Boonchoo New Book 2022-02 (Thai)

This list contains 30 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
45 pī 6 Tulā ... khō̜khit čhāk khon dư̄an Tulā / 45 ปี 6 ตุลาฯ ข้อคิดจากคนเดือนตุลา / กษิดิศ อนันทนาธร บรรณาธิการ.

Kasidit 'Ananthanāthō̜n. Mahāwitthayālai Thammasāt. by กษิดิศ อนันทนาธร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Sīsiphā pī 6 Tulā ... khō̜khit čhāk khon dư̄an Tulā Other title: สี่สิบห้าปี 6 ตุลาฯ ข้อคิดจากคนเดือนตุลา.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: LB3610 .ก135 2564 (4), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: LB3610 .ก135 2564 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: LB3610 .ก135 2564 (3).
ห้องสมุด:
Fundamental of Deep Learning in Practice / Fundamental of Deep Learning in Practice / ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์, สัจจาภรณ์ ไวจรรยา.

Natthachōt Phromrit. Satčhāphō̜n Waičhanyā. by ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์ | สัจจาภรณ์ ไวจรรยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: Q325.5 .ณ639 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: Q325.5 .ณ639 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: Q325.5 .ณ639 2564 (1).
ห้องสมุด:
Matichon year in review 2021 / Matichon year in review 2021 / ศูนย์ข้อมูลมติชน.

Sūn Khō̜mūn Matichon. by ศูนย์ข้อมูลมติชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp : Matichon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: DS586 .ม36 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS586 .ม36 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS586 .ม36 2565 (2), Professor Direk Jayanama LibraryCall number: DS586 .ม36 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Practical data visualization with Power BI / Practical data visualization with Power BI / กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Kittiphong Nīamčharœ̄n. by กิตติพงศ์ เนียมเจริญ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bō̜risat ʻAiDīSī Phrīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HF5548.4.ม9 ก646 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi thī mī thōt thāng ʻāyā kap kānkhumkhrǭng phūbǭriphōk / กฎหมายที่มีโทษทางอาญากับการคุ้มครองผู้บริโภค / อภินันท์ ศรีศิริ.

Apinan Srisiri, by อภินันท์ ศรีศิริ, 2523-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3276 .อ44 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3276 .อ44 2564 (3). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n læ pramūan ratsadākō̜n : Phrarātchabanyat Čhattang Sān Phāsī ʻĀkō̜n læ Withī Phičhāranā Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2528 Khō̜kamnot Khadī Phāsī ʻĀkō̜n Phō̜.Sō̜. 2544 kot krasūng phrarātchakritsadīkā læ khamsang Krom Sanphākō̜n phrō̜m Phrarātchabanyat Phāsī Kānrap Mō̜radok Phō̜.Sō̜. 2558 phrarātchakritsadīkā læ kot krasūng thī kīeokhō̜ng (kǣkhai phœ̄mtœ̄m mai lāsut Phō̜.Sō̜. 2565) / กฎหมายภาษีอากรและประมวลรัษฎากร : พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกาและคำสั่งกรมสรรพากร พร้อมพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 พระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. 2565) / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksō̜n, [2565] [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2565] [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3544 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3544 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3544 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3544 2565 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi lomlalāi / กฎหมายล้มละลาย / กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Kritsadā ʻAphinawathāwō̜nkun. by กฤษฎา อภินวถาวรกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1942 .ก945 2564ก (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana mō̜radok rūam māihēt thāi khamphiphāksādīkā khō̜ng Sāttrāčhān Čhitti Tingsaphat / กฎหมายลักษณะมรดก รวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Pairoj Kampusiri, Jitti Tingsaphat, Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakǭp Kānsǭn. by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493- | จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538 | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Khrōngkān Tamrā læ ʻĒkkasān Prakō̜p Kānsō̜n Khana Nitisāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT770 .ก27 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT770 .ก27 2564 (2). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Kotmāi laksana hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด / นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Nontawat Nawatrakulpisut. by นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Other title: Lak kotmāi hānghunsūan bō̜risat čhamkat læ bō̜risat mahāchon čhamkat Other title: หลักกฎหมายห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (8), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1045 .น335 2564 (4), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1045 .น335 2564 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit. lem 1, khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 / dōi Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. กฎหมายอาญาภาคความผิด. เล่ม 1, คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205 / โดย เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. by เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม).Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Krung Sayām Phaplitching Čhamkat, [2565] [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, [2565] [2022]Other title: Khamʻathibāi kīeokap kam dīeo phit kotmāi bot dīeo bot chapho̜ bot thūapai bot thammadā bot chakan bot bao bot nak thām-tō̜p khwāmphit kīeokap kānpokkhrō̜ng læ khwāmphit kīeokap kānyuttitham māttrā 136-māttrā 205 Other title: คำอธิบายเกี่ยวกับกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียว บทเฉพาะ บททั่วไป บทธรรมดา บทฉกรรจ์ บทเบา บทหนัก ถาม-ตอบ ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง และความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม มาตรา 136-มาตรา 205.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ก82 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3800 .ก82 2565 (1). Checked out (8).
ห้องสมุด:
Kānkǣkhai phū kratham phit nai chumchon = Community-based corrections / การแก้ไขผู้กระทำผิดในชุมชน = Community-based corrections / ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์.

Sakchai Lertpanichpun, by ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. Sakchai Lœ̄tphānitphan, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย เลิศพานิชพันธุ์, 2564 [2021]Other title: Community-based corrections.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HV9279 .ศ585 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khamthām phrō̜m thong khamtō̜p khō̜sō̜p khwāmrū chan nētibandit. Phāk nưng : Kotmāi ʻāyā kotmāi phǣng læ phānit tangtǣ pīkānsưksā 2544-2563 / คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต. ภาคหนึ่ง : กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544-2563 / เนติบัณฑิตยสภา.

Nētibandittayasaphā (Thailand) by เนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : เนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT70 .ค57 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT70 .ค57 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi lamœ̄t / คำอธิบายกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

Phattharasak Wannasǣng, by ภัทรศักดิ์ วรรณแสง, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT834 .ภ63 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT834 .ภ63 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi ʻāyā phāk khwāmphit læ lahuthōt / คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิดและลหุโทษ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, รณกรณ์ บุญมี.

Taweekiat Meenakanit, Ronnakorn Bunmee, by ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | รณกรณ์ บุญมี, 2526-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 19, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Bō̜risat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2565 [2022]Availability: No items available : Checked out (15).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit wādūai yư̄m khamprakan čhamnō̜ng čhamnam / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ / ปัญญา ถนอมรอด.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā. by ปัญญา ถนอมรอด | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp ...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT890 .ป622 2564 (1). Checked out (4).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ trīam sō̜p rātchakān sūan thō̜ngthin wichā kotmāi (lakkēn mai 2564-65) / คู่มือเตรียมสอบราชการส่วนท้องถิ่น วิชากฎหมาย (หลักเกณฑ์ใหม่ 2564-65) / ณุภา นันทเกียรติ.

Nuphā Nanthakīat. by ณุภา นันทเกียรติ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat 'AiDīSī Prīmīa Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT2920 .ณ74 2564 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT2920 .ณ74 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2920 .ณ74 2564 (1).
ห้องสมุด:
Čhittawitthayā kānrīan kānsō̜n phāsā ʻAngkrit = [Psychology for English language learners and teachers] / จิตวิทยาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ = [Psychology for English language learners and teachers] / ชไมภัค เตชัสอนันต์.

Chamaipak Tayjasanant. by ชไมภัค เตชัสอนันต์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulalongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Psychology for English language learners and teachers.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: PE1128.ก2 ช49 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: PE1128.ก2 ช49 2564 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Banthưk phāp prawattisāt khwāmsongčham nai kānyư̄an prathēt tāng tāng tām khamchœ̄n yāng pen thāngkān rawāng damrong tamnǣng prathān Ratthasaphā dōi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Kaolī Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Thibēt 2531. บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำในการเยือนประเทศต่างๆ ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทิเบต 2531.

Ukrit Mongkolnavin, Mūnnithi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit - Thānphūying Monthinī Mongkhonnāwin. by อุกฤษ มงคลนาวิน, 2476- | มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ - ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Mūnnithi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit - Thānphūying Monthinī Mongkhonnāwin, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษ - ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, 2564 [2021]Other title: Banthưk phāp prawattisāt khwāmsongčham wādūai botbāt dāntāngprathēt khō̜ng ratthasaphā nai rawāng damrong tamnǣng prathān ratthasaphā dōi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin Kaolī nư̄a, Čhīn ,Thibēt 2531 Other title: Banthưk phāp prawattisāt khwāmsongčham dōi Sāttrāčhān Dō̜Rō̜. ʻUkrit Mongkhonnāwin Sāthāranarat Prachāthipatai Prachāchon Kaolī Sāthāranarat Prachāchon Čhīn Thibēt 2531 Other title: บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำ ว่าด้วยบทบาทด้านต่างประเทศของรัฐสภา ในระหว่างดำรงตำแหน่งประธานรัฐสภา โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน เกาหลีเหนือ, จีน, ทิเบต 2531 | บันทึกภาพประวัติศาสตร์ความทรงจำ โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ทิเบต 2531.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: DS575.5.ก73 อ72 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: DS575.5.ก73 อ72 2564 (1).
ห้องสมุด:
Pralō̜ng čhōt khō̜sō̜p čhing TOEIC 1000 khō̜ LC ( Listening) = New TOEIC economy LC 1000 questions / ประลองโจทย์ข้อสอบจริง TOEIC 1000 ข้อ LC (Listening) = New TOEIC economy LC 1000 questions / เขียนโดย อีคีแทก [และ] สถาบันวิจัย Mozilge ; แปลโดย พลอยพรรณ จันทร์สว่าง.

Lee, Ki Taek. Phlō̜iphan Čhansawāng. Mozilge Language Research Institute. by อี, คีแทก | พลอยพรรณ จันทร์สว่าง | สถาบันวิจัยภาษามัวซิว.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Nonthaburī : Bǭrisat Thing Bīyǭn Buk Čhamkat, [2563] [2020] Publisher: นนทบุรี : บริษัท ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จำกัด, [2563] [2020]Other title: New TOEIC economy LC 1000 questions.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: PE1128 .อ626 2563 (1). Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
Prawatsāt Nēthœ̄lǣn læ Bēnyīam chabap krachap / ประวัติศาสตร์เนเธอร์แลนด์และเบลเยียม ฉบับกระชับ / กร ชัยธีระสุเวท.

Kō̜n Chaithīrasuwēt. by กร ชัยธีระสุเวท.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sayām, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2564 [2021]Availability: No items available : Checked out (4). In transit (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544