New Books 2017-09(Thai) Subscribe to this list

| เลือกชื่อเรื่องเพื่อ:
Kotmāi pokkhrō̜ng læ withī patibat rātchakān thāng pokkhrō̜ng = Fundamental of administrative law and administrative procedure / กฎหมายปกครองและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง = Fundamental of administrative law and administrative procedure / วนิดา แสงสารพันธ์.

Wanidā Sǣngsāraphan. by วนิดา แสงสารพันธ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Fundamental of administrative law and administrative procedure.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT2730 .ว363 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT2730 .ว363 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT2730 .ว363 2560] (3). Checked out (1).
Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praprưt michō̜p / กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Other title: Kotmāi withī phičhāranā khadī thutčharit læ praphrưt mi chō̜p : phrō̜m dūai Phrarātchabanyat Withī Phičhāranā Khadī Thutčharit læ Praphrưt Mi Chō̜p Phō̜.Sō̜. 2559 Other title: กฎหมายวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ : พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4516 .ส73 2560] (2). Checked out (1).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 2 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 2 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 2] (2). Checked out (2).
Kotmāi withī phičhāranā khwām ʻāyā. lem 1 / กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. เล่ม 1 / สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์, สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Supichā Siriwatthanā Sītasit. Suphot Sītasit. by สุพิชฌาย์ ศิริวัฒนา สีตะสิทธิ์ | สุพจน์ สีตะสิทธิ์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4610 .ส729 2560 ล. 1] (2). Checked out (2).
Kotmāi singwǣtlǭm rawāng prathēt : kāmkhumkhrǭng læ raksā singwǣtlǭm thāng thalē = Protection and preservation of the marine environment / กฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ : การคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล = Protection and preservation of the marine environment / จุมพต สายสุนทร.

Čhumphot Sāsunthǭn. by จุมพต สายสุนทร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Bǭrisat Samnakphim Winyūchon Čhamkat, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: K3485 .จ74 2560] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: K3485 .จ74 2560] (4), Sanya Dharmasakti Library [Call number: K3485 .จ74 2560] (1). Checked out (5).
Kotmāi hām rīak dō̜kbīa kœ̄n ʻattrā / กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา / สุพิศ ปราณีตพลกรัง.

Suphit Prānītphonlakrang, by สุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : Nititham, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT4268 .ส73 2560] (3), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT4268 .ส73 2560] (2). Checked out (1).
กฎหมายอาญา ภาค 1 / หยุด แสงอุทัย ผู้แต่ง ; ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ บรรณาธิการ.

by หยุด แสงอุทัย, 2451-2522 | ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-.

Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 21.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 [2011]Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ห44 2554] (2), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ห44 2554] (2). Checked out (8).
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 1 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 1 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 1] (4).
Kotmāi ʻāyā samrap nak ratthasāt = Criminal law for political scientist. lem 2 / กฎหมายอาญา สำหรับนักรัฐศาสตร์ = Criminal law for political scientist. เล่ม 2 / เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์.

Kīattisak Tantičhariyāphan, by เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์, 2520-.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Other title: Criminal law for political scientist.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (3), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3800 .ก84 2560 ล. 2] (4).
Kotmāi læ khō̜ khūan rawang khō̜ng phūprakō̜p wichāchīp phǣt phayābān / กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Sawǣng Bunchalœ̄mwiphāt. by แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8, แก้ไขเพิ่มเติม.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung thēp ... : Winyūchon, 2560 [2017] Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560 [2017]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (4), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (5), Sanya Dharmasakti Library [Call number: KPT3018 .ส85 2560] (2). Checked out (2).
Kathin phrarātchathān Mahāwitthayālai Thammasāt 2558 Wat Kǣo Kōrawārām Čhangwat Krabī / กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่ / จัดทำโดย คณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก.

Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Kammakān Čhattham Nangsư̄ Thīralư̄k Kathin Phrarātchathān. by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกกฐินพระราชทาน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Khana Kammakān, 2558 [2015] Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการ, 2558 [2015]Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [Call number: LG395.ก23 ก36 2558] (1), Pridi Banomyong Library [Call number: LG395.ก23 ก36 2558] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: LG395.ก23 ก36 2558] (1).
กรณีศึกษาการนำแบบจำลองทางกายภาพมาช่วยปรับเปลี่ยนขั้นตอนการติดตั้งผนังคอนกรีตรับแรง / โดย กิตติ์ธเนศ เลิศตระการวัฒน์, ธนกร ประเสริฐพสุ.

Kitthanet Lerttrakanwat. Tanakorn Prasertpasu. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by กิตติ์ธเนศ เลิศตระการวัฒน์ | ธนกร ประเสริฐพสุ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Case study using physical model to support the change of stages of construction of bearing wall.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: TH4818.ค56 ก633 2559] (1).
กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้โดรนในการตรวจงานก่อสร้าง / โดย รัสรินทร์ เลิศรัตติพงศ์, สุพัชชา ทรงฤทธิ์.

Rasarin Lertrattipong. Supatcha Songrit. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Witsawakammasāt. by รัสรินทร์ เลิศรัตติพงศ์ | สุพัชชา ทรงฤทธิ์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวิศวกรรมศาสตร์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Witsawakam Yōthā læ Kānbō̜rihān Kānkō̜sāng Khana Witsawakammasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, [2559] [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2559] [2016]Other title: Application of drone for construction inspection : a case study.Availability: No items available Checked out (1).
กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง Leviathan (ลิเวียธาน) กับประเด็นที่ถูกต่อต้านจากชาวรัสเซีย / โดย ประพัฒน์พงษ์ สุขวานิช.

Prapatpong Sukvanich, Mahāwitthayālai Thammasāt. Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā. by ประพัฒน์พงษ์ สุขวานิช, 2536- | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สาขาวิชารัสเซียศึกษา.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Sākhā Wichā Ratsīa Sưksā Khana Sinlapasāt Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : สาขาวิชารัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Studies on Leviathan film with resistant issues from Russian people.Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN1993.5.ร7 ป46 2559] (1).
กระชากหน้ากากทรชน / ซิดนีย์ เชลดอน ; เขียน ฉวีวงศ์ แปล.

by เชลดอน, ซิดนีย์ | ฉวีวงศ์ อัศวเสนา.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book Publisher: กรุงเทพฯ : แพรว, 2553Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: นว .ช76น72ฉ56] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: นว .ช76น72ฉ56] (1).
Krabūankān thamngān khāo banthœ̄ng bon wepsai khāo ʻō̜nlai : sưksā chapho̜ kō̜ranī wepsai Trūlai / กระบวนการทำงานข่าวบันเทิงบนเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ : ศึกษาเฉพาะกรณี เว็บไซต์ ทรูไลฟ์ / ศิรินันท์ จงไกรจักร.

Sirinan Čhongkraičhak. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ศิรินันท์ จงไกรจักร | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Witthayu læ Thōrathat Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาวิทยุและโทรทัศน์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: PN4784.อ5 ศ646 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: PN4784.อ5 ศ646 2559] (1).
Krabūankān wāngphǣn sư̄ khōtsanā phư̄a kānsongsœ̄m kānkhāi : kō̜ranī sưksā sō̜t hō̜ināngrom trā Dek Sombūn / กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณาเพื่อการส่งเสริมการขาย : กรณีศึกษาซอสหอยนางรมตราเด็กสมบูรณ์ / ณัฏฐา สุวรรณกุลวิไล.

Natthā Suwannakunwilai. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by ณัฏฐา สุวรรณกุลวิไล | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Khōtsanā Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5826.5 .ณ546 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5826.5 .ณ546 2559] (1).
Krabūankān sāngsan phonngān sinlapa / กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ / สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง.

Sathit Thimwatbanthong. Mahāwitthayālai Srīnakharinwirōt. Khana Sinlapakamsāt. Sākhā Wichā Sinlapa Čhintathat. by สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, 2499- | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: Krung Thēp... : (Čhittrakam) Khana Sinlapakamsāt Mahāwitthayālai Srīnakharinwirōt, 2557 [2014] Publisher: กรุงเทพฯ : สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ (จิตรกรรม) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557 [2014]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: ND1023.ส64 ส643 2557] (2).
Krung Thēp Krung Thon mī phūmisathān chư̄bān nāmmư̄ang / กรุงเทพฯ กรุงธนฯ มีภูมิสถาน ชื่อบ้านนามเมือง / รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, ประภัสสร์ ชูวิเชียร ; สุจิตต์ วงษ์เทศ บรรณาธิการ.

Rungrōt Phiromʻanukūn. Praphat Chūwichīan. Sučhit Wongthēt, by รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, 2517- | ประภัสสร์ ชูวิเชียร | สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2488-.

Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Krung Thēp...] : Drīm Khǣtchœ̄, 2556 [2013] Publisher: [กรุงเทพฯ] : ดรีม แคทเชอร์, 2556 [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: DS589.ก4 ร72 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: DS589.ก4 ร72 2556] (2). Checked out (1).
Konlayut kānphatthanā nǣokhit sū kānlaorư̄ang dūai phāp / กลยุทธ์การพัฒนาแนวคิดสู่การเล่าเรื่องด้วยภาพ / อทิตยา พรหมสุวรรณ.

ʻAthittayā Phrō̜msuwan. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon. by อทิตยา พรหมสุวรรณ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน.

Material type: book Book; Format: regular print Publisher: [Pathum Thānī] : Klum Wichā Khōtsanā Khana Wārasānsāt læ Sư̄sānmūanchon Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publisher: [ปทุมธานี] : กลุ่มวิชาโฆษณา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [Call number: HF5844 .อ295 2559] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [Call number: HF5844 .อ295 2559] (1).
 <<    1  2  3  4  5  ...  28    >>
Log in เพื่อสร้างชั้นหนังสือใหม่

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305