TUECON-New Books-2018-12-December https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2842 RSS feed for public list TUECON-New Books-2018-12-December 22 ปี กรมการจัดหางาน ก้าวสู่ความเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งให้คนไทยมีงานทำ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=669346 60 พรรษา ขวัญหล้าประชาไทย / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=656647 Compliance of paper-making plants with environmental regulations in Bac Ninh Province, Vietnam / by Nguyen, Mau Dung. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698420 Differentiate sub series 1 by creative & design / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698359 Econometrics as a con art : by Moosa, Imad A. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698049 Gaining from migration : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698414 Introduction to trade policy / by Lima-Campos, Aluisio de. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698477 Market design : by Bichler, Martin. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698052 Review of risk mitigation instruments for infrastructure financing and recent trends and developments / by Matsukawa, Tomoko. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698408 River sand mining and management : by Nguyen, Mau Dung. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698423 The CDD pilot project in the People's Republic of China : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698397 The KALAHI-CIDSS Project in the Philippines : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698401 The lost bank : by Grind, Kirsten. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690234 The neighborhood upgrading and shelter sector project in Indonesia : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698381 Voluntary environmental programs in developing countries : by Kanittha Tambunlertchai. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698418 ค่าจ้างรายอาชีพ / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698371 คู่มือการแปลงแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2555-2559 ไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปี / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698386 ชีวิตและแนวความคิดทางการเมืองสังคมของป๋วย อึ้งภากรณ์ / by วัลลภ พิริยวรรธนะ, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662978 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) : https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=663370 บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=641454 ผลการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ค.ศ. 1993 เบื้องต้น / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647851 รายงานประจำปี = https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634124 เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ / by สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662905 เศรษฐกิจในกำกับของสังคม : by กนกวรรณ มะโนรมย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638817 เศรษฐศาสตร์การผลิต : by ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=652691 แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : by เออวดี เปรมัษเฐียร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634427 แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 ของรถไฟแห่งประเทศไทย / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698400 แผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555-2559 / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698403 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : by ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=644490