TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2840 RSS feed for public list TUPRIDI-NEW BOOK-2018-12-01(THA) 365 วัน สานฝันสร้างศาลในฝัน / โดย วีระพล ตั้งสุวรรณ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697891 86 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697907 9 ธรรมราชา พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ / โดย พระครูบวรธรรมคุณ (ฉัตรอุดม) https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697900 New aging สูงวัยอย่างสตรอง ในสไตล์ชีวิตดีๆ / โดย ฮอลล์วิช, มัตเทียส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697925 กฎหมายที่ภิกษุ (ณี) ต้องรู้ / โดย กาญจนา สุทธิกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=694969 กลอนเพลงพื้นบ้านภาคกลาง : โดย บัวผัน สุพรรณยศ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697950 การกำหนดนโยบายพัสดุคงคลัง : โดย ปวีณา เชาวลิตวงศ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697595 การต่างประเทศไทยในยุคสงครามเย็น / โดย พวงทอง ภวัครพันธุ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692129 การบริหารสำนักงาน = โดย สุรัสวดี ราชกุลชัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697903 การวิจัยทางการเงิน = โดย นงค์นิตย์ จันทร์จรัส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697853 การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ / โดย วรรณดี สุทธินรากร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696461 การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / โดย กัลยา วานิชย์บัญชา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697924 การวิเคราะห์และสร้างตัวแทนสารสนเทศ = โดย สุรชาติ พุทธิมา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697849 การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา / โดย ไพฑูรย์ สินลารัตน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697517 การสำรวจศึกษาข้อมูลพื้นฐานของประเทศฟิลิปปินส์ / โดย กมลพร สอนศรี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697228 การสืบสรรค์ในกวีนิพนธ์ไทย = โดย นิตยา แก้วคัลณา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695817 การออกแบบเพื่อทุกคน = โดย ไตรรัตน์ จารุทัศน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697518 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการวางแผนบริหารจัดการน้ำของไทย / โดย สุจริต คูณธนกุลวงศ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657426 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / โดย กัลยา วานิชย์บัญชา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697927 กำเนิดนวนิยายในประเทศไทย : โดย วิภา กงกะนันทน์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=693099 กิมย้งคิด แจ็คหม่าทำ วิชายอดคน / โดย อภิวัฒน์ สุนันท์ยืนยง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697116 กึ่งศตวรรษ มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป / โดย นิพนธ์ แจ่มดวง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696801 ข้อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะค้ำประกันและจำนอง : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=666328 คนฉลาดแสร้งโง่ (ฉบับสมบูรณ์) / โดย ทาคาชิ, อิบูคิ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689052 ความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ความสัมพันธ์แบบจารีตในบริบทภูมิภาคจากศตวรรษที่ 17-20 / โดย กอบเกื้อ สุวรรณทัต-เพียร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697843 ความโง่เขลาของแอลแมร์ = โดย คอนราด, โจเซฟ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697910 คัมภีร์ห้าเหรียญ / โดย ดำรงค์ วงษ์โชติปิ่นทอง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=656697 จดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=670337 จดหมายเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียน / โดย พระฟาเหียน, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697812 ชาติพันธุ์วรรณนาและกระบวนการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ลีซอและเย้าในโลกสมัยใหม่ บ้านเพชรดำ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / โดย เอกรินทร์ พึ่งประชา, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697883 ชีวิตดีขึ้นทุกด้าน ด้วยการ "ช่างแม่ง" / โดย ไนท์, ซาร่า. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697936 ชีวิตประจำวัน (เรื่องสั้นธรรมดา) : โดย จำลอง ฝั่งชลจิตร, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697917 ชีวิตไม่ติดกับ กำจัด 7 กับดักขวางความสำเร็จ / โดย โควีย์, เดวิด เอ็ม. อาร์., https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696072 ชุมชนศึกษากับการตลาดเชิงสังคม / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692995 ตกหลุมรักให้เป็น / โดย โอคาวา, ริวโฮ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=620360 ตำรับอาหารไทยยอดนิยม 4 ภาค กลาง เหนือ อีสาน ใต้ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668874 ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637381 ตำราหมอดูล้านนา / โดย สนั่น ธรรมธิ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647176 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน = โดย ประยูร วงศ์จันทรา, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696580 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663370 ทิศทางแรงงานนอกระบบ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662769 นวัตกรรม 6.0-- platform-- เปลี่ยนอนาคต / โดย สมคิด ลวางกูร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697931 นักเขียนอมตะ 2557 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691692 นีล อาร์มสตรอง : โดย แฮนเซน, เจมส์ อาร์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697217 นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์ = โดย ณัฐกริช เปาอินทร์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697955 บนเก้าอี้ร้อนเรื่องผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยุค "มารวย ไปรวย" / โดย มารวย ผดุงสิทธิ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636215 บันทึกความทรงจำของบาทหลวง เดอะ แบส เกี่ยวกับชีวิตและมรณกรรมของก็องสตังซ์ ฟอลคอน เอกอัครมหาเสนาบดีแห่งพระนารายณ์, พระเจ้ากรุงสยาม พร้อมด้วยเชิงอรรถ ของ ฌัง ครางส์, อังรี แบรนาร์ด, แอ็ส. ชี. / โดย แบส, โคลด เดอ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697933 บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697829 ปฏิรูปสุขภาพ : โดย อำพล จินดาวัฒนะ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=640944 ประชาคมอาเซียน : โดย ปราณี ทิพย์รัตน์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697703 ประชานิยม : โดย มูด์เด, คาส. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690764 ประชุมคำให้การกรุงศรีอยุธยา รวม 3 เรื่อง / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=694907 ประวัติศาสตร์การต่อสู้อาณาจักรมลายูปาตานี 1785-1954 / โดย นิก อนูอาร์ นิก มะฮ์มูด. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697833 ประวัติศาสตร์การออกแบบ = โดย จรุงยศ อรัณยะนาค. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696560 ประวัติศาสตร์โลก / โดย พรหมพร พิชชานันท์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=692784 ประเทศจีนบนเส้นทางสังคมนิยม / โดย เจิ้น, เชียง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691524 ประเพณี พิธีกรรม การทำนาโบราณล้านนา / โดย สนั่น ธรรมธิ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636600 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697894 ปิดทองหลังพระ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=664763 ผู้นำ นักบริหารกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = โดย ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696496 พงศาวดารญี่ปุ่น / โดย ไซโต, ฮิโช https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697923 พจนานุกรมภาษาโคราช. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645182 พระทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=654856 พระบรมราชาวิถี 7 ทศวรรษ พิพัฒน์คมนาคม / โดย ปริยะ เวสสบุตร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697851 พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=665151 พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660013 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2555 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=625419 มองตะเกียบ เห็นป่าไผ่. โดย นิธิพันธ์ วิประวิทย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697908 มองประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านศัสตราวุธ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663619 มิลินทปัญหา ฉบับแปลในมหามกุฎราชวิทยาลัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=668109 ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมการแสดงเพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดสระแก้ว = โดย สุรีรัตน์ จีนพงษ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697841 รอยแผลบนดวงจันทร์ / โดย รพีพรรณ สายัณห์ตระกูล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=660904 ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน : โดย สุพร อภินันทเวช. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652661 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=379053 ร่ายรัฐธรรมนูญ: โดย อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697585 รู้คิด ชีวิตสร้างได้ / โดย สมประสงค์ บุญยะชัย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662448 รู้จักกับ AEC ในมุมมองด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=626928 ลมหายใจสุดท้าย : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697882 ล่อง-- สำเภาเข้าสยาม : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=654701 วรรณกรรม : โดย ซัตเทอร์แลนด์, จอห์น, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=691388 วิจัยไม่ใช่เรื่องยาก / โดย นคร เสรีรักษ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696875 วิธีอ่านงบการเงินสำหรับลงทุนในหุ้น / โดย แทคสคูล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697953 ศรีสะเกษ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697934 สถิติสำหรับงานวิจัย : โดย กัลยา วานิชย์บัญชา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696635 สมุดภาพสงขลา มหาวชิราวุธ พ.ศ. 2555 = โดย เอนก นาวิกมูล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697897 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697893 สรุปการเสวนาทางวิชาการสู่สังคม "ภายใต้ร่มพระบารมี : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697840 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 / โดย สุภีร์ ทุมทอง, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=661009 สานพลังภาคีเพื่อสังคมสูงอายุ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695993 สื่อสู่จริยะ = โดย สุระชัย ชูผกา, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697942 หลักการเขียนภาษาญี่ปุ่นด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับผู้เรียนชาวไทย / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697445 อยุธยา = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697909 อาชญากรรมและอาชญาวิทยา / โดย อุนิษา เลิศโตมรสกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=687210 อาเซียนสิ่งมหัศจรรย์ผู้สร้างสรรค์สันติภาพ / โดย มาห์บูบานี, กิชอร์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697536 เกษตรเปลี่ยนทิศ ชีวิตเปลี่ยนแนว : โดย อุทิศ ทาหอม. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697946 เจ้าสาวเรือพ่วง / โดย ชูวงศ์ สอนสมบูรณ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697915 เชลยรักกักใจ / โดย อวี๋, หวันหว่าน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697828 เทคนิคการสร้างงานภาพพิมพ์ชิ้นเดียว = โดย สี แสงอินทร์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=655996 เทพนิยายกรีก / โดย ไพรซ์, มาร์กาเร็ต อีแวนส์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=646649 เทพรัตนวัฒนา ส่องสว่างการศึกษา : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=637790 เบิกบานยินดี : โดย โอโช, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=639149 เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ฝากไว้ในแผ่นดิน / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=694362 เพลิงรักทาสพิศวาส / โดย ติยากร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=633304 เลิกขี้เกียจซะที ! / โดย ชเว, มยองกี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697958 เสี้ยวบทสนทนานิรันดร์ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=689388 แนวเชื่อมต่อระบบนิเวศในประเทศไทย = โดย ทรงธรรม สุขสว่าง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697820 โทษประหารชีวิต / โดย สุมนทิพย์ จิตสว่าง. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697920 โรดแมปปฏิรูปตำรวจ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=681267 ไกลแก่แค่รู้ก่อน เคล็ดลับง่าย ๆ รู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่ / โดย เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697947 ไปให้ถึงคำว่า "ใช่" / โดย สุรชัย ชาญอนุเดช. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=657831 ไผ่นอกกอ : โดย มีชัย วีระไวทยะ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697914