TULAW-New Book-202203-01-31 (Thai)

This list contains 37 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Covid-19 kap kānčhamkat sērīphāp nai kānsadǣngʻō̜k phāitai Phō̜.Rō̜.Kō̜. chukchœ̄n / Covid-19 กับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน / ผู้เขียน พูนสุข พูนสุขเจริญ, เกื้อ เจริญราษฎร์.

Phūnsuk Phūnsukčharœ̄n. Kư̄a Čharœ̄nrāt. Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon. by พูนสุข พูนสุขเจริญ | เกื้อ เจริญราษฎร์ | ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sūn Thanāikhwām phư̄a Sitthi Manutsayachon Mūnnithi Sitthi phư̄a Khwāmyuttitham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT2483 .พ73 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT2483 .พ73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Law coach tiu hai tem ʻāyā māttrā samkhan / Law coach ติวให้เต็ม อาญา มาตราสำคัญ / คณะวิชาการ The Justice Group.

Justice Group. by จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Čhamkat Phimʻaksǭn, [2564?] [2021?] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, [2564?] [2021?]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3800 .ล54 2564 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3800 .ล54 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3800 .ล54 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi phāsī ʻākō̜n bư̄angton / กฎหมายภาษีอากรเบื้องต้น / วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์.

Wimaphat Rātpradit. by วิมพัทธ์ ราชประดิษฐ์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon , 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: K4460 .ว64 2565 (2), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: K4460 .ว64 2565 (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: K4460 .ว64 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: K4460 .ว64 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi rawāng prathēt / กฎหมายระหว่างประเทศ / จันตรี สินศุภฤกษ์.

Jantree Sinsuppraroek, by จันตรี สินศุภฤกษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KZ3410 .จ63 2565 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KZ3410 .จ63 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KZ3410 .จ63 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi wādūai khamnamnānām læ chư̄sakun / กฎหมายว่าด้วยคำนำหน้านามและชื่อสกุล / กนกวรรณ ทองตะโก.

Kanokwan Thō̜ngtakō. Samnakngān Rātchabandittayasaphā. by กนกวรรณ ทองตะโก | สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakngān Rātchabandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT520 .ก932 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT520 .ก932 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT520 .ก932 2564 (1), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT520 .ก932 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ khō̜ khūan rawang khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp phǣt phayābān / กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3018 .ส85 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3018 .ส85 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ čhariyatham samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt = Law and ethics for medical personnel / กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel / อานนท์ จำลองกุล.

ʻĀnon Čhamlō̜ngkun. by อานนท์ จำลองกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Other title: Law and ethics for medical personnel.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .อ63 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Kāndamnœ̄n khadī phǣng nai rabop ʻilekthrō̜nik nai prathēt Thai / การดำเนินคดีแพ่งในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / ประทีป ทับอัตตานนท์.

Prathīp Thapʻattānon. by ประทีป ทับอัตตานนท์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bō̜risat ʻAidīa Phrinting 2013 Čhamkat, [2564] [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท ไอเดีย พริ้นติ้ง 2013 จำกัด, [2564] [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .ป433 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1710 .ป433 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .ป433 2564 (1).
ห้องสมุด:
kanpatirū kānrangap khō̜phiphāt rawāng rat læ naklongthun tāngchāt : Sān Kānlongthun Rawāng Prathēt : rāingān chabap sombūn / การปฏิรูปการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและนักลงทุนต่างชาติ : ศาลการลงทุนระหว่างประเทศ : รายงานฉบับสมบูรณ์ / อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน.

ʻAmnāt Tangkhīrīphimān. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Nitisāt. Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai. by อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์. คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung thēp...] : Khana Kammakān Songsœ̄m Ngānwičhai Khana Nitisāt Mō̜.Thō̜., 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย คณะนิติศาสตร์ มธ., 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: HG5750.55.ก3 อ654 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: HG5750.55.ก3 อ654 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: HG5750.55.ก3 อ654 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: HG5750.55.ก3 อ654 2565 (2).
ห้องสมุด:
Khāi trong læ talāt bǣp trong : lak kotmāi læ sāra samkhan / ขายตรงและตลาดแบบตรง : หลักกฎหมายและสาระสำคัญ / ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

Thīrawat Čhantharasombǔn. by ธีรวัฒน์ จันทรสมบูรณ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3420.ข64 ธ645 2564 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khadī kū yư̄m ngœ̄n (phāk patibat) / คดีกู้ยืมเงิน (ภาคปฏิบัติ) / ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Thīrasak Suchōtinan. by ธีระศักดิ์ สุโชตินันท์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Bō̜risat Thanāphlēt Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT955 .ธ64 2565 (1).
ห้องสมุด:
Khwāmphit thān thamhai thǣng lūk (kǣkhai mai) / ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (แก้ไขใหม่) / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Other title: Khwāmphit thān thamhai thǣng lūk Other title: Khwāmphit thān thamhai thǣng lūk (kǣkhai mai) : Phrarātchabanyat Kǣkhai Phœ̄mtœ̄m Pramūan Kotmāi ʻĀyā (chabap thī 28) Phō̜. Sō̜. 2564 Other title: ความผิดฐานทำให้แท้งลูก | ความผิดฐานทำให้แท้งลูก (แก้ไขใหม่) : พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT4070 .ส73 2564 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4070 .ส73 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4070 .ส73 2564 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khwāmrū thūapai læ lakkān phư̄nthān thāng kotmāi / ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย / ดิเรก ควรสมาคม.

Dirēk Khūansamakhom. by ดิเรก ควรสมาคม.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT68 .ด618 2564 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT68 .ด618 2564 (3), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ด618 2564 (4), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT68 .ด618 2564 (1).
ห้องสมุด:
Khamsō̜n wichā kotmāi phāsī ʻākō̜n / คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / โดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.

Chaiyasit Trāchūtham, Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā. by ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOpromsưksā hǣng Nētibandittayasaphā, 2563 [2020] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภา, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3550 .ช643 2563 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai / คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป / ไพโรจน์ วายุภาพ.

Pairoj Vayuparb. by ไพโรจน์ วายุภาพ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp ...] : Bō̜risat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khwām phǣng phāk 1 bot thūapai Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT1710 .พ939 2565 (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT1710 .พ939 2565 (3), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT1710 .พ939 2565 (2). Checked out (7).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Lēm 1 / คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / โดย ธานิศ เกศวพิทักษ์.

Thānit Kēsawaphithak. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ธานิศ เกศวพิทักษ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 16, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Other title: Khamʻathibāi pramūan kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. Other title: คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT4610 .ธ636 2564 ล. 1 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT4610 .ธ636 2564 ล. 1 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT4610 .ธ636 2564 ล. 1 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi pramūan kotmāi phǣng læ phānit bap 5 khrǭpkhrūa / คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ครอบครัว / ไพโรจน์ กัมพูสิริ.

Phairōt Kamphūsiri, by ไพโรจน์ กัมพูสิริ, 2493-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT540 .พ94 2565 (1). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi phrarātchabanyat wādūai kānkratham khwāmphit kīeokap khō̜mphiutœ̄ Phō̜.Sō̜. 2550 læ (chabap thī 2) Phō̜.Sō̜. 2560 : phrō̜m dūai prakāt krasūang thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 : พร้อมด้วยประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง / สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Sarāwut Pitiyāsak. by สราวุธ ปิติยาศักดิ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT80.ค53 ส465 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT80.ค53 ส465 2565 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT80.ค53 ส465 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT80.ค53 ส465 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khamʻathibāi lak kotmāi khumkhrō̜ng khō̜mūn sūanbukkhon = [Personal data protection law] / คำอธิบายหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล = [Personal data protection law] / คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Khanāthip Thō̜ngrawīwong. by คณาธิป ทองรวีวงศ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2565 [2022]Other title: Personal data protection law.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT3042 .ค36 2565 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3042 .ค36 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3042 .ค36 2565 (1). Checked out (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānsưksā kotmāi sanyā thāng phānit : lak kotmāi niti withī læ khō̜ nænam nai kānsưksā kotmāi sanyā thāng phānit / คู่มือการศึกษากฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ : หลักกฎหมาย นิติวิธี และข้อแนะนำในการศึกษากฎหมายสัญญาทางพาณิชย์ / จุมพล แดงสกุล.

Jumpol Dǣngsakun, by จุมพล แดงสกุล, 2525-.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT504 .จ74 2565 (1). Checked out (7).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544