TULAW-New Book-202212-01-31 (Tha)

This list contains 17 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
"Sān yuttitham" bon sēnthāng kānsāng dunlayaphāp hǣng sitthi / "ศาลยุติธรรม" บนเส้นทางการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ / อติรุจ ตันบุญเจริญ.

ʻAtirut Tanbuncharoen Thailand. Samnak Prathan Sāndīkā. by อติุรุจ ตันบุญเจริญ, 2523- | สำนักประธานศาลฎีกา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnak Prathan Sāndīkā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักประธานศาลฎีกา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1572 .อ44 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1572 .อ44 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi kānkhǣngkhan thāng kānkhā / กฎหมายการแข่งขันทางการค้า / พรชัย วิสุทธิศักดิ์.

Pornchai Wisuttisak. by พรชัย วิสุทธิศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3242 .พ42 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3242 .พ42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .พ42 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3242 .พ42 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi thī mī thōt thāng ʻāyā kap kānkhumkhrǭng phūbǭriphōk / กฎหมายที่มีโทษทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค / อภินันท์ ศรีศิริ.

Apinan Srisiri, by อภินันท์ ศรีศิริ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .อ44 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n læ pramūan ratsadākō̜n : Phrarātchabanyat Čhattang Sān Phāsī ʻĀkō̜n læ Withī Phičhāranā Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2528 Khō̜kamnot Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2544 kot krasūng phrarātchakritsadīkā læ khamsang Krom Sanphākō̜n phrō̜m Phrarātchabanyat Phāsī Kānrap Mō̜radok Phō̜.Sō̜. 2558 phrarātchakritsadīkā læ kot krasūng thī kīeokhō̜ng (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2565) / กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาและคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2565] [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3544 2565 (1). Items available for reference: Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: KPT3544 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3544 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3544 2565 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana mō̜radok rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Pairoj Kampusiri, Jitti Tingsaphat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .ก27 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT770 .ก27 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nontawat Nawatrakulpisut. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak kotmāi hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat Other title: หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1045 .น335 2564 (4). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 1, khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 / dōi Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. กฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, [2565] [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2565] [2022]Other title: Khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 Other title: คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ก82 2565 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ก82 2565 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ก82 2565 (3), Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ก82 2565 (1). Checked out (1). On hold (1).
ห้องสมุด:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng : Kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2544-2563 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง : กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544-2563 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ค57 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ค57 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ค57 2564 (2), Pridi Banomyong Library Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ค57 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Taweekiat Meenakanit, Ronnakorn Bunmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ท567 2565 (3). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3878 .ท567 2565 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3878 .ท567 2565 (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT890 .ป622 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT890 .ป622 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT890 .ป622 2564 (2).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. Lem 3, Kotmāi kotmāi sanyā = Legal English. Volume III, Contract law / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 3, กฎหมายสัญญา = Legal English. Volume III, Contract law / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Other title: Kotmāi kotmāi sanyā Other title: กฎหมายสัญญา | Legal English. | Contract law.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In CatalogingCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (1), Sanya Dharmasakti Library In CatalogingCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (2), Pridi Banomyong Library In CatalogingCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi = English for lawyers / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย = English for lawyers / กนก จุลมนต์, สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.

Kanok Čhunlamon. Suthāthip Čhunlamon Thatsanachaikun. by กนก จุลมนต์ | สุธาทิพย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: English for lawyers.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 ก322 2564 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: PE1116.ก2 ก322 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: PE1116.ก2 ก322 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rūpbǣp kānkamnot khwāmphit ʻāyā : sưksā kō̜ranī khō̜ng prathēt Thai = Systemization of criminal offences : a case study of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn / รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย = Systemization of criminal offences : a case study of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564] [2021] Publisher: [ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564] [2021]Other title: Systemization of criminal offences : a case study of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ส734 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ส734 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3878 .ส734 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Sathiti CHIC CHIC phichit nēti... : rūam praden khō̜sō̜p nēti... phǣng / สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ : รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ แพ่ง / ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย, สุภารัตน์ กิมกูล.

Chinaphan Ngāmwongnō̜i. Suphārat Kimkūn. by ชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย | สุภารัตน์ กิมกูล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2564 [2021] Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2564 [2021]Other title: Rūam praden khō̜sō̜p nēti... phǣng Other title: Sathiti CH!C CH!C phichit nēti... phǣng : rūam praden khō̜sō̜p nētibandit samai 54-73 ʻapdētō̜ pī 2564 Other title: Sathiti CHIC CHIC phichit nēti... khā phǣng Other title: รวมประเด็นข้อสอบเนติฯ แพ่ง | สถิติ CH!C CH!C พิชิตเนติฯ แพ่ง : รวมประเด็นข้อสอบเนติบัณฑิต สมัย 54-73 อัตเดตปี 2564 | สถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติฯ ขาแพ่ง.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT500 .ช63 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT500 .ช63 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT500 .ช63 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi thī chai sō̜p Kō̜.Phō̜. phāk Kō̜. / สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. / ภูมีนาท ปาเบ้าและคณะ.

Phūmīnāt Pābao. by ภูมีนาท ปาเบ้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ภ743 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ภ743 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Lak kotmāi sư̄khāi khāifāk lǣkplīan hai chaosap chaosư̄ / หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์.

Tunlayā Rōtthangkham. by ตุลญา โรจน์ทังคำ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyuchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT874 .ต742 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT874 .ต742 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT874 .ต742 2565 (1).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544