TUPOL-New Book-201811 https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2792 RSS feed for public list TUPOL-New Book-201811 15 ปี การกระจายอำนาจของไทย : by วีระศักดิ์ เครือเทพ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=669263 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เปรู / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659363 60 ปี รัฐศาสตร์ จุฬาฯ / by ไชยวัฒน์ ค้ำชู, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696958 72 ปี สร้างตน สร้างคน / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=693724 Arabian nights / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=646470 ASEAN political outlook 2015 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690205 ASEAN readiness index / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626675 Bonds of friendship between Brazil & Thailand : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=597883 China and Southeast Asia transitional nexus of politics, economics and culture / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697026 Lies, passions & illusions : by Furet, Francois, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696846 Papuans on the brink of extinction : by Haluk, Markus Martinus Ignatius Oserogo, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697046 Political concepts : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696843 PTT : by สุกัญญา ศุภกิจอำนวย, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662511 Rethinking humanitarian intervention / by Bellamy, Alex J., https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697069 Routledge handbook of Russian foreign policy / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697074 The Naked leader = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=632864 The practical philosophy มนัส ลีวีระพันธุ์ กับ ปรัชญาชีวิตที่พิชิตได้ / by มนัส ลีวีระพันธุ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665884 ULMWP : by Haluk, Markus Martinus Ignatius Oserogo, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697041 Wave of solidarity in West Papua in search for recognition as Melanesians : by Haluk, Markus Martinus Ignatius Oserogo, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697050 การคลังเพื่อสังคม : by ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641455 การทำเหมืองข้อมูล = by สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695613 การพัฒนาที่ยั่งยืนแนวพุทธกับเศรษฐกิจสีเขียว / by สุธาวัลย์ เสถียรไทย, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663857 การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง = by ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650640 การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : by อนุสรณ์ ลิ่มมณี, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697442 การเมือง เศรษฐกิจ การพนันวัวชน / by รงค์ บุญสวยขวัญ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697733 การเมืองเป็นเรื่องของเรา / by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=354889 ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=609719 ข้อมูลพื้นฐานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638812 ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย : by อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620991 ความยุติธรรมในตัณหาอาชญากรรม / by เนื่องน้อย บุณยเนตร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=642937 คู่มือศึกษาประวัติศาสตร์โลกฉบับไม่งี่เง่า / by บราเซียร์, คริส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626156 ฐานรากการปกครองท้องถิ่น / by อลงกรณ์ อรรคแสง, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695367 ตะวันออกกลางในโลกสมัยใหม่ = by ไพลิน กิตติเสรีชัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=630796 น้ำมันรั่ว ความจริง-- ที่ยังไม่จบ = by พิสุทธิ์ เพียรมนกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633160 นโยบายการต่างประเทศของเกาหลีใต้ / by ชิน, ซองโฮ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=666460 บูรพาภิวัฒน์สู่การอภิวัฒน์โลกอภิวัฒน์ไทย / by ยุค ศรีอาริยะ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640823 ประชาคมอาเซียน = by ประภัสสร์ เทพชาตรี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=627763 ประชาธิปไตยและกระแสอนุรักษ์นิยมในเอเชียตะวันออก / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695942 ประวัติศาสตร์ความลับ : by วิศรุต พึ่งสุนทร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697044 ประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขป / by วัยอาจ, เดวิด เค. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635250 ปรีดีบรรณานุสรณ์ 2559 : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=666749 ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย : by อภิเนตร อูนากูล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621018 ผู้ประศาสน์การและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2477-2556) : by วารุณี โอสถารมย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=621335 ฝันให้ไกลไป top U / by ชนะโชติ รัตนรุจิกร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668376 ฟูโกต์ : by กัตติง, แกรี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660412 มาเคียแวลลี เจ้าทฤษฎีการเมืองสมัยใหม่ / by อังเกอร์, ไมลส์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625640 รายงานประจำปี / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=650524 ล้านนานิยม : by เอนก เหล่าธรรมทัศน์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640513 ศาสตร์ อศาสตร์ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664815 สุนทรียธรรม : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636196 อาลัยอนุสรณ์ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีนิรัตน์ สมัถพันธุ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=670625 อาเซียน 2025 : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665478 เก็บภาษีคาร์บอน : by นิรมล สุธรรมกิจ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620978 เกาหลีปัจจุบัน = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696372 เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645747 เทคนิควิธีที่ใช้ในการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / by นฤมล อรุโณทัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695320 แด่คาทาโลเนีย / by ออร์เวล, จอร์จ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=659584 โดนัลด์ ทรัมป์ กับโลกมุสลิม : by มาโนชญ์ อารีย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697554 ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ? : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=693832