TULAW-New Book -2018-07-16-31 (tha) https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2535 RSS feed for public list TULAW-New Book -2018-07-16-31 (tha) กฎหมายประกันภัย / โดย พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692824 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ = โดย เอื้อน ขุนแก้ว. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692821 กฎหมายล้มละลาย = โดย เอื้อน ขุนแก้ว. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692819 การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ : โดย ปวริศร เลิศธรรมเทวี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692934 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / โดย จรัญ ภักดีธนากุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691962 คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / โดย สหธน รัตนไพจิตร, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692854 ตลกรัฐธรรมนูญ / โดย ปูนเทพ ศิรินุพงศ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=671941 ทนายใหม่ไปศาล. โดย วชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692727 รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692835 รายงานประจำปี ... ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=371184 รายงานประจำปี / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=405067 ล้มละลายพิสดาร : โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691084 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา = โดย เอื้อน ขุนแก้ว. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692820 สมเด็จพระบรมราชินีนาถกับงานสิทธิมนุษยชน / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692938 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน / โดย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692849 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย / โดย จิตติ ติงศภัทิย์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691300