TUPOL-New Book-201812 https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2841 RSS feed สำหรับชั้นหนังสือสาธารณะ TUPOL-New Book-201812 100 ข้อคิดบริหารคนจาก 100 ยอดนักบริหารไทย. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641715 50 ปี นิด้า : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=669388 Dangerous minds : โดย Beiner, Ronald, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698495 Empire of the people : โดย Dahl, Adam. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698195 Identity : โดย Fukuyama, Francis. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698196 The SAGE handbook of contemporary China. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698514 The SAGE handbook of contemporary China. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698518 Theorizing global order : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698503 Women and gender in international history : โดย Garner, Karen. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698499 การดำเนินการทางปกครองในการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบอาชีพประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / โดย สมศักดิ์ จังตระกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=635557 การพัฒนานโยบายสาธารณะภายใต้แนวคิดทางรัฐศาสตร์เชิงปริมาณ = โดย อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=618173 การเมืองภาคประชาชน / โดย อุเชนทร์ เชียงเสน, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=696878 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ = โดย ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634393 ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย / โดย ถวิลวดี บุรีกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662780 นักปกครองเกียรติยศ / โดย สุดจิต นิมิตกุล, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636304 ปฏิรูปนิวซีแลนด์ บทเรียนสำหรับประเทศไทย / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697874 ปริทัศน์คนเดือนตุลา = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698204 ปักธงอนาคต = โดย เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697241 ปิยกษัตริย์ : โดย ไชยันต์ ไชยพร, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=697572 ผู้ถูกช่วงชิง = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=648514 รวมบทความที่ได้รับรางวัลวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ สำหรับวิทยานิพนธ์เพื่อคนจน. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=539638 รวมบทความนักวิจัยสถาบันไทยคดีศึกษา ในวาระ 42 ปี / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=623802 รูปแบบและลักษณะการให้เหตุผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ : โดย มานิตย์ จุมปา. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=661013 สมุดภาพที่ระลึก การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634205 สันติธานี : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=683976 หนังสือชุดการจัดการความรู้เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ "การจัดสัมมนาทางวิชาการ" / โดย ศรีสุข มงกุฎวิสุทธิ์, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662615 อิสลามกับสันติภาพ / โดย ฆานนะฮ์, มูฮัมหมัด คาลีล ซาและฮ์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=695718 เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9 : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=676133 เสวนาธรรมศาสตร์ 80 ปี : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=645406 เอกสารวิจัยข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตัวแสดงระหว่างประเทศในความขัดแย้งถึงตายที่ชายแดนใต้ : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=674351 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : โดย สีดา สอนศรี. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663553 แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=649589 ในหลวงของเรากับประชาธิปไตย = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=629770