New Books 2017-09(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kham ʻathibāi čhāng rǣngngān čhāng tham khǭng rapkhon / คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkčhariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 13, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2560] (6), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT856 .ผ97 2560] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT856 .ผ97 2560] (2). Checked out (5).
Kamʻathibāi sư̄khāi lǣkplīan hai phrō̜m khamʻathibāi nai sūan khō̜ng Phrarātchabanyat Wādūai Kō̜sanyā thī mai Pentham Phō̜.Sō̜. 2540 læ kotmāi mai thī kīeokhō̜ng / คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์.

Čhampī Sotthiphan. by จำปี โสตถิพันธุ์.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Khamʻathibāi kotmāi laksana sư̄khāi lǣkplīan hai Other title: คำอธิบายกฎหมายลักษณะ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT874 .จ63 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT874 .จ63 2560] (1). Checked out (8).
Khamʻathibāi wādūai kānkhatkan hǣng kotmāi : kǣkhai phœ̄mtœ̄m čhāk khamʻathibāi dangdœ̄m phrō̜m chœ̄ngʻat kīeokap sathānnakān patčhuban / คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย : แก้ไขเพิ่มเติมจากคำอธิบายดั้งเดิมพร้อมเชิงอรรถเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน / คนึง ฦๅไชย ; วิทยา ฟองวาสนาส่ง และคณะ บรรณาธิการ.

Khanưng Lư̄chai, Witthayā Fō̜ngwatsanasong, by คนึง ฦาไชย, 2467- | วิทยา ฟองวาสนาส่ง, 2517-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K7040 .ค362 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K7040 .ค362 2560] (4). Checked out (2).
Khamʻathibāi chaosap-chaosư̄ (hire of property, hire purchase) / คำอธิบายเช่าทรัพย์-เช่าซื้อ (hire of property, hire purchase) / ไผทชิต เอกจริยกร.

Phathaichit ʻĒkchariyakō̜n, by ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 20, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2560] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT877 .ผ932 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT877 .ผ932 2560] (3). Checked out (4).
Khamʻathitthān khō̜ng Lēdī Dai / คำอธิษฐานของเลดี้ได / เจนนิเฟอร์ คลีเมนท์ เขียน ; รัตนา ธรรมพักตรกุล แปล.

Clement, Jennifer. Rattanā Thamphaktrakun. by คลีเมนท์, เจนนิเฟอร์ | รัตนา ธรรมพักตรกุล.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sansakrit, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สันสกฤต, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ค448พ74ร63 2558] (1).
คืนสู่ธรรมชาติ 2549 / พิษณุ ศุภนิมิตร = Back to the origin 2006 / by Pishnu Supanimit.

by พิษณุ ศุภนิมิตร, 2491- | Pishnu Supanimit, 1948-.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Bangkok : Amarin Printing, 2549 [2006] Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง, 2549 [2006]Other title: Back to the origin 2006.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: N7323.พ634ก4 2549] (1).
Khunnaphāp chīwit nai kānthamngān læ khwāmsāmāt nai kānphachœ̄n læ fanfā ʻuppasak khō̜ng phonthahān kō̜ngpračhamkān / คุณภาพชีวิตในการทำงานและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของพลทหารกองประจำการ / โดย สิริพันธุ์ สหัสรังษีกุล

Siriphan Sahatrangseekul,d1984- Mahāwitthayālai Thammasāt. Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt. by สิริพันธุ์ สหัสรังษีกุล, 2527- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Phākwichā Sangkhomsongkhro̜sāt Khana Sangkhomsongkhro̜sāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013]Dissertation note: วิทยานิพนธ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต. Other title: Regular army's quality of work life and adversity quotient.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HD6955 .ส64 2556] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HD6955 .ส64 2556] (1).
Khunyā bō̜. kō̜. kap nakkhīan tūa lek lek / คุณย่า บ.ก. กับนักเขียนตัวเล็ก ๆ / สิริมา อภิจาริน.

Wanna Phǣnmunin, 1949- by วรรณา แผนมุนิน, 2492-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Pō̜nkham, 2559 [2016] Publisher: กรุงเทพฯ : ป้อนคำ, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Faculty of Journalism and Mass Communication Library [Call number: นว .ว452ค73 2559] (2), Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ว452ค73 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ว452ค73 2559] (3).
Khūmư̄ kānchai prōkrǣm kānkhamnūan kānplō̜i kātrư̄ankračhok čhāk thānglūang : khrōngkān phatthanā rabop khamnūan rō̜ithao khābō̜n čhāk kānkō̜sāng læ bamrung thānglūang / คู่มือการใช้โปรแกรมการคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทางหลวง : โครงการพัฒนาระบบคำนวนรอยเท้าคาร์บอนจากการก่อสร้างและบำรุงทางหลวง / จัดทำโดย บริษัทเอสทีเอสแอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทอินฟรา พลัส จำกัด.

Bō̜risat ʻSTS Engineering Consultants Čhamkat. Brisat Infra Plus Čhamkat. Thailand. Krom Thānglūang. Samnak Wičhai læ Phatthanā Ngān Thāng. by บริษัทเอสทีเอส แอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด | บริษัทอินฟรา พลัส จำกัด | กรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp] : Samnak Wičhai læ Phatthanā Ngān Thāng Krom Thānglūang Krasūang Khamanākhom, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, [2559] [2016]Other title: Khrōngkān phatthanā rabop khamnūan rō̜ithao khābō̜n čhāk kānkō̜sāng læ bamrung thānglūang Other title: โครงการพัฒนาระบบคำนวนรอยเท้าคาร์บอนจากการก่อสร้างและบำรุงทางหลวง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 681448] (1).
Khūmư̄ dūlǣ sukkhaphāp samō̜ng / คู่มือดูแลสุขภาพสมอง / [บรรณาธิการ หลี่ จิงอี้ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลเป็นไทย ขวัญ แซ่อึ๊ง, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, บรรจง ลัคนพิพัฒน์].

Li, Jingyi. Banjong Lukkanaphiphat. Korsak Thamcharonkij. Khwan Sae-Ung. by หลี่, จิงอี้ | บรรจง ลัคนพิพัฒน์ | ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ | ขวัญ แซ่อึ้ง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Samākhom Sitkao Mahāwitthayālai Prathēt Čhīn, [2556] [2013] Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มบริษัทฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: WL300 .ค747 2556] (1).
khūmư̄ tiu sō̜p CU BEST lem dīeo khrop / คู่มือติวสอบ CU BEST เล่มเดียวครบ / โดย ทีมงาน CU Best Club.

Thīmngān CU Best Club. by ทีมงานซียู เบสท์ คลับ.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sō̜. Phičhit Kānphim, 2555 [2012] Publisher: กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ์, 2555 [2012]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF1118 .ค737 2555] (1).
คู่มือนักเดินทางอังกฤษ / เรื่อง ยินริน.

by ยินริน.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท อทิตตา พับลิเคชั่น จำกัด, 2556 [2013]Other title: England.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DA632 .ย646 2556] (1), Thammasat Library, Pattaya Campus [Call number: DA632 .ย646 2556] (1).
Khūmư̄ sō̜p kotmāi pokkhrō̜ng / คู่มือสอบกฎหมายปกครอง / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์.

Suriyā Pānpǣn, ʻAnuwat Bunnan, by สุริยา ปานแป้น, 2520- | อนุวัฒน์ บุญนันท์, 2527-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2560] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2720 .ส746 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2720 .ส746 2560] (1). Checked out (3).
Khūmư̄ sarap phūdūlǣ prōkrǣm kānkhamnūan kānplō̜i kātrư̄ankračhok čhāk thānglūang : khrōngkān phatthanā rabop khamnūan rō̜ithao khābō̜n čhāk kānkō̜sāng læ bamrung thānglūang / คู่มือสำหรับผู้ดูแลโปรแกรมการคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทางหลวง : โครงการพัฒนาระบบคำนวนรอยเท้าคาร์บอนจากการก่อสร้างและบำรุงทางหลวง / จัดทำโดย บริษัทเอสทีเอสแอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัทอินฟรา พลัส จำกัด.

Bō̜risat ʻSTS Engineering Consultants Čhamkat. Brisat Infra Plus Čhamkat. Thailand. Krom Thānglūang. Samnak Wičhai læ Phatthanā Ngān Thāng. by บริษัทเอสทีเอส แอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด | บริษัทอินฟรา พลัส จำกัด | กรมทางหลวง. สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp] : Samnak Wičhai læ Phatthanā Ngān Thāng Krom Thānglūang Krasūang Khamanākhom, [2559] [2016] Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม, [2559] [2016]Other title: Khrōngkān phatthanā rabop khamnūan rō̜ithao khābō̜n čhāk kānkō̜sāng læ bamrung thānglūang Other title: โครงการพัฒนาระบบคำนวนรอยเท้าคาร์บอนจากการก่อสร้างและบำรุงทางหลวง.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DOC 2016 681452] (1).
Khūmư̄ ʻāhān taoʻop maikhrōwēp = Microwave oven cook book. คู่มืออาหารเตาอบไมโครเวฟ = Microwave oven cook book.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Samut Prākān : Bō̜risat Phānāsōnik ʻĒ.Phī. Sēn (Prathēt Thai) Čhamkat, [2550?] [2007?] Publisher: สมุทรปราการ : บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, [2550?] [2007?]Other title: Microwave oven cook book | Cook book.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: TX832 .ค74 2550] (1).
ฆาตกรรมในอาหรับ / อกาธา คริสตี้ เขียน ; 'ดวงตา' แปล.

by คริสตี้, อากาธา, ค.ศ. 1890-1976 | ดวงตา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์บุ๊คส์, 2548Availability: No items available Checked out (1). Damaged (1).
งานที่ระลึกคนพิการ / สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

by งานวันคนพิการ | สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย.

Material type: serial Continuing resource Publisher: กรุงเทพฯ : สภา, 2521-Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HV1551 .ส6 2558] (8), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HV1551 .ส6 2540] (2), Thammasat Library, Rangsit Campus [Call number: 2555/105468] (8). Items available for reference: Pridi Banomyong Library [Call number: HV1551 .ส6 2527] (1).
Withdrawn (1).
Ngān thētsakān namatsakān pit thō̜ng Lūangphō̜ Wat Raikhing tambon Raikhing ʻamphœ̄ Sāmphrān čhangwat Nakhō̜n Pathom rawāng wan thī 17-25 Mēsāyon Phutthasakkarāt 2559 / งานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 17-25 เมษายน พุทธศักราช 2559 / จัดทำโดย วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ; บรรณาธิการ พระเทพศาสนาภิบาล.

Phra Thēpsātsanāphibān (yǣm) Wat Mongkhončhindārām (Nakhō̜n Pathom) by พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) | วัดมงคลจินดาราม (นครปฐม).

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Wat Raikhing Phraʻārāmlūang, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : วัดไร่ขิง พระอารามหลวง, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: BQ6337.น22 ร96 2559] (1).
Čhariyatham sư̄ = Media ethics / จริยธรรมสื่อ = Media ethics / คณะกรรมการศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน ; ดรุณี หิรัญรักษ์ ... [และคนอื่นๆ]

Darunī Hirunrak. Khana Kamkān Sūn Sưksā Čhariyatham Sư̄mūanchon. Sathāban ʻItsarā Mūnnithiphatthanā Sư̄mūanchon hǣng Prathēt Thai by ดรุณี หิรัญรักษ์ | คณะกรรมการศูนย์ศึกษาจริยธรรมสื่อมวลชน | สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Sathāban ʻItsarā Mūnnithiphatthanā Sư̄mūanchon hǣng Prathēt Thai, 2558 [2015] Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย, 2558 [2015]Other title: Media ethics..Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: P94 .จ464 2558] (1).
Čhariyatham nai wichāchīp khārātchakān phonlarư̄an = Ethics of the civil servants' profession / จริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน = Ethics of the civil servants' profession / ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด, นิตยา สำเร็จผล.

Sīsombat Chōkpračhakchat. Nittayā Samretphon. by ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด | นิตยา สำเร็จผล.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Nakhō̜n Pathom : Samnakphim Mahāwitthayālai Mahidon, 2559 [2016] Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 [2016]Other title: Ethics of the civil servants' profession.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: JF1525.จ4 ศ46 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: JF1525.จ4 ศ46 2559] (1). Checked out (1).
 <<    1  ...  8  9  10  11  12  ...  28    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305