TULAW-New Book-202112-01-31 (Tha)

This list contains 26 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Introduction to No.112 = [12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112] / Introduction to No.112 = [12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112] / ทีมผู้เขียน ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ... [และคนอื่น ๆ].

Yingchīp ʻAtchānon. by ยิ่งชีพ อัชฌานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : iLaw, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : iLaw, [2564] [2021]Other title: 12 khamthām phư̄a thamkhwāmkhaočhai kotmāi ʻāyā māttrā 112 Other title: 12 คำถามเพื่อทำความเข้าใจกฎหมายอาญา มาตรา 112.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .อ646 2564 (3), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPT3800 .อ646 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānthučarit : Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthučarit Phō̜.Sō̜. 2561 phrō̜m rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit Kīeokap Kānsanœ̄ Rākhā tō̜ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit khō̜ng Phanakngān nai ʻOngkān rư̄ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2502 / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā phayān lakthān (khadī ʻāyā) : khamphiphāksā Sān Dīkā læ lak kotmāi pī 2558-2564 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564 / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suppakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส538 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi chaosap chaosư̄ / กฎหมายเช่าทรัพย์เช่าซื้อ / มณทิชา ภักดีคง.

Montichā Phakdīkhong. by มณทิชา ภักดีคง.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .ม33 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānpatirūp rabop kotmāi Thai phāitai ʻitthiphon Yurōp / การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Kittisak Prokkati. by กิตติศักดิ์ ปรกติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT120 .ก633 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT120 .ก633 2564 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT120 .ก633 2564 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kānkhīan khamphiphāksā kap phāsā khīan / การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khō̜ phưng rawang nai kānčhattham læ bō̜rihān sanyā / ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา / ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Preecha Songsamphan. by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khadī thīdin : botrīan kō̜ranī thung klūaikhǣk (phrō̜m panhā kotmāi kīeokap khadī thīdin nai kō̜ranī tāng tāng) / คดีที่ดิน บทเรียนกรณีถุงกล้วยแขก : พร้อมปัญหากฎหมายเกี่ยวกับคดีที่ดินในกรณีต่าง ๆ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banditʻaksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT683 .ส737 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khadī minpramāt-dūmin : minpramāt dūmin phramahākasat dūmin čhaophanakngān dūmin sān rư̄ phūphiphāksā minpramāt dūmin / คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khadī lư̄aktang thō̜ngthin læ withī phičhāranā khadī lư̄aktang thō̜ngthin / คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น / ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Khwanchai Phaotem. by ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n / ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร / ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Thatsanī Lư̄angrư̄angrō̜ng. by ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2564] [2021]Other title: Khwāmrū thūapai kotmāi phāsī ʻākō̜n tām pramūan ratsadākō̜n Phō̜.Sō̜. 2564 Other title: ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3550 .ท63 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3550 .ท63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton kīeokap likkhasit nai ngān sinlapakam / ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ในงานศิลปกรรม / สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Siphim Wiwatthanawattana. by สิพิม วิวัฒนวัฒนา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K1460 .ส63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K1460 .ส63 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: K1460 .ส63 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham winitchai phūtrūatkān phǣndin Phutthasakkarāt 2562 : kō̜ranī kīeokap panhā khwāmchō̜p dūai ratthammanūn læ kotmāi læ kō̜ranī kānkratham ʻanpen kānlamœ̄t sitthi rư̄ sērīphāp. คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน พุทธศักราช 2562 : กรณีเกี่ยวกับปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และกรณีการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ.

Thailand. Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin. Samnak Kotmāi læ Khadī. by สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน. สำนักกฎหมายและคดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Kotmāi læ Khadī Samnakngān Phūtrūatkān Phǣndin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมายและคดี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2760.ก49 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi lamœ̄t / คำอธิบายกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

Phattharasak Wannasǣng, by ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi rǣngngān / คำอธิบายกฎหมายแรงงาน / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม.

Wichitra Vichienchom, by วิจิตรา วิเชียรชม, 2496-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Kotmāi rǣngngān Other title: กฎหมายแรงงาน.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .ว623 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .ว623 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .ว623 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Čhit winyān Thammasāt / จิตวิญญาณธรรมศาสตร์ / ปรีดี พนมยงค์ ... [และคนอื่น ๆ].

Pridi Banomyong, Sanyā Thammasak, Puey Ungphakorn, Bunchū Rōtčhanasathīan, Mahāwitthayālai Thammasāt. by ปรีดี พนมยงค์, 2443-2526 | สัญญา ธรรมศักดิ์, 2450-2545 | ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-2542 | บุญชู โรจนเสถียร, 2464-2550 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: LG395.ก239 จ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: LG395.ก239 จ63 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā chabap ʻāngʻing : tūabot khamʻathibāi yō̜ læ ʻēkkasān ʻāngʻing rīang māttrā læ phrarātchabanyat kānklaiklīa khō̜ phiphāt Phō̜.Sō̜. 2562 / ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง : ตัวบท คำอธิบายย่อ และเอกสารอ้างอิง เรียงมาตรา และ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 22, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส74 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส74 2564 (4). Checked out (5).
ห้องสมุด:
Prawattisāt kotmāi Thai : sưksā ʻitthiphon khō̜ng sātsanā Phrām læ sātsanā Phut kap kānmư̄ang kānpokkhrō̜ng samai Sukhōthai læ ʻAyutthayā = The Thai legal history : study influence of Brahminism and Buddhism with political in Sukhothai and Ayutthaya period / ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย : ศึกษาอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธกับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยและอยุธยา = The Thai legal history : study influence of Brahminism and Buddhism with political in Sukhothai and Ayutthaya period / ดิเรก ควรสมาคม.

Dirēk Khūansamākhom. Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Rāi. Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Rāi. Samnakwicha Nitisāt. by ดิเรก ควรสมาคม | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. สำนักวิชานิติศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Chīang Rāi] : Samnakwicha Nitisāt Mahāwitthayālai Rātchaphat Chīang Rāi, 2564 [2021] Publisher: [เชียงราย] : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2564 [2021]Other title: Thai legal history : study influence of Brahminism and Buddhism with political in Sukhothai and Ayutthaya period.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: BL65.ก6 ด64 2564 (1).
ห้องสมุด:
Phayān nai khadī ʻāyā / พยานในคดีอาญา / รชฎ เจริญฉ่ำ.

Rachata Charoencham, by รชฏ เจริญฉ่ำ, 2482-.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2564] [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4675 .ร22 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4675 .ร22 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4675 .ร22 2564 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544