TUMED-New Books 2022-January (Tha)

This list contains 11 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
30 pī hǣng khwāmphākphūmčhai Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat / 30 ปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ / ประธานคณะทำงาน ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat. Chatchai Mingmalairak. by โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat, 2560 [2017] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, 2560 [2017]Other title: Sāmsip pī hǣng khwāmphākphūmčhai Rōngphayābān Thammasāt Chalœ̄m Phrakīat Other title: สามสิบปี แห่งความภาคภูมิใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WX28.JT3.2P2ธ44 ธ423 2560 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX28.JT3.2P2ธ44 ธ423 2560 (1).
ห้องสมุด:
Kānmī sūanrūam khō̜ng chumchon : čhāk nǣokhit sū kānphatthanā sukkhaphāp chumchon / การมีส่วนร่วมของชุมชน : จากแนวคิดสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน / วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์.

Wilāwan Chomnirat. Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn. Khana Phayābānsāt. by วิลาวัณย์ เสนารัตน์ | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA546.JT3 ว646 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphayābān kāndūlǣ sattrī tang khan wairun nai raya khlō̜t / คู่มือการพยาบาลการดูแลสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นในระยะคลอด / เมษปภา สุดเพชร.

Metpapa Sudpet. Khana Phǣtthayasāt Sirirātchaphayābān. Ngān Kānphayābān Sūtisāt-Narīwētwitthayā. by เมษปภา สุดเพชร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Ngān Kānphayābān Sūtisāt-Narīwētwitthayā Fāi Kānphayābān Rōngphayābān Sirirāt Khana Phǣtthayasāt Sirirātchaphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY157 .ม753 2562 (1).
ห้องสมุด:
Parasit nō̜nphayāt thāng kānphǣt = Medical helminthology / ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ = Medical helminthology / มนูญ ไพบูลย์ บรรณาธิการ.

Manū Phaibūn. by มนูญ ไพบูลย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Watthanakitphānit, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์, 2560 [2017]Other title: Medical helminthology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QX200 .ป456 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāwa cho̜k : kānphayābān læ kō̜ranī sưksā = Shock : nursing care and case studies / ภาวะช็อก : การพยาบาลและกรณีศึกษา = Shock : nursing care and case studies / วิจิตรา กุสุมภ์, สุนันทา ครองยุทธ.

Wichitra Kusoom. Sununta Krongyuth. by วิจิตรา กุสุมภ์ | สุนันทา ครองยุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phī.Khē.Khē. Phrinting Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท พี.เค.เค พริ้นท์ติ้ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Shock : nursing care and case studies.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY154 .ว627 2564 (2).
ห้องสมุด:
Satrētching kānyư̄t klām nư̄a / สเตรทชิง การยืดกล้ามเนื้อ / Bob Anderson ; Jean Anderson [วาดภาพประกอบ] ; อรดา ลีลานุช แปล.

Anderson, Bob, ʻŌ̜radā Līlānut. Anderson, Jean by แอนเดอร์สัน, บ็อบ, ค.ศ. 1945- | อรดา ลีลานุช | แอนเดอร์สัน, เจน, ค.ศ. 1945-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : ʻǢrō, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : แอร์โรว์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB541 .อ833 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Theknōlōyī nam song yāsamunphrai thāng rapprathān = Oral derivery technology in herbal medicines / เทคโนโลยีนำส่งยาสมุนไพรทางรับประทาน = Oral derivery technology in herbal medicines / ฤดีกร วิวัฒนปฐพี.

Rưdīkō̜n Wiwatthanapatthaphī. Mahāwitthayālai Songkhlānakharin. Khana Phēsatchasāt. by ฤดีกร วิวัฒนปฐพี | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะเภสัชศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Songkhlā : Khana Phēsatchasāt Mahāwitthayālai Songkhlānakharin, 2561 [2018] Publisher: สงขลา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 [2018]Other title: Oral derivery technology in herbal medicines.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV785 .ฤ362 2561 (2).
ห้องสมุด:
Phēsat rabāt witthayā phư̄nthān læ kānprayuk / เภสัชระบาดวิทยาพื้นฐานและการประยุกต์ / ธีรพล ทิพย์พยอม, ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, บรรณาธิการ.

Thīraphon Thipphayō̜m. Piyamēt Dilokthō̜nsakun. Nathō̜n Chaiyākhunāphrưt. by ธีรพล ทิพย์พยอม | ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล | ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulōk : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2564 [2021] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV771 .ภ756 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khrōngkān khapkhlư̄an chœ̄ng nayōbāi rabop kāndūlǣ hai bō̜rikān dān sukkhaphāp čhit kǣ phūpūai čhittawēt raibān nai phư̄nthī Krung Thēp Mahā Nakhō̜n / โครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายระบบการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยจิตเวชไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร / ผู้จัดการโครงการ นิฤมน รัตนะรัต ; คณะทำงาน สุกิจ อยู่ในธรรม ... [และคนอื่นๆ].

Nirưmon Rattanarat. Sukit Yūnaitham. Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by นิฤมน รัตนะรัต | สุกิจ อยู่ในธรรม | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), 2562 [2019] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2562 [2019]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: WM29.5 .น64 2562 (1), Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WM29.5 .น64 2562 (1).
ห้องสมุด:
Prōtōsūa thāng kānphǣt = Medical protozoology / โปรโตซัวทางการแพทย์ = Medical protozoology / ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน.

Dārāwan Wanachiwanāwin. by ดาราวรรณ วนะชิวนาวิน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Rōngphim Watthanakitphānit, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนกิจพาณิชย์, 2560 [2017]Other title: Medical protozoology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC700 .ด64 2560 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Lōhitwitthayā khlinik : khwāmphitpakati khō̜ng metlư̄at khāo bǣp mareng = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes / โลหิตวิทยาคลินิก : ความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวแบบมะเร็ง = Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes / เอกชล มุกดา.

ʻĒkkachon Mukdā. by เอกชล มุกดา.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Clinical hematology : neoplastic disorders of leukocytes.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH250 .อ72 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544