Boonchoo New Books 2022-01 (Thai)

This list contains 42 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
China 5.0 : Sī Čhin Phing sētthakit yuk mai læ phǣnkān yai AI / China 5.0 : สีจิ้นผิง เศรษฐกิจยุคใหม่ และแผนการใหญ่ AI / อาร์ม ตั้งนิรันดร.

ʻĀm Tangnirandō̜n. by อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bookscape, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : Bookscape, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HC427.95 .อ644 2561 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HC427.95 .อ644 2561 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Healthy body & healthy mind = Sukkāi sabāi čhai / Healthy body & healthy mind = สุขกาย สบายใจ / กองบรรณาธิการนิตยสาร Health & Cuisine.

Kō̜ng Bannathikān Nittayasān Health & Cuisine. by กองบรรณาธิการนิตยสารเฮลท แอนด์ คูซิน.

Edition: พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : ʻAmmarin Sukkhaphāp, 2551 [2008] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2551 [2008]Other title: Sukkāi sabāi čhai Other title: สุขกาย สบายใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: QT180 ฮ744 2551ก (1).
ห้องสมุด:
ZigZag mư̄a kædam tham thurakit / ZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ / ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

Prasœ̄t Iamrungrot. by ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜., 2557] [2014] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557] [2014]Other title: Mư̄a kædam tham thurakit Other title: เมื่อแกะดำทำธุรกิจ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: HD30.28 .ป47 2557 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HD30.28 .ป47 2557 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HD30.28 .ป47 2557 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 / กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Kotmāi khumkhrō̜ng phūprasopphai čhāk rot : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Phūprasopphai čhāk Rot Phō̜.Sō̜. 2535 kānprakan khwāmsīahāi khāsinmai thotthǣn kō̜ngthun thotthǣn phūprasopphai botkamnot thōt læ botchapho̜kān Other title: กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ : พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 การประกันความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย บทกำหนดโทษและบทเฉพาะกาล.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1031 .ส73 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi supsin : khwāmrū phư̄nthān thāng khwāmkhit lak thūapai læ bot betset thūapai / กฎหมายทรัพย์สิน : ความรู้พื้นฐานทางความคิด หลักทั่วไป และบทเบ็ดเสร็จทั่วไป / อานนท์ มาเม้า.

Anont Mamout, by อานนท์ มาเม้า, 2530-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT640 .อ63 2564 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kotmāi pō̜ngkan læ prāpprām kānthučarit : Phrarātchabanyat Prakō̜p Ratthammanūn Wādūai Kānpō̜ngkan læ Prāpprām Kānthučarit Phō̜.Sō̜. 2561 phrō̜m rabīap læ prakāt thī kīeokhō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit Kīeokap Kānsanœ̄ Rākhā tō̜ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2542 Phrarātchabanyat Wādūai Khwāmphit khō̜ng Phanakngān nai ʻOngkān rư̄ Nūaingān khō̜ng Rat Phō̜.Sō̜. 2502 / กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต : พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 พร้อมระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4516 .ส72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khwāmʻāyā phayān lakthān (khadī ʻāyā) : khamphiphāksā Sān Dīkā læ lak kotmāi pī 2558-2564 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พยานหลักฐาน (คดีอาญา) : คำพิพากษาศาลฎีกาและหลักกฎหมาย ปี 2558-2564 / สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Saharat Kiti Suppakān. by สหรัฐ กิติ ศุภการ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Bō̜risat ʻAmarin Phrinting ʻǣ Phaplitching Čhamkat (Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ส538 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ส538 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kānkhīan khamphiphāksā kap phāsā khīan / การเขียนคำพิพากษากับภาษาเขียน / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Phairōt Wāyuphāp. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT48.7 .พ94 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānmư̄ang Thai samai Phračhao Krung Thon Burī / การเมืองไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี / นิธิ เอียวศรีวงศ์.

Nithi ʻĪeosīwong, by นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2483-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Matichon, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: JQ1745 .น646 2561 (1).
ห้องสมุด:
Khō̜ phưng rawang nai kānčhattham læ bō̜rihān sanyā / ข้อพึงระวังในการจัดทำและบริหารสัญญา / ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Preecha Songsamphan. by ปรีชา ส่งสัมพันธ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT858 .ป455 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT858 .ป455 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khadī minpramāt-dūmin : minpramāt dūmin phramahākasat dūmin čhaophanakngān dūmin sān rư̄ phūphiphāksā minpramāt dūmin / คดีหมิ่นประมาท - ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่น พระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา หมิ่นประมาท ดูหมิ่น / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonkrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3510.5 .ส738 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khadī lư̄aktang thō̜ngthin læ withī phičhāranā khadī lư̄aktang thō̜ngthin / คดีเลือกตั้งท้องถิ่นและวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้งท้องถิ่น / ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Khwanchai Phaotem. by ขวัญชัย เผ่าเต็ม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2506 .ข56 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phatthanā nak ʻō̜kbǣp phư̄a phūprakō̜pkān (Design savvy) / พัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ (Design savvy) / จัดทำโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.

Sūn Songsœ̄m ʻUtsāhakam Phāk thī 1. by ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sūn Songsœ̄m ʻUtsāhakam Phāk thī 1 Krom Songsœ̄m ʻUtsāhakam Krasūang ʻUtsāhakam, 2560 [2018] Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, 2560 [2018]Other title: Kāndamnœ̄nngān kitčhakam phatthanā nak ʻō̜kbǣp phư̄a phūprakō̜pkān [Design savvy] Other title: การดำเนินงานกิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ [Design savvy].Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: NK1478.7.ก1 พ63 2560 (1).
ห้องสมุด:
Phư̄nthī chumnam lumnam ʻIng kap kānkepkak khābō̜n khrēdit / พื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำอิงกับการเก็บกักคาร์บอนเครดิต / กองบรรณาธิการ ธีระพงษ์ โพธิ์มั่น ... [คนอื่น ๆ].

Thīraphong Phōman. Samākhom Mǣnām phư̄a Chīwit. by ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น | สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Samākhom Mǣnām phư̄a Chīwit, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DOC 2021 720839 (1).
ห้องสมุด:
Fō̜nkhō̜n hǣng ʻAyutthayā / ฟอลคอนแห่งอยุธยา / Claire Keefe-Fox เขียน ; กล้วยไม้ แก้วสนธิ แปล.

Keefe-Fox, Claire. Klūaimai Kǣosonthi. by คีฟ-ฟอกซ์, แคลร์ | กล้วยไม้ แก้วสนธิ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nāmmī Buk, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ค656ม63ก45 2561 (1).
ห้องสมุด:
Māttrathān kānsư̄ khāo nai sathānakān khwāmkhatyǣng tām nǣothāng kānrīanrū phư̄a kānplīanplǣng / มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / คณะผู้จัดทำ ชเนตตี ทินนาม ... [และคนอื่น ๆ].

Chanēttī Thinnām, Thailand. Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt. by ชเนตตี ทินนาม, 2516- | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Khana Kammakān Kitčhakān Krachāisīang, Kitčhakān Thōrathat læ Kitčhakān Thōrakhamanākhom hǣng Chāt (Samnakngān Kō̜Sō̜Thō̜Chō̜.), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: P92.ท9 ม634 2564 (2).
ห้องสมุด:
Rak rēn nai lōk khū khanān = Sputnik sweetheart / รักเร้นในโลกคู่ขนาน = Sputnik sweetheart / Haruki Murakami เขียน ; นพดล เวชสวัสดิ์ แปล.

Murakami, Haruki, Nopphadon Wētsawat. by มูราคามิ, ฮารูกิ, ค.ศ. 1949- | นพดล เวชสวัสดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Pathum Thānī : Kammayī, 2561 [2018] Publisher: ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2561 [2018]Other title: Sputnik sweetheart.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: นว .ม7224ส37น33 2561 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: นว .ม7224ส37น33 2561 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: นว .ม7224ส37น33 2561 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Ratthathammanūn hǣng Rātchaʻānāčhak Thai Phutthasakkarāt 2560 kǣkhai phœ̄mtœ̄m phō̜.sō̜. 2564 ; Phrarātchabanyat prakō̜p ratthammanūn wādūai withī phičhāranā khō̜ng sān ratthammanūn Phō̜.Sō̜. 2561 / รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ; พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Thailand. Samnakphim Winyūchon. by ไทย. รัฐธรรมนูญ (2560) | สำนักพิมพ์วิญญูชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2064.5256ก6 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rāng sanyā thurakit / ร่างสัญญาธุรกิจ / อธึก อัศวานันท์.

ʻAthưk ʻAtsawānan. by อธึก อัศวานันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT920 .อ352 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT920 .อ352 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2  3    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544