TULAW-New Book-202204-1-30 (Thai)

This list contains 24 titles

| เลือกชื่อเรื่อง เพื่อ
Khō̜sō̜p thotsō̜p khwāmrū phư̄a bančhu pen khārātchakānʻayakān nai tamnǣng ʻaiyakān phū chūai Phō̜.Sō̜. 2564 (sanām lek) phrō̜m thong khamtō̜p / ข้อสอบทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2564 (สนามเล็ก) พร้อมธงคำตอบ / สำนักงานอัยการสูงสุด ; บรรณาธิการ หม่อมหลวงศุภกิตต์ จรูญโรจน์.

Supphakit Čharūnarōt, M.L. Thailand Institute of Justice. by ศุภกิตต์ จรูญโรจน์, ม.ล | สำนักงานอัยการสูงสุด.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bō̜risat Thanaʻarun Kānphim Čhamkat, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด, 2564 [2021]Other title: Khō̜sō̜p phrō̜m thong khamtō̜p ʻaiyakān phū chūai (sanām lek) Phō̜.Sō̜. 2564 Other title: ข้อสอบพร้อมธงคำตอบ อัยการผู้ช่วย (สนามเล็ก) พ.ศ. 2564.Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT70 .ข553 2564 (2), Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT70 .ข553 2564 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ข553 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT70 .ข553 2564 (2).
ห้องสมุด:
Khadī kānlenchǣ chō̜kōng kōng čhaonī yakyō̜k / คดีการเล่นแชร์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong LibraryCall number: KPT948 .ส455 2565 (1), Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT948 .ส455 2565 (1). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT948 .ส455 2565 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT948 .ส455 2565 (2).
ห้องสมุด:
Khadī batkhrēdit banchī dœ̄nsaphat / คดีบัตรเครดิต บัญชีเดินสะพัด / สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT955.5.ส6 ส45 2564 (2). Items available for reference: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT955.5.ส6 ส45 2564 (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT955.5.ส6 ส45 2564 (2).
ห้องสมุด:
Banchī rabu phayān kap khō̜thetčhing khadī phǣng-khadī ʻāyā / บัญชีระบุพยาน กับ ข้อเท็จจริง คดีแพ่ง-คดีอาญา / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bandit ʻAksō̜n, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1672 .ส453 2564 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1672 .ส453 2564 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1672 .ส453 2564 (2). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Pramūan kotmāi yāsēptit : Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Yāsēptit Phō̜. Sō̜. 2550 (kǣkhai phœ̄mtœ̄m chabap thī 2 Phō̜.Sō̜. 2564). Lem 2 / ประมวลกฎหมายยาเสพติด : พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564). เล่ม 2 / โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Somsak ʻĪamphlapyai. by สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Bandit ʻAksō̜n, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2565 [2022]Other title: Pramūan kotmāi yāsēptit. Other title: ประมวลกฎหมายยาเสพติด..Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT3092 .ส452 2565 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3092 .ส452 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT3092 .ส452 2565 (1).
ห้องสมุด:
Phāsā ʻAngkrit samrap nakkotmāi phư̄a trīam sō̜p nētibanthit / ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย เพื่อเตรียมสอบเนติบัณฑิต / นิสิต อินทมาโน.

Nisit ʻInthamānō. by นิสิต อินทมาโน.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Bǭrisat Krungsayām Phaplitching Čhamkat, 2565 [2022] Publisher: [กรุงเทพฯ] : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: PE1116.ก2 น658 2565 (2). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: PE1116.ก2 น658 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: PE1116.ก2 น658 2565 (1). Checked out (1).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi : Phrarātchabanyat Kānlư̄aktang Samāchik Saphā Thō̜ngthin Phō̜.Sō̜. 2562 rabīap khana kammakān lư̄aktang thī kīeokhō̜ng kap kānlư̄aktang samāchik saphā thō̜ngthin rư̄ phūbō̜rihān thō̜ngthin / รวมกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group. by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, [2562] [2019] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, [2562] [2019]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT2928.ก352562ก4 2562 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT2928.ก352562ก4 2562 (1), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT2928.ก352562ก4 2562 (1).
ห้องสมุด:
Rūam kotmāi rǣngngān : Phrarātchabanyat Khumkhrō̜ng Rǣngngān Phō̜.Sō̜. 2541 Phrarātchabanyat Rǣngngān Samphan Phō̜.Sō̜. 2518 Phrarātchabanyat Ngœ̄n Thotthǣn Phō̜.Sō̜. 2537 Phrarātchabanyat Čhattang Sān Rǣngngān læ Withī Phičhāranā Khadī Rǣngngān Phō̜.Sō̜. 2522 Phrarātchabanyat Prakan Sangkhom Phō̜.Sō̜. 2533 Phrarātchakamnot Kānbō̜rihān Čhatkān Kānthamngān Khō̜ng Khon Tāngdāo Phō̜.Sō̜. 2560 / รวมกฎหมายแรงงาน : พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 / คณะวิชาการ The Justice Group.

Thailand. Justice Group (Bangkok, Thailand) by ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ | จัสทิส กรุ๊ป.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1, แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ. 2565.Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Hānghunsūan Chamkat Phimʻaksō̜n, 2565 [2022] Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2565 [2022]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT1264 2565 (1). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1264 2565 (2), Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus Cataloging CompleteCall number: KPT1264 2565 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 9 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 9 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Panyā Thanō̜mrō̜t. Sutthipol Taveechaikān. Borwornsak Thawiphat. Sahathon Rattanaphaičhit, Wichai Jittanit. Phongdēt Wānitkittikūn. Surasit Sǣngwirōčhanaphat, Terawat Traiwaree, Pisetprasopsuk Bundach. Somčhit Thō̜ngsī. Chatree Suwannin. Krairerk Kasemsant, M.L., ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Borwornsak ʻUwannō. Natthachark Patthamasing Na ʻAyutthayā. Phongrat Khrư̄aklin, Phairōt Wāyuphāp. Čhiranit Hawānon. Kīantikhačhō̜n Watčhanasawat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ปัญญา ถนอมรอด | สุทธิพล ทวีชัยการ | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | วิชัย จิตตาณิชย์ | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ธีรวัฒน์ ไตรวารี, 2500- | ประสพสุข บุญเดช | สมจิตร์ ทองศรี | ชาตรี สุวรรณิน | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503- | ไพโรจน์ วายุภาพ | จิรนิติ หะวานนท์ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 9 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 10 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 10 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Sutthipol Taveechaikān. Salaikēt Watthana. Surasak Wāčhāsit. Wichai Jittanit. Suthat Sirimahāphrưk, Atikom ʻInthaphūti. Prasopsuk Bundach. Somčhit Thō̜ngsī. Natthachark Patthamasing Na ʻAyutthayā. Matinee Chalotorn. Phairōt Wāyuphāp. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Wīrawat Pawarāčhān, Čhiranit Hawānon. Kīantikhačhō̜n Watčhanasawat. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สุทธิพล ทวีชัยการ | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | วิชัย จิตตาณิชย์ | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | อธิคม อินทุภูติ | ประสพสุข บุญเดช | สมจิตร์ ทองศรี | ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | เมทินี ชโลธร | ไพโรจน์ วายุภาพ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | วีระวัฒน์ ปวราจารย์, 2493- | จิรนิติ หะวานนท์ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 10 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 4 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 4 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Maitrī Suthēphākun. Bǭwǭnsak ʻUwannō. Prasopsuk Bundach. Uthai Sopachote. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Prittiporn Natipodhi. Bō̜wō̜nsak Thawiphat. Kasemsan Vilawan. Krairerk Kasemsant, M.L., Kīrati Kānčhanarin. Sahathon Rattanaphaičhit, Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Chaiyasit Trāchūtham, Phongdēt Wānitkittikūn. Slaikate Wattanapan. Suwichā Nākwachara. Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | ไมตรี สุเทพากุล | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประสพสุข บุญเดช | อุทัย โสภาโชติ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | พฤฒิพร เนติโพธิ์ | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | กีรติ กาญจนรินทร์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สุวิชา นาควัชระ | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 4 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 3 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 3 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Bǭwǭnsak ʻUwannō. Čhiraniti Hawānnon. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Prasopsuk Bundach. Prittiporn Natipodhi. Bō̜wō̜nsak Thawiphat. Uthai Sopachote. Kasemsan Vilawan. Krairerk Kasemsant, M.L., Kīrati Kānčhanarin. Sahathon Rattanaphaičhit, Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Wichai Jittanit. Phairōt Wāyuphāp. Phongdēt Wānitkittikūn. Slaikate Wattanapan. Suwichā Nākwachara. Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | จิรนิติ หะวานนท์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | ประสพสุข บุญเดช | พฤฒิพร เนติโพธิ์ | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | อุทัย โสภาโชติ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | กีรติ กาญจนรินทร์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วิชัย จิตตาณิชย์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สุวิชา นาควัชระ | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 3 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 2 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 2 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Maitrī Suthēphākun. Kīrati Kānčhanarin. Prasopsuk Bundach. Prittiporn Natipodhi. Uthai Sopachote. Kasemsan Vilawan. Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Bō̜wō̜nsak Thawiphat. Krairerk Kasemsant, M.L., Slaikate Wattanapan. Sahathon Rattanaphaičhit, Bǭwǭnsak ʻUwannō. Chaiyasit Trāchūtham, Witsanu Khrư̄angām, Surasit Sǣngwirōtčhanaphat, Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | ไมตรี สุเทพากุล | กีรติ กาญจนรินทร์ | ประสพสุข บุญเดช | พฤฒิพร เนติโพธิ์ | อุทัย โสภาโชติ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | วิษณุ เครืองาม, 2494- | สุรสิทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์, 2510- | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 2 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 5 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 5 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Panyā Thanō̜mrō̜t. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Prasopsuk Bundēt. ʻUthai Sōphāchōt. Chaiyasit Trāchūtham, Bō̜wō̜nsak Thawiphat. Kasēmsan Wilawan. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., Phairōt Wāyuphāp. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kīrati Kānčhanarin. Salaikēt Watthanaphan. Prittiporn Natipodhi. Sahathon Rattanaphaičhit, Phongdēt Wānitkittikūn. Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Prathīp Chalœ̄mphatthrakun. Witsanu Khrư̄angām, Nētibandittayasaphā. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ปัญญา ถนอมรอด | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | ประสพสุข บุญเดช | อุทัย โสภาโชติ | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ไพโรจน์ วายุภาพ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | กีรติ กาญจนรินทร์ | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | พฤฒิพร เนติโพธิ์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | วิษณุ เครืองาม, 2494- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 5 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 1 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 1 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Prathīp Chalœ̄mphattharakun. Kīrati Kānčhanarin. Prasopsuk Bundach. Prittiporn Natipodhi. Phairōt Wāyuphāp. Taweekiat Meenakanit, Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Bō̜wō̜nsak Thawiphat. Suwichā Nākwachara. Slaikate Wattanapan. Sahathon Rattanaphaičhit, Phongdēt Wānitkittikūn. Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | กีรติ กาญจนรินทร์ | ประสพสุข บุญเดช | พฤฒิพร เนติโพธิ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | บวรศักดิ์ ทวิพัฒน์ | สุวิชา นาควัชระ | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 1 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 13 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 13 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Sutthipol Taveechaikān. ʻAthikhom ʻInthuphūt. Matinee Chalotorn. Maitrī Suthēphākun. Somčhit Thō̜ngsī. Prasopsuk Bundach. Natthachark Patthamasing Na ʻAyutthayā. Phongdēt Wānitkittikūn. Kasemsan Vilawan. Terawat Traiwaree, Chatree Suwannin. Krairerk Kasemsant, M.L., Slaikate Wattanapan. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Phongrat Khrư̄aklin, Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Wīrawat Pawarāčhān, Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | สุทธิพล ทวีชัยการ | อธิคม อินทุภูติ | เมทินี ชโลธร | ไมตรี สุเทพากุล | สมจิตร์ ทองศรี | ประสพสุข บุญเดช | ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | ธีรวัฒน์ ไตรวารี, 2500- | ชาตรี สุวรรณิน | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | วีระวัฒน์ ปวราจารย์, 2493- | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 13 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 16 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 16 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Terawat Traiwaree, Matinee Chalotorn. Somčhit Thō̜ngsī. Chatree Suwannin. Krairerk Kasemsant, M.L., Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Atikom ʻInthaphūti. Phongrat Khrư̄aklin, Suthiphon Thaveechaiyagarn. ʻAtniti Ditthaʻamnāt. Phairōt Wāyuphāp. Wīrawat Pawarāčhān, Suthat Sirimahāphrưk, Salaikēt Watthana. Wichai Jittanit. Thammanūn Phitthayāphō̜n, Čhiraniti Hawānon. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | ธีรวัฒน์ ไตรวารี, 2500- | เมทินี ชโลธร | สมจิตร์ ทองศรี | ชาตรี สุวรรณิน | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | อธิคม อินทุภูติ | พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503- | สุทธิพล ทวีชัยการ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | ไพโรจน์ วายุภาพ | วีระวัฒน์ ปวราจารย์, 2493- | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | วิชัย จิตตาณิชย์ | ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2508- | จิรนิติ หะวานนท์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 16 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 15 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 15 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Surasak Wāčhāsit. Kīrati Kānčhanarin. Atikom ʻInthaphūt. Terawat Traiwārī, Matinee Chalotorn. Prasopsuk Bundēt. Somčhit Thō̜ngsī. Natthachark Patthamasing Na ʻAyutthayā. Chatree Suwannin. Krairerk Kasemsant, M.L., Chaiyasit Trāchūtham, Phairōt Wāyuphāp. ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Sutthiphon Thawīchaiyakān. Wīrawat Pawarāčhān, Slaikate Wattanapan. Suthat Sirimahāphrưk, Čhiraniti Hawānnon. Surasak Wāčhāsit. Phongrat Khrư̄aklin. Phairōt Wāyuphāp. Thammanūn Phittayaporn, Nētibandittayasaphā. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | กีรติ กาญจนรินทร์ | อธิคม อินทุภูติ | ธีรวัฒน์ ไตรวารี, 2500- | เมทินี ชโลธร | ประสบสุข บุญเดช | สมจิตร์ ทองศรี | ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | ชาตรี สุวรรณิน | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2493- | ไพโรจน์ วายุภาพ | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สุทธิพล ทวีชัยการ | วีระวัฒน์ ปวราจารย์, 2493- | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์, 2493- | จิรนิติ หะวานนท์ | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503- | ไพโรจน์ วายุภาพ | ธรรมนูญ พิทยาภรณ์, 2508- | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 15 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 12 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 12 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Prasœ̄t Sīangsutthiwong. Panya Thanomrō̜t. Surasak Wāčhāsit. Phongrat Khrư̄aklin, Atikom ʻInthaphūti. Terawat Traiwaree, Matinee Chalotorn. Natthachark Patthamasing Na ʻAyutthayā. Krairerk Kasemsant, M.L., Prasopsuk Bundach. Somčhit Thō̜ngsī. Maitrī Suthēphākun. Wīrawat Pawarāčhān, Kīantikhačhō̜n Watčhanasawat. Čhiranit Hawānon. Salaikēt Watthana. Chatree Suwannin. Wichai Jittanit. Nētibandittayasaphā (Thailand). Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ | ปัญญา ถนอมรอด | สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์ | พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, 2503- | อธิคม อินทุภูติ | ธีรวัฒน์ ไตรวารี, 2500- | เมทินี ชโลธร | ณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | ประสพสุข บุญเดช | สมจิตร์ ทองศรี | ไมตรี สุเทพากุล | วีระวัฒน์ ปวราจารย์, 2493- | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | จิรนิติ หะวานนท์ | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | ชาตรี สุวรรณิน | วิชัย จิตตาณิชย์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibandittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 12 (1).
ห้องสมุด:
Rūam khambanyāi phāk nưng samai thī 74 pīkānsưksā 2564. Lem thī 8 / รวมคำบรรยาย ภาคหนึ่ง สมัยที่ 74 ปีการศึกษา 2564. เล่มที่ 8 / บรรณาธิการ ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Panyā Thanō̜mrō̜t. Prathīp Chalœ̄mphatthrakun. Kīrati Kānčhanarin. Prasopsuk Bundēt. Sahathon Rattanaphaičhit, ʻUthai Sōphāchōt. Phongdēt Wānitkittikūn. Witsanu Khrư̄angām, Maitrī Suthēphākun. Kasēmsan Wilawan. Bō̜wō̜nsak ʻUwannō. Somčhit Thongsri. Krairœ̄k Kasēmsan, Mō̜.Lō̜., ʻAtthaniti Ditthaʻamnāt. Salaikēt Watthanaphan. Phairōt Wāyuphāp. Kīatkhačhō̜n Watchanasawat. Nētibandittayasaphā. Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi. by ปัญญา ถนอมรอด | ประทีป เฉลิมภัทรกุล | กีรติ กาญจนรินทร์ | ประสพสุข บุญเดช | สหธน รัตนไพจิตร, 2501- | อุทัย โสภาโชติ | พงษ์เดช วานิชกิตติกูล | วิษณุ เครืองาม, 2494- | ไมตรี สุเทพากุล | เกษมสันต์ วิลาวรรณ | บวรศักดิ์ อุวรรณโณ | สมจิตร์ ทองศรี | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์, ม.ล, 2489- | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ | ไสลเกษ วัฒนพันธุ์ | ไพโรจน์ วายุภาพ | เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ | สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา.

Material type: Text Text; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Samnak ʻOprom Sưksā Kotmāi hǣng Nētibanthittayasaphā, 2564 [2021] Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2564 [2021]Availability: Items available for loan: Sanya Dharmasakti LibraryCall number: KPT68 .ร547 2564 ภ. 1 ล. 8 (1).
ห้องสมุด:
 <<  <  1  2    >>

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544