000 01667cam a2200289 4500
001 143947
005 20201218104003.0
008 s1991 0 tha
020 _a9747621169
035 _a(OCoLC)683057724
050 _aS471.ท9
_bก75
245 0 0 _aเกษตรยั่งยืน /
_c[จัดทำโดย] กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ; ชนวน รัตนวราหะ บรรณาธิการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bกรม,
_c2534.
300 _a153 หน้า :
_bภาพสีประกอบ.
500 _aรวมฉบับพิมพ์ปี 2535.
592 _aชื่อเรื่องที่ปกนอก:
_bเกษตรยั่งยืน : เกษตรกรรมกับธรรมชาติ.
650 4 _aเกษตรกรรมยั่งยืน
_zไทย.
_9162938
650 4 _aโครงการพัฒนาการเกษตร
_zไทย.
_998995
700 0 _aชนวน รัตนวราหะ.
_9162939
710 0 _aกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
_bกรมวิชาการเกษตร.
_921690
740 0 _aเกษตรยั่งยืน : เกษตรกรรมกับธรรมชาติ.
989 0 _bฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.
_dกรุงเทพฯ : กรม, 2540.
_etha
_tเกษตรยั่งยืน /
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _cอรุณศรี
997 _gV
999 _c143947
_d143947