New Books 2017-04 (Thai) Subscribe to this list

| Select titles to:
"หยุดความรุนแรงออนไลน์!" : รูปแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ในกลุ่มเยาวชน = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / โดย พิมพวัลย์ บุญมงคล ... [และคนอื่นๆ].
"Yut khwāmrunrǣng ʻō̜nlai!" : rūpbǣp nawattakam thāng sangkhom phư̄a lot panhā khwāmrunrǣng nai phư̄nthī ʻō̜nlai nai klum yaowachon = "Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth : rāingān kānwičhai chabap sombūn / dōi Phimphawan Bunmongkhon ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Phimphawan Bunmongkhon . Mahāwitthayālai Mahidon. Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt. by พิมพวัลย์ บุญมงคล. -- มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Call no.: HV6773 .ห47 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nakhō̜n Pathom : Khana Sangkhommasāt læ Manutsayasāt Mahāwitthayālai Mahidon, 2558 [2015] Publication: นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 [2015]Other title: Stop online violence!" : social innovation to combat online violence among Thai youth.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HV6773 .ห47 2558] (1).
102 ที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.
102 thī thīeo ʻō̜k rot : thīeo khrop thuk rot kap 102 lǣng thō̜ngthīeo thūa Thai.

Thanākhān Thai Phānit. by -- ธนาคารไทยพาณิชย์

Call no.: DS566.2 .ก143 2552กEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp Thanākhān Thai Phānit Čhamkat, 2552 [2009] Publication: กรุงเทพฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, 2552 [2009]Other title: หนึ่งร้อยสองที่เที่ยวออกรส เที่ยวครบทุกรส กับ 102 แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS566.2 .ก143 2552ก] (1).
130 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555 / สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ; เธียร เจริญวัฒนา และคณะ.
130 pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 / Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham ; Thīan Čharœ̄nwattanā læ khana.

Thīan Čharœ̄nwattanā. Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak. by เธียร เจริญวัฒนา. -- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์

Call no.: KPT1580 .ธ84 2555Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sathāban Wičhai Raphīphatthanasak Samnakngān Sān Yuttitham, 2555 [2012] Publication: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555 [2012]Other title: Nưngrō̜i sāmsip pī Sān Yuttitham Phō̜.Sō̜. 2425-Phō̜.Sō̜. 2555 Other title: หนึ่งร้อยสามสิบปีศาลยุติธรรม พ.ศ. 2425-พ.ศ. 2555.Availability: Items available for loan: Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [KPT1580 .ธ84 2555] (1), Pridi Banomyong Library [KPT1580 .ธ84 2555] (2).
20 ปี ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว / คณะทำงาน ประสาท พาศิริ ... [และคนอื่น ๆ] ; ศิลปกรรม และภาพถ่าย วิโรจน์ เทียมเมือง ... [และคนอื่น ๆ].
20 pī Sūn Phatthanā læ Bō̜rikān Dān Kānkasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa / khana tham ngān Prasāt Phāsiri ... [læ khon ʻư̄n ʻư̄n] ; sinlapakam læ phāpthāi Wirōt Thīammư̄ang [læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Prasāt Phāsiri. Wirōt Thīammư̄ang. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri. by ประสาท พาศิริ;วิโรจน์ เทียมเมือง. -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: HD2080.4 .ก133 2557Material type: book Book; Format: print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasānngān Khrōngkān ʻAnnư̄ang Māčhāk Phrarātchadamri, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2557 [2014]Other title: Yīsip pī sūn phatthanā læ bō̜rikān dān kān kasēt Hūaisō̜n-Hūaisūa Other title: ยี่สิบปีศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HD2080.4 .ก133 2557] (1), Professor Direck Jayanama Library [HD2080.4 .ก133 2557] (1).
20 ปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน : โครงการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) แขวงเวียงจันทร์ สปป. ลาว.
20 pī sān samphan sō̜ng phǣndin : Khrōngkān Songsœ̄m Kitčhakam Rōngrīan Watthanatham Chon Phao Dek Kamphrā (lak 67) Khwǣng Wīangčhan, Sō̜Pō̜Pō̜. Lāo.

Thailand. Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri. by -- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Call no.: LC5148.ล6 ก133 2553Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Samnakngān Khana Kammakān Phisēt phư̄a Prasān Ngān Khrōngkān ʻAn Nư̄ang Mā Čhāk Phrarātchadamri (Samnakngān Kō̜Pō̜Rō̜.), 2553 [2010] Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กพร.), 2553 [2010]Other title: Yīsip pī sān samphan sō̜ng phǣndin Other title: ยี่สิบปี สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [LC5148.ล6 ก133 2553] (1), Professor Direck Jayanama Library [LC5148.ล6 ก133 2553] (1).
25 คำแนะนำ สร้างผู้นำรุ่นใหม่ : words of advice for young business people / แต่งโดย ทสึเนะโอะ ซาซากิ ; อาสยา แก้วพานิช แปล
25 khamnænam sāng phūnam run mai : words of advice for young business people / tǣng dōi Sasaki Tsuneo ; ʻĀsayā Kǣophānit plǣ.

Sasaki, Tsuneo. Asaya Kaewpanid. by ซาซากิ, ทสึเนะโอะ;อาสยา แก้วพาณิช.

Call no.: HF5386 .ซ587 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : Sukkhaphāpčhai, 2558 [2015] Publication: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2558 [2015]Other title: Words of advice for young business people..Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HF5386 .ซ587 2558] (1), Pridi Banomyong Library [HF5386 .ซ587 2558] (1).
25 ปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ / บรรณาธิการ มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์.
25 pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt / bannāthikān Mongkon Wisitsatam.

Mongkon Wisitsatam. Krasūang Kāntāngprathēt. KromʻAsīan. by มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์. -- กระทรวงการต่างประเทศ. กรมอาเซียน

Call no.: DS779.47 .ก133 2559Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : KromʻAsīan Krasūang Tāngprathēt, 2559 [2016] Publication: [กรุงเทพฯ] : กรมอาเซียน กระทรวงต่างประเทศ, 2559 [2016]Other title: Yīsiphā pī ʻĀsīan - Čhīn čhāk phư̄anbān sū hunsūan chœ̄ng yutthasāt Other title: ยี่สิบห้าปี อาเซียน-จีน จากเพื่อนบ้านสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [DS779.47 .ก133 2559] (1), Electronic Transactions Development Agency (ETDA) [DS779.47 .ก133 2559] (4), Pridi Banomyong Library [DS779.47 .ก133 2559] (2), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [DS779.47 .ก133 2559] (2).
30 resorts นอนสบาย / ชานไม้ชายเขา.
30 resorts nǭn sabāi / Chānmaichāikhao.

Kitti ʻAtthakitmongkhon. by กิตติ อัตถกิจมงคล.

Call no.: TX907.5.ท9 ก63 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction ; Audience: Adult; Publication: Krung Thēp... : Amarin Travel, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพฯ : Amarin Travel, 2559 [2016]Other title: Sāmsip resorts nǭn sabāi Other title: สามสิบ resorts นอนสยาย.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [TX907.5.ท9 ก63 2559] (1).
50 ร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ / Bowling, เรื่องและภาพ.
50 rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt / Bowling, rư̄ang læ phāp.

Witthayā Čhirasawēkdilok. by วิทยา จิระเสวกดิลก.

Call no.: TX945 .ว63 2557Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp... : ʻAmarin Thō̜ng Lōk, 2557 [2014] Publication: กรุงเทพฯ : อมรินทร์ท่องโลก, 2557 [2014]Other title: Hāsip rān det ʻarō̜i mư̄an kin thī mư̄angnō̜k ʻāhān nānāchāt Other title: ห้าสิบร้านเด็ด อร่อยเหมือนกินที่เมืองนอก อาหารนานาชาติ.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [TX945 .ว63 2557] (1).
7 ทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา / บรรณาธิการ ภูริ ฟูวงศ์เจริญ.
7 thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā / bannāthikān Phūri Fūwongcharœ̄n.

Phūri Fūwongcharœ̄n. Mahāwitthayālai Thammasāt. Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt Thammasāt. by ภูริ ฟูวงศ์เจริญ. -- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์

Call no.: D802.ท9 ก12 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp... : Khrōngkān Hō̜čhotmāihēt, Mahāwitthayālai Thammasāt], 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ : โครงการหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์], 2558 [2015]Other title: Čhet thotsawat ramlưk Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: Thai kap mahāsưk ʻĒchīa Būraphā Other title: เจ็ดทศวรรษรำลึกไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา | ไทยกับมหาศึกเอเชียบูรพา.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [D802.ท9 ก12 2558] (1), Professor Direck Jayanama Library [D802.ท9 ก12 2558] (2).
7 ร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม / ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
7 rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam / Yō̜tyīam Thēptharānon.

Yō̜tyīam Thēptharānon. by ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.

Call no.: CT1548.ย524ก4 2558Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Krung Thēp...] : Bō̜risat Lǣtthitwœ̄k Čhamkat, 2558 [2015] Publication: [กรุงเทพฯ] : บริษัท แลททิซเวิร์ค จำกัด, 2558 [2015]Other title: Čhet rō̜i phan chœ̄ng chīwit čhāk ʻīmēn khō̜ng Yō̜tyīam Other title: เจ็ดร้อยพันเชิงชีวิตจากอีเมลของยอดเยี่ยม.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [CT1548.ย524ก4 2558] (1), Pridi Banomyong Library [CT1548.ย524ก4 2558] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [CT1548.ย524ก4 2558] (2), Thammasat Library, Pattaya Campus [BIOG CT 2015 663016] (1).
80 ปี ผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.
80 pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun.

Phaithūn Kēngsakun. by ไพฑูรย์ เก่งสกุล.

Call no.: DS570.6.พ88ก3 2543Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: [Mō̜.Pō̜.Thō̜. : Mō̜.Pō̜.Phō̜.], 2543 [2000] Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2543 [2000]Other title: Pǣtsip pī phūwā... Phaithūn Kēngsakun Other title: แปดสิบปีผู้ว่าฯ ไพฑูรย์ เก่งสกุล.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [DS570.6.พ88ก3 2543] (1).
ASEAN reality : โอกาส ความฝัน ความจริง / บรรณาธิการ ปาริชาติ โชคเกิด.

by ปาริชาติ โชคเกิด;โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม. -- บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด

Call no.: HC441 .อ6264 2556Material type: book Book; Format: print regular print Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่อย่างมีส่วนร่วม และ บริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิต จำกัด, [2556] [2013]Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [HC441 .อ6264 2556] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HIST DS 2013 621996] (1). Checked out (1). Place hold
Be you ดั่งแสงตะวันฉาย / กีรติมา.
Be you dang sǣng tawan chāi / Kīratimā.

Ananyā ʻŌ̜nputta. by อนัญญา อ่อนพุทธา.

Call no.: นว .อ3517บ64 2550Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: fiction Publication: Krung Thēp... : Na Bānwannakam, 2550 [2007] Publication: กรุงเทพฯ : ณ บ้านวรรณกรรม, 2550 [2007]Availability: No items available Checked out (1). Place hold
Case studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง / โดย พัชรี สิโรรส ... [และคนอื่น ๆ].
Case studies lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang / dōi Phatcharī Sirōrot ... [[ læ khon ʻư̄n ʻư̄n].

Phatcharī Sirōrot. by พัชรี สิโรรส.

Call no.: JA76 .ค75 2559Edition: พิมพ์ครั้งแรก.Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp ... : Khrongkān Tamrā læ Singphim, Khana Ratthasāt, Mahāwitthayālai Thammasāt, 2559 [2016] Publication: กรุงเทพ : โครงการตำราและสิ่งพิมพ์, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559 [2016]Other title: Lāk kō̜ranī sưksā praden thāng sangkhom læ kānmư̄ang Other title: หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [JA76 .ค75 2559] (1), Pridi Banomyong Library [JA76 .ค75 2559] (2), Professor Direck Jayanama Library [JA76 .ค75 2559] (5), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [JA76 .ค75 2559] (2).
CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย / ผู้เขียน สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by -- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Call no.: HB74.6 .ซ626Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2549Other title: CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน | CISA 1 workbook : กลุ่มวิชาที่ 2 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน.Availability: Items available for loan: Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus [HB74.6 .ซ626] (1), Professor Sangvian Indaravijaya Library [HB74.6 .ซ626] (2), Puey Ungphakorn Library (Econ.) [HB74.6 .ซ626] (1), Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HB74.6 .ซ626] (3). Items available for reference: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [HB74.6 .ซ626] (1 ).
Checked out (2). In transit (1).
Place hold
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 3, การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by -- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Call no.: HG4028.ป4 ซ613 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: No items available Checked out (2). Place hold
CISA 1 workbook. กลุ่มวิชาที่ 4, การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน / ผู้เขียน ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

by -- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน. ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน

Call no.: HG4523 .ซ615 2552Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: book Book; Format: print Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2552 [2009]Other title: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน | CISA 1 workbook : คลังแบบทดสอบพร้อมเฉลย..Availability: No items available Checked out (2). Place hold
Consumer dialogue รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557 / ผู้จัดทำ แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Consumer dialogue rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557/ phūčhattham Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp (Khō̜Khō̜Sō̜.) Khana Phēsatchasāt Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai.

Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai. Phǣnngān Phatthanā Wichākān læ Konkai Khumkhrō̜ng Phūbō̜riphōk dān Sukkhaphāp. by -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

Call no.: WA288.01 .ค53 2558Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Krung Thēp… : Phǣnngān, [2558?] [2015?] Publication: กรุงเทพฯ : แผนงาน, [2558?] [2015?]Other title: Rāingān sathānakān phūbō̜riphōk 2556-2557 Other title: รายงานสถานการณ์ผู้บริโภค 2556-2557.Availability: Items available for loan: Pridi Banomyong Library [WA288.01.ค53 2558] (1).
DDC Watch จับตาโรคและภัยสุขภาพ / บรรณาธิการ ดารินทร์ อารีย์โชคชัย, สิริลักษณ์ รังษีวงศ์, บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.
DDC Watch čhaptā rōk læ phai sukkhaphāp / bannāthikān Dā̄rin 'Ārīchōkchai, Sirilak Rangsīwong, Bō̜rimāt Saksirisamphan.

Dā̄rin 'Ārīchōkchai. Sirilak Rangsīwong. Bō̜rimāt Saksirisamphan. by ดารินทร์ อารีย์โชคชัย;สิริลักษณ์ รังษีวงศ์;บริมาศ ศักดิ์สิริสัมพันธ์.

Call no.: WA108 .ด63 2557Material type: book Book; Format: print regular print ; Literary form: not fiction Publication: Nonthaburī : Samnak Rabātwitthayā Krom Khūapkhum Rōk, 2557 [2014] Publication: นนทบุรี : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2557 [2014]Other title: จับตาโรคและภัยสุขภาพ .Availability: Items available for loan: Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus [WA108 .ด63 2557] (1).
 <<  <  1  2  3  ...  25    >>

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305