TUMED-New Book 2022-Febuary (Tha)

This list contains 17 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
20 years 20 big changes phārakit 20 pī plīan Prathēt Thai sū sangkhom sukhaphāwa / 20 years 20 big changes ภารกิจ 20 ปี เปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมสุขภาวะ / ผู้เขียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.).

Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp. by สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Kō̜ngthun Sanapsanun Kānsāngsœ̄m Sukkhaphāp (Sō̜Sō̜Sō̜.), 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HM831 .ก135 2564 (2).
ห้องสมุด:
Stock lecture longthun hun dai nai lem dīeo / Stock lecture ลงทุนหุ้นได้ในเล่มเดียว / ลงทุนศาสตร์.

Kittisak Khongkhā. by กิตติศักดิ์ คงคา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Bō̜risat 13357 Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: นครปฐม : บริษัท 13357 จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: HG4661 .ก63 2565 (1).
ห้องสมุด:
The long march through COVID / The Long march through COVID / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร ... [และคนอื่นๆ].

Dusit Sathawō̜n. Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai. Kānprachum Wichākān Krung Thēp...) by ดุสิต สถาวร | สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ (2564 : กรุงเทพฯ).

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samākhom Wētbambat Wikrit hǣng Prathēt Thai, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC501 .ล52 2564 (2).
ห้องสมุด:
Therapeutic challenges and novel agents in infectious diseases / Therapeutic challenges and novel agents in infectious diseases / บรรณาธิการ กำพล สุวรรณพิมลกุล ... [และคนอื่นๆ].

Kamphon Suwanphimonkun. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Rōk Titchư̄a. by กำพล สุวรรณพิมลกุล | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคติดเชื้อ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sākhā Wichā Titchư̄a Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WC100 .ท75 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kānkamnot khanāt tūayāng samrap ngānwičhai thāng witthayāsāt sukkhaphāp / การกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ / สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.

Surīphan Wō̜raphongsathō̜n. by สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hō̜Čhō̜Kō̜. Wanidā Kānphim, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: W20.5 .ส746 2564 (4).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ phōchanākān bư̄angton nai phū sūng'āyu bǣp 'ongrūam / การดูแลโภชนาการเบื้องต้นในผู้สูงอายุแบบองค์รวม = Basic holistic nutritional care in elderly / นลินี ยิ่งชาญกุล.

Nalinī Yingchānkun. by นลินี ยิ่งชาญกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Hānghunsūan Čhamkat Chīang Mai Phimniyom, 2565 [2022] Publisher: เชียงใหม่ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่พิมพ์นิยม, 2565 [2022]Other title: Basic holistic nutritional care in elderly.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WT115 .น46 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kāntrūat patsāwa læ sān nam / การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ / มาลินี พงศ์เสวี.

Mālinī Phongsēwī, by มาลินี พงศ์เสวี, 2504-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QY185 .ม646 2563 (5). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānplūk thāi tai = Kidney transplantation / การปลูกถ่ายไต = Kidney transplantation / บรรณาธิการ ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, สุรศักดิ์ กันตชูเวชศิริ, โสภณ จิรสิริธรรม.

Nutthaphol ʻĀphō̜nsutčharitkun. Surasak Kantachūwētsiri. Sōphon Čhirasiritham. Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī. Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī. by ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล | สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ | โสภณ จิรสิริธรรม | คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā Rāmāthibō̜dī Khana Phǣtthayasāt Rōngphayābān Rāmāthibō̜dī, Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Kidney transplantation.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ368 .ก623 2564 (2).
ห้องสมุด:
Kitčhakam thāngkāi læ klum ʻākān mētābō̜lik nai dek = Physical activity and metabolic syndrome in children / กิจกรรมทางกายและกลุ่มอาการเมตาบอลิกในเด็ก = Physical activity and metabolic syndrome in children / ปิยาภา แก้วอุทาน.

Piyāphā Kǣoʻuthān. by ปิยาภา แก้วอุทาน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022]Other title: Physical activity and metabolic syndrome in children.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QT256 .ป64 2565 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmrū bư̄angton thāng hō̜ng patibatkān čhunchīwawitthayā thāng kānphǣt = Basic knowledge in medical microbiology laboratory / ความรู้เบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์ = Basic knowledge in medical microbiology laboratory / เสกสรรค์ สโมสรสุข.

Sēksan Samōsō̜nsuk. by เสกสรรค์ สโมสรสุข.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Bukphlat Phaplitching Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท บุ๊คพลัส พับลิชชิ่ง จำกัด, 2564 [2021]Other title: Basic knowledge in medical microbiology laboratory.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QW25 .ส72 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khunnaphāp chīwit nai miti sukkhaphāp chō̜ng pāk = Oral health-related quality of life / คุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพช่องปาก = Oral health-related quality of life / สุดาดวง กฤษฎาพงษ์.

Sudādūang Kritsadāphong. by สุดาดวง กฤษฎาพงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Oral health-related quality of life.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WU113 .ส7324 2564 (2).
ห้องสมุด:
Parithat kānthō̜ngthīeo nai Prathēt Thai = Perspectives on tourism in Thailand / ปริทัศน์การท่องเที่ยวในประเทศไทย = Perspectives on tourism in Thailand / บรรณาธิการ สมชัย บวรกิตติ, เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์, ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร.

Somchai Bō̜wō̜nkitti. ʻƯ̄amphō̜n Matchimwong, Kō̜ngkīat Kūnkantharākō̜n. by สมชัย บวรกิตติ | เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์, 2504- | ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022]Other title: Perspectives on tourism in Thailand.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA108 .ป46 2565 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus In Cataloging (1).
ห้องสมุด:
Phāwa khwāmdan lō̜tlư̄at pō̜t sūng læ kō̜ranī sưksā = Pulmonary hypertension and clinical cases / ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงและกรณีศึกษา = Pulmonary hypertension and clinical cases / บูรพา ปุสธรรม.

Būraphā Pusatham. by บูรพา ปุสธรรม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2564 [2021]Other title: Pulmonary hypertension and clinical cases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG343 .บ743 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rangsī winitchai = Diagnostic radiology / รังสีวินิจฉัย = Diagnostic radiology / บรรณาธิการ วลัยลักษณ์ ชัยสูตร.

Walailak Chaisūt. Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān. Phāk Wichā Rangsīwitthayā. by วลัยลักษณ์ ชัยสูตร | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phāk Wichā Rangsīwitthayā Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2564 [2021]Other title: Diagnostic radiology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WN200 .ร625 2564 (1).
ห้องสมุด:
ʻĀkān mai phưng prasong čhāk yā tō̜ čhit læ prasāt hūačhai læ lō̜tlư̄at = Neuropsychiatric and cardiovascular adverse drug reactions / อาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อจิตและประสาท หัวใจและหลอดเลือด = Neuropsychiatric and cardiovascular adverse drug reactions / ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช.

Thananan rattanachōtphānit by ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Rōngphim Mahāwitthayālai Khō̜n Kǣn, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2564 [2021]Other title: Neuropsychiatric and cardiovascular adverse drug reactions.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QV77 .ธ33 2564 (2).
ห้องสมุด:
Rīang rō̜i læ tokphalưk nǣokhit khunnaphāp thān khō̜ng kānsāng khwāmwaiwāngčhai / เรียงร้อยและตกผลึกแนวคิดคุณภาพ ฐานของการสร้างความไว้วางใจ / อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล.

ʻAnuwat Supphachutikun. Sathāban Raprō̜ng Khunnaphāp Sathānphayābān. by อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล | สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Sathāban Raprō̜ng Khunnaphāp Sathānphayābān (ʻOngkān Mahāchon), 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WX40.JT3 อ374 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rōk Ulcerative colitis / โรค Ulcerative colitis / บรรณาธิการ สติมัย อนิวรรณน์.

Satimai ʻAniwan. by สติมัย อนิวรรณน์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Krung Thēp Wētchasān, 2554 [2011] Publisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI522 .ร925 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544