TULAW-New Book-202212-01-31 (Tha)

This list contains 7 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi kānkhǣngkhan thāng kānkhā / กฎหมายการแข่งขันทางการค้า / พรชัย วิสุทธิศักดิ์.

Pornchai Wisuttisak. by พรชัย วิสุทธิศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3242 .พ42 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3242 .พ42 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3242 .พ42 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3242 .พ42 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi thī mī thōt thāng ʻāyā kap kānkhumkhrǭng phūbǭriphōk / กฎหมายที่มีโทษทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค / อภินันท์ ศรีศิริ.

Apinan Srisiri, by อภินันท์ ศรีศิริ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana mō̜radok rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Pairoj Kampusiri, Jitti Tingsaphat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT770 .ก27 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT770 .ก27 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nontawat Nawatrakulpisut. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak kotmāi hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat Other title: หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (5), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT1045 .น335 2564 (4). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit kotmāi. Lem 3, Kotmāi kotmāi sanyā = Legal English. Volume III, Contract law / ภาษาอังกฤษกฎหมาย. เล่ม 3, กฎหมายสัญญา = Legal English. Volume III, Contract law / นันทน อินทนนท์.

Nanthana Intanon, by นันทน อินทนนท์, 2513-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krungthēp] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2564 [2021]Other title: Kotmāi kotmāi sanyā Other title: กฎหมายสัญญา | Legal English. | Contract law.Availability: Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (1), Sanya Dharmasakti Library ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (2), Pridi Banomyong Library ACQ Finished; Sent to Cataloging DivisionCall number: PE1116.ก2 น622 2564 ล. 3 (1). : Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rūpbǣp kānkamnot khwāmphit ʻāyā : sưksā kō̜ranī khō̜ng prathēt Thai = Systemization of criminal offences : a case study of Thailand : rāingān wičhai chabap sombūn / รูปแบบการกำหนดความผิดอาญา : ศึกษากรณีของประเทศไทย = Systemization of criminal offences : a case study of Thailand : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล.

Surasak Likkhasitwatthanakun, by สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, 2501-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564] [2021] Publisher: [ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564] [2021]Other title: Systemization of criminal offences : a case study of Thailand.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3878 .ส734 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3878 .ส734 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus CAT Finished; Sent to Circulation DivisionCall number: KPT3878 .ส734 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Sarup lak kotmāi thī chai sō̜p Kō̜.Phō̜. phāk Kō̜. / สรุปหลักกฎหมายที่ใช้สอบ ก.พ. ภาค ก. / ภูมีนาท ปาเบ้าและคณะ.

Phūmīnāt Pābao. by ภูมีนาท ปาเบ้า.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat Phāpphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ภาพพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ภ743 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ภ743 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544