TUMED-New Book 2022-March (Tha)

This list contains 20 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Pocket dialysis / Pocket dialysis / คณะบรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่น ๆ].

Banchā Sathiraphot. Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao. Khrōngkān Tamrā. by บัญชา สถิระพจน์ | วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khrōngkān Tamrā Witthayālai Phǣtthayasāt Phramongkutklao, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ378 .พ452 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kotmāi læ čhariyatham samrap bukkhalākō̜n thāng kānphǣt = Law and ethics for medical personnel / กฎหมายและจริยธรรมสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ = Law and ethics for medical personnel / อานนท์ จำลองกุล.

ʻĀnon Čhamlō̜ngkun. by อานนท์ จำลองกุล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Other title: Law and ethics for medical personnel.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: KPT3098 .อ63 2565 (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit CampusCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang CampusCall number: KPT3098 .อ63 2565 (1). In transit (1).
ห้องสมุด:
Krabūankān phayābān : thritsadī sū kānpatibat = Nursing process : theory to practice / กระบวนการพยาบาล : ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Nursing process : theory to practice / อรนันท์ หาญยุทธ.

ʻŌ̜ranan Hānyut. by อรนันท์ หาญยุทธ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanaʻarun Kānphim Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด, 2565 [2022]Other title: Nursing process : theory to practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY100 .อ46 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kāndūlǣ bǣp prakhapprakhō̜ng : prayuk khwāmrū sū kānpatibat = Palliative care : application of knowledge to practice / การดูแลแบบประคับประคอง : ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ = Palliative care : application of knowledge to practice / เยาวรัตน์ มัชฉิม บรรณาธิการ.

Yaowarat Matchim. by เยาวรัตน์ มัชฉิม.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Rōngphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2565 [2022] Publisher: [ปทุมธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565 [2022]Other title: Palliative care : application of knowledge to practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WB310 .ก58 2565 (10).
ห้องสมุด:
Kānbātčhep thāng ʻō̜thōpidik = Orthopaedic trauma / การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic trauma / คณะบรรณาธิการ ยงยุทธ ศิริปการ.

Yongyut Siripakān. by ยงยุทธ ศิริปการ.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Orthopaedic trauma.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE168 .ก642 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphātat kradūksanlang phān thāng klō̜ng ʻēndōsakhōp = Endoscopic spinal surgery / การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านทางกล้องเอนโดสโคป = Endoscopic spinal surgery / พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์.

Phō̜nphawit Sīphirom. by พรภวิษญ์ ศรีภิรมย์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Khō̜pō̜rēchan Fōdī Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด, 2564 [2021]Other title: Endoscopic spinal surgery.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE725 .พ44 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphātat sō̜ng klō̜ng khō̜lai = Shoulder arthroscopy / การผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ = Shoulder arthroscopy / ชนะการ พรพัฒน์กุล.

Chanakān Phō̜nphatkun. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. Khrōngkān Tamrā. by ชนะการ พรพัฒน์กุล | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Thrikthing, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : ทริคธิงค์, 2564 [2021]Other title: Shoulder arthroscopy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WE810 .ช36 2564 (1).
ห้องสมุด:
Kānphayābān dek phư̄a kānsongsœ̄m sukkhaphāp læ phatthanā dek thuk chūang wai / การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย / สุพัตรา นุตรักษ์, วรรณไพร แย้มมา.

Suphatrā Nutarak. Wannaphrai Yǣmmā. by สุพัตรา นุตรักษ์ | วรรณไพร แย้มมา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Nīʻōdičhitō̜n Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY159 .ส73 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Kānwičhai thāng sāthāranasuk : čhāk lakkān sū kānpatibat = Public health research : from principle to practice / การวิจัยทางสาธารณสุข : จากหลักการสู่การปฏิบัติ = Public health research : from principle to practice / นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์

Nitthrā Kitthīrawutthiwong. by นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Phitsanulok : Samnakphim Mahāwitthayālai Narēsūan, 2565 [2022] Publisher: พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2565 [2022]Other title: Public health research : from principle to practice.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WA20.5 .น629 2565 (2).
ห้องสมุด:
Kānwinitchai læ raksā phūpūai rōk Kōnmœ̄rūlat nai wētpatibat = Practical guide to diagnosis and management of glomerular diseases / การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคโกลเมอรูลัสในเวชปฏิบัติ = Practical guide to diagnosis and management of glomerular diseases / พรรณธิพา ต้นสวรรค์.

Phanthiphā Tonsawan. by พรรณธิพา ต้นสวรรค์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Khō̜n Kǣn : Hō̜Čhō̜Kō̜. Rōngphim Khlang Nānā Witthayā, 2564 [2021] Publisher: ขอนแก่น : หจก. โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2564 [2021]Other title: Practical guide to diagnosis and management of glomerular diseases.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WJ302 .พ443 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khwāmphitpakati thāng lōhitwitthayā nai rōk titchư̄a wairat khōrōnā 2019 = [Hematologic disorders in coronavirus disease 2019] / ความผิดปกติทางโลหิตวิทยาในโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 = [Hematologic disorders in coronavirus disease 2019] / นภชาญ เอื้อประเสริฐ.

Naphachān ʻƯ̄aprasœ̄t. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phāk Wichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by นภชาญ เอื้อประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā Phāk Wichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH120 .น42 2565 (2).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kāiwiphāksāt khlinik = Handbook of clinical anatomy / คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก = Handbook of clinical anatomy / ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Khačhō̜n Lakchayapakō̜n. by ขจร ลักษณ์ชยปกรณ์.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Handbook of clinical anatomy.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QS4 .ข245 2564ก (1).
ห้องสมุด:
Khūmư̄ kānphayābān phūpūai rōk nam khang nai phrōng samō̜ng chanit khwām dan pakati thī dai rap kān phātat sai thō̜ rabāi nam nai phrōng samō̜ng ʻō̜k thī chō̜ng tʻong / คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคน้ำคั่งในโพรงสมองชนิดความดันปกติที่ได้รับการผ่าตัดใส่ท่อระบายน้ำในโพรงสมองออกที่ช่องท้อง / ปภัสสรา มุกดาประวัติ.

Paphatsarā Mukdāprawat. Khana Phǣtthayasāt, Sirirātphayābān. Ngān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik. by ปภัสสรา มุกดาประวัติ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Ngān Kānphayābān Sanlayasāt læ Sanlayasāt ʻŌ̜thōpidik Fāi Kānphayābān Khana Phǣtthayasāt Sirirātphayābān Mahāwitthayālai Mahidon, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 [2020]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WY160.5 .ป45 2563 (1).
ห้องสมุด:
Phayāthiwitthayā kāiwiphāk = Anatomic pathology / พยาธิวิทยากายวิภาค = Anatomic pathology / บรรณาธิการ จริยา ไวศยารัทธ์ ... [และคนอื่นๆ].

Čhariyā Waisayārat. by จริยา ไวศยารัทธ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : ʻAidīa ʻInsatǣn Pharinthing, 2561 [2018] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ไอเดีย อินสแตนท พริ้นทิ่ง, 2561 [2018]Other title: Anatomic pathology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QZ4 .พ4585 2561 (2). Checked out (3).
ห้องสมุด:
Phāwa klāmnư̄a hūačhai khāt lư̄at chīapphlan chanit STEMI = Acute ST-segment elevation myocardial infarction / ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI = Acute ST-segment elevation myocardial infarction / นพดล ชำนาญพล.

Nopphadon Chamnānphon. by นพดล ชำนาญพล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Sahamit Phatthanā Kānphim (1992) Čhamkat, 2563 [2020] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992) จำกัด, 2563 [2020]Other title: Acute ST-segment elevation myocardial infarction.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WG282 .น33 2563 (2).
ห้องสมุด:
Mareng witthayā nai dek = Pediatric oncology / มะเร็งวิทยาในเด็ก = Pediatric oncology / เจษฎา บัวบุญนำ.

Čhētsadā Būabunnam. Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā læ ʻǬngkhōlōyī. by เจษฎา บัวบุญนำ | คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sākhā Wichā Lōhitwitthayā læ ʻǬngkhōlōyī, Phāk Wichā Kumānwētchasāt, Khana Phǣtthayasāt Sirirāt Phayābān, Mahāwitthayālai Mahidon, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยาและอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2564 [2021]Other title: Pediatric oncology.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: QZ275 .ม674 2564 (2).
ห้องสมุด:
Sarīrawitthayā rabop hāičhai = Physiology of respiratory system / สรีรวิทยาระบบหายใจ = Physiology of respiratory system / พรพรหม ย่อยสูงเนิน.

Phō̜nphrom Yō̜isūngnœ̄n. by พรพรหม ย่อยสูงเนิน.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samnakphim Mahāwitthayālai Thammasāt, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาล้ัยธรรมศาสตร์, 2564 [2021]Other title: Physiology of respiratory system.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WF102 .พ434 2564 (1).
ห้องสมุด:
Rư̄angrāo-khon-phisēt-kœ̄tkhưn-thammadā : naksưksā thantaphǣt kap khrō̜pkhrūa dek ʻō̜thittik / เรื่องราว-คน-พิเศษ-เกิดขึ้น-ธรรมดา : นักศึกษาทันตแพทย์กับครอบครัวเด็กออทิสติก / ผู้เขียน ชนาวิน เทพประสิทธิ์ศักดา ... [และคนอื่นๆ].

Chanāwin Thēpprasitsakdā. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Sākhā Wicha Thantakamchumchon. by ชนาวิน เทพประสิทธิ์ศักดา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Sākhā Wicha Thantakamchumchon Khana Thantaphǣtthayasāt Mahāwitthayālai Chīang Mai, 2564 [2021] Publisher: เชียงใหม่ : สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: DOC 2021 722563 (1).
ห้องสมุด:
Rōk čhāk krot nai krapho̜ʻāhān = Acid peptic disease / โรคจากกรดในกระเพาะอาหาร = Acid peptic disease / ธเนศ ชิตาพนารักษ์ บรรณาธิการ.

Thanēt Chitāpnārak. Mahāwitthayālai Chīang Mai. Khana Phǣtthayasāt. Khrōngkān Tamrā. by ธเนศ ชิตาพนารักษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. โครงการตำรา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Chīang Mai : Thrikthing, 2565 [2022] Publisher: เชียงใหม่ : ทริคธิงค์, 2565 [2022]Other title: Acid peptic disease.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WI300 .ร92 2565 (2).
ห้องสมุด:
Rōk ʻEmDīʻĒt nai prathēt Thai = Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand / โรคเอ็มดีเอสในประเทศไทย = Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand / จันทนา ผลประเสริฐ.

Čhanthanā Phonprasœ̄t. Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phākwichā ʻĀyurasāt. Sākhā Wichā Lōhitwitthayā. by จันทนา ผลประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nūai Lōhit Witthayā Phākwichā ʻĀyurasāt Khana Phǣtthayasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564 [2021]Other title: Myelodysplastic syndromes (MDS) in Thailand.Availability: Items available for loan: Nongyao Chaiseri LibraryCall number: WH385 .จ633 2564 (2).
ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544