyā. Bō̜din Khwannimit. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Sākhā Wichā ʻĀyurasāt. by พรชัย สถิรปัญญา | บดินทร์ ขวัญนิมิตร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สาขาวิชาอายุรศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Sākhā Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2564 [2021] Publisher: สงขลา : สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2564 [2021]Other title: Outpatient internal medicine.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB115 .อ63935 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
ʻImanchan liphit nānōphāthikhœ̄n læ kānprayuk chai thāng phēsatchakam = Emulsions, lipid nanaparticles and pharmaceutical application / อิมัลชัน ลิพิดนาโนพาร์ทิเคิลและการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม = Emulsions, lipid nanaparticles and pharmaceutical application / ปกรณ์ ไกรสิทธิ์, สุรีวัลย์ ดวงจิตต์.

Pakō̜n Kraisit. Surīwan Dūangčhit. Mahāwitthayālai Thammasāt. by ปกรณ์ ไกรสิทธิ์ | สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Emulsions, lipid nanaparticles and pharmaceutical application.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV786.5.C7 ป243 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khletlap chalō̜ wai hāngklai rōk / เคล็ดลับชะลอวัย ห่างไกลโรค / ตนุพล วิรุฬหการุญ.

Tanuphon Wirunhakārun. by ตนุพล วิรุฬหการุญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Frīmāi Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (2).
ห้องสมุด:
Līang lūk hai kin ngāi kǣkhai dek kin yāk / dc Wō̜rawut Chœ̄iprasœ̄t. เลี้ยงลูกให้กินง่าย แก้ไขเด็กกินยาก / วรวุฒิ เชยประเสริฐ.

Wō̜rawut Chœ̄iprasœ̄t. by วรวุฒิ เชยประเสริฐ.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAidī ʻŌ̜n Dičhitō̜n Pharin Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไอดี ออล ดิจิตอลพริ้นท์ จำกัด, [2564] [2021]Availability: No items available : Checked out (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Hǣppī witāmin : kunčhǣ sū samō̜ng dī talō̜t chīwit / แฮปปี้วิตามิน : กุญแจสู่สมองดีตลอดชีวิต / ผู้เขียน Anders Hansen ; ผู้แปล นิภา เหมือนโพธิ์ทอง.

Hansen, Anders, Niphā Mư̄anphōthō̜ng. by ฮันเซ่น, แอนเดอร์, ค.ศ. 1974- | นิภา เหมือนโพธิ์ทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khǣktat Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : แคคตัสพับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL300 .ฮ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: WL300 .ฮ63 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WL300 .ฮ63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Rōk lō̜tlư̄atsamō̜ng læ prasāt witthayā wikrit = Cerebrovascular and critical care neurology / โรคหลอดเลือดสมองและประสาทวิทยาวิกฤติ = Cerebrovascular and critical care neurology / สมบัติ มุ่งทวีพงษา.

Sombat Mungthawīphongsā. by สมบัติ มุ่งทวีพงษา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Cerebrovascular and critical care neurology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WL355 .ส436 2564 (3).
ห้องสมุด:
Lōhitwitthayā khlinik : khwāmphitpakati khō̜ng metlư̄at khāo bǣp mareng = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes / โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes / เอกชล มุกดา.

ʻĒkkachon Mukdā. by เอกชล มุกดา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH250 .อ72 2564 (3). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khai khwāmlap "kāfǣ" thī khon thūa lōk yang mai rū / ไขความลับ "กาแฟ" ที่คนทั่วโลกยังไม่รู้ / พน จันดารา รวบรวมและเรียบเรียง.

Phon Čhandārā. by พน จันดารา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Phetphinit, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : เพชรพินิจ, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB438 .พ326 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544