TULAW-New Book-202202-01-28 (Thai)

This list contains 21 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Kotmāi Bangsāmōrō prakō̜p Ratthammanūn Khō̜.Sō̜. 2018 nai prathēt Filippin : kānkǣkhai khwāmkhatyǣng nai Mindānao dōi hai sit kānpokkhrō̜ng tonʻēng læ haidai rap kānchotchœ̄i yāng yuttitham / กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2018 ในประเทศฟิลิปปินส์ : การแก้ไขความขัดแย้งในมินดาเนาโดยให้สิทธิการปกครองตนเองและให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม / ผู้เขียน มาคาปาโด อาบาตอน มุสลิม ; ผู้แปล สีดา สอนศรี.

Muslim, Macapado Abaton. Sīdā Sō̜nsī. by มุสลิม, มาคาปาโด อาบาตอน | สีดา สอนศรี.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPM5043.4 .ม75 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPM5043.4 .ม75 2564 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: KPM5043.4 .ม75 2564 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPM5043.4 .ม75 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPM5043.4 .ม75 2564 (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi prakan dūai bukkhon læ sap khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Arnon Sriboonroj. by อานนท์ ศรีบุญโรจน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT900 .อ63 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT900 .อ63 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT900 .อ63 2565 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt = International law. Lēm 1 / กฎหมายระหว่างประเทศ = International law. เล่ม 1 / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāisunthō̜n. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Other title: International law.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (5), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (5), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ74 2565 ล. 1 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Kotmāi withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค / อภิรัฐ บุญทอง.

ʻAphirat Bunthō̜ng. by อภิรัฐ บุญทอง.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .อ46 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .อ46 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .อ46 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi phǣng lǣ phānit laksana čhatkān ngān nō̜k sang lāp mikhwan dai = Management of affairs without mandates and undue enrichment / กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ = Management of affairs without mandates and undue enrichment / ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Direk Bō̜wō̜nsakunčharœ̄n. by ดิเรก บวรสกุลเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Other title: Management of affairs without mandates and undue enrichment.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT864.3 .ด64 2565 (1).
ห้องสมุด:
Khamphiphāksā khō̜ng sān dīkā phanǣk khadī ʻayā khō̜ng phūdamrong tamnǣng thāng kānmư̄ang / คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง / แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ; มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Sān Dīkā. Phanǣk Khadī ʻĀyā khō̜ng Phūdamrong Tamnǣng Thāng Kānmư̄ang. Konrad Adenauer Stiftung. by ศาลฎีกา. แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง | มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Konrad Adenauer Stiftung, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4738 .ค63 2563 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khadī phūbō̜riphōk = Consumer case procedure law / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค = Consumer case procedure law / เอื้อน ขุนแก้ว.

Auen Kunkeaw. by เอื้อน ขุนแก้ว.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Other title: Consumer case procedure law.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3276 .อ83 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3276 .อ83 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .อ83 2565 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .อ83 2565 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 2 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 2 / คณพล จันทน์หอม.

Khanapon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4049 .ค33 2565 ล. 2 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4049 .ค33 2565 ล. 2 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4049 .ค33 2565 ล. 2 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4049 .ค33 2565 ล. 2 (1). Checked out (10).
ห้องสมุด:
Kham ʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. Lem 3 / คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 3 / คณพล จันทน์หอม.

Khanaphon Čhanhō̜m. by คณพล จันทน์หอม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4230 .ค332 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4230 .ค332 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT4230 .ค332 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4230 .ค332 2565 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi chaosap-chaosư̄ phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wadūai Khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายกฎหมายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sōtthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Other title: Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phō̜.Rō̜.Bō̜. wadūai khō̜sanyā thī Mai Pen Tham Phō̜. Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhǭng Other title: Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ Other title: คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ พร้อมคำอธิบายในส่วนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง | คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2565 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT886.3 .จ63 2565 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT886.3 .จ63 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT886.3 .จ63 2565 (1). Checked out (6).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphœ̄kthō̜n nitikam khadī phǣng / คู่มือการเพิกถอนนิติกรรมคดีแพ่ง / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .ส45 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT504 .ส45 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Talok ratthathammanūn / ตลกรัฐธรรมนูญ / ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, ผู้เขียน.

Pūnthēp Sirinuphong, by ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, 2530-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Shine Publishing House, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : Shine Publishing House, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2070.ป73 2559 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2070 .ป73 2559 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2070 .ป73 2559 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2070 .ป73 2559 (2). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Tūabot phǣnphang māttrā samkhan kotmāi phǣng læ phānit / ตัวบท แผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ / ไกรศิริ แก้วยี่.

Kraisiri Kǣoyī. by ไกรศิริ แก้วยี่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Hānghunsūan Čhamkat Phimyai Kānphim, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ใหญ่การพิมพ์, 2564 [2021]Other title: Tūabot phǣnphang kotmāi phǣng læ phānit Other title: ตัวบท แผนผัง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT500 .ก938 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi rǣngngān / ประมวลกฎหมายแรงงาน / พัลลอง มั่นดี.

Phanlō̜ng Mandī. by พรรลอง มั่นดี.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1270 .พ44 2565 (3), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1270 .พ44 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1270 .พ44 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1270 .พ44 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phūa - mīa kap rư̄ang khō̜ng kotmāi / ผัว-เมีย กับเรื่องของกฎหมาย / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Banditʻaksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT542 .ส73 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT542 .ส73 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT542 .ส73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Phāsī sanphākō̜n : khamʻathibāi pramūan ratsadākō̜n / ภาษีสรรพากร : คำอธิบายประมวลรัษฎากร / โดย ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, สาโรช ทองประคำ.

Phaičhit Rōtčhanawanich. Chumphō̜n Sēnsai. Saroch Thō̜ngprakham. by ไพจิตร โรจนวานิช | ชุมพร เสนไสย | สาโรช ทองประคำ.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sām Charoen Phānit (Krung Thēp...) Čhamkat, 2561 [2018] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด, 2561 [2018]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HJ3617.56 .พ9 2561 ล.1 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HJ3617.56 .พ9 2561 ล.2 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Yō̜ lak kotmāi khrō̜pkhrūa / ย่อหลักกฎหมายครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT540 .พ9438 2565 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ9438 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT540 .พ9438 2565 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT540 .พ9438 2565 (1). Checked out (3). In transit (1).
ห้องสมุด:
Lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜. Rō̜. Bō̜. lomlalāi ... (lomlalāi læ kānfư̄nfū kitčhakān) Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sānlomlalāi ... læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nāsončhai / ล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (ล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ / Jurisprudence Group [โดย] วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group. by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜.Čhō̜. Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, 2565 [2022]Other title: Kotmāi lomlalāi phitsadān : lak kotmāi tām Phō̜. Rō̜. Bō̜. lomlalāi ... læ Phō̜. Rō̜. Bō̜. čhattang sānlomlalāi ... læ nǣo khamphiphāksā dīkā thī nāsončhai Other title: กฎหมายล้มละลายพิสดาร : หลักกฎหมายตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลล้มละลายฯ และแนวคำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ว62 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ว62 2565 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1942 .ว62 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Wi.ʻāyā phitsadān. lēm 2, Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 3 læ 4 (kǣkhai mai lāsut pī 2565) / วิ.อาญาพิสดาร. เล่ม 2, หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 3 และ 4 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2565) / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2565] [2022]Other title: Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 3 læ 4 (kǣkhai mai lāsut pī 2565) Other title: Kotmāi wi.ʻāyā phitsadān. Other title: หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 3 และ 4 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2565) | กฎหมาย วิ. อาญาพิสดาร..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.5 .จ74 2565 ล. 2 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Wi.ʻāyā phitsadān. lēm 1, Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 1 læ 2 (kǣkhai mai lāsut pī 2565) / วิ.อาญาพิสดาร. เล่ม 1, หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2565) / Jurisprudence Group โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.

Wichīan Dirēkʻudomsak. Jurisprudence Group (Thailand) by วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ | จูริสพรูเดนซ์ กรุ๊ป.

Edition: ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2565.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hō̜Čhō̜Kō̜. Sǣngčhan Kānphim, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : หจก. แสงจันทร์การพิมพ์, [2565] [2022]Other title: Lak kotmāi læ nǣo khamphiphāksā dīkā tām pō̜.wi.ʻō̜. phāk 1 læ 2 (kǣkhai mai lāsut pī 2565) Other title: Kotmāi wi.ʻāyā phitsadān. Other title: หลักกฎหมาย และแนวคำพิพากษาฎีกาตาม ป.วิ.อ. ภาค 1 และ 2 (แก้ไขใหม่ล่าสุดปี 2565) | กฎหมาย วิ. อาญาพิสดาร..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4606.5 .จ74 2565 ล. 1 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544