TUECON-New Books-2018-12-December https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2842 RSS feed for public list TUECON-New Books-2018-12-December Econometrics as a con art : โดย Moosa, Imad A. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698049 Market design : โดย Bichler, Martin. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=698052 The lost bank : โดย Grind, Kirsten. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=690234 ผลการจัดทำบัญชีประชาชาติของประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ค.ศ. 1993 เบื้องต้น / https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=647851 เรื่องเล่า จากอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์ / โดย สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม, https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=662905 เศรษฐกิจในกำกับของสังคม : โดย กนกวรรณ มะโนรมย์. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=638817 แบบจำลองการพยากรณ์การปรับตัวของภาคการเกษตรไทย : โดย เออวดี เปรมัษเฐียร. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=634427 โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : โดย ฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล. https://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=644490