000 11418nam a2200817 4500
999 _c153113
_d153113
001 153113
005 20210115104735.0
008 s1993 0 tha
035 _a(OCoLC)880647429
050 _aKPT74
_b.ร52
245 0 0 _aรวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ /
_cกองบรรณาธิการ พิศวาท สุคนธพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ].
260 _a[ม.ป.ท. :
_bม.ป.พ.],
_c2536.
300 _a401 หน้า.
505 0 _aหลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา Principe de la legalite criminelle / สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล -- หมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ -- ลักษณะของโทษ "ริบทรัพย์สิน" / เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ -- อาชญกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง : ความหมาย ขอบเขต และมาตรการแก้ไข / ประธาน วัฒนวาณิชย์ -- ความยุติธรรมในกฎหมาย / อรุณ ภาณุพงศ์ -- คัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลักกฎหมายสำหรับผู้ปกครองแผ่นดิน / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- ลอร์ดเดนนิ่ง ในฐานะนักกฎหมาย / จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย (แปล) -- พระราชกำหนดนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่ทหารตำรวจที่ฆ่าประชาชนจริงหรือ? / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- อำนาจการจัดองค์กรของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน : กุญแจสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย / แก้วสรร อติโพธิ -- สัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน : วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน / ไชยวัฒน์ บุนนาค -- ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง / สุรศักดิ์ มณีศร -- การผิดสัญญาในอนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 1980 / จำปี โสตถิพันธุ์ -- กฎหมายเอกรูปการค้าระหว่างประเทศและประเทศไทย / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร -- กฎหมายราคาแกตต์ / สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ -- ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับโลกยุคใหม่ / สงวน ลิ่วมโนมนต์ -- บทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดทุน / ชวลิต ธนะชานันท์ -- กิจการร่วมค้าในประเทศไทย : มุมมองจากนักลงทุนฝ่ายไทย / ปิยะดา สุจริตกุล และ มานิดา ซิมเมอร์แมน -- กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน / สุธีร์ ศุภนิตย์ -- ทิศทางการให้ความคุ้มครองงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย / พิศวาท สุคนธพันธุ์ -- การกำกับดูแลการครอบงำกิจการ / พรชัย ถาวรานนท์ และ สุภา ศิรเจนกรุง -- บทถอดเทปการสัมมนา เรื่อง "วิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ไทย" -- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535.
650 4 _aกฎหมาย
_zไทย.
650 4 _aการมีส่วนร่วมทางการเมือง
_zไทย.
_985164
650 4 _aการร่วมค้า
_zไทย.
_989166
650 4 _aตลาดหลักทรัพย์
_zไทย.
_954331
650 4 _aการรวมกิจการ
_zไทย.
650 4 _aการฟื้นฟูบริษัท
_zไทย.
_9171094
651 4 _aไทย
_xการค้า.
_914222
700 0 _aพิศวาท สุคนธพันธุ์.
_936652
700 0 _aสุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล,
_d2501-
_988951
700 0 _aทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ,
_d2496-
_9176995
700 0 _aเกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์.
_995580
700 0 _aประธาน วัฒนวาณิชย์.
_932505
700 0 _aอรุณ ภาณุพงศ์.
_9209280
700 0 _aแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
_9218526
700 0 _aจักรพงษ์ เล็กสกุลไชย.
_987037
700 0 _aกิตติศักดิ์ ปรกติ.
_984654
700 0 _aบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
_930758
700 0 _aแก้วสรร อติโพธิ.
_964768
700 0 _aไชยวัฒน์ บุนนาค.
_9181845
700 0 _aสุรศักดิ์ มณีศร.
_936634
700 0 _aจำปี โสตถิพันธุ์.
_9159103
700 0 _aพันธุ์ทิพย์ สายสุนทร,
_d2501-
_936766
700 0 _aสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์,
_d2493-
_954095
700 0 _aสงวน ลิ่วมโนมนต์.
_9609569
700 0 _aชวลิต ธนะชานันท์.
_9609570
700 0 _aปิยะดา สุจริตกุล.
_9440385
700 0 _aมานิดา ซิมเมอร์แมน.
_9609571
700 0 _aสุธีร์ ศุภนิตย์,
_d2494-2549.
_955611
700 0 _aพรชัย ถาวรานนท์.
_9609572
700 0 _aสุภา ศิรเจนกรุง,
_d2512-
_9273394
740 0 _aหลักความชอบด้วยกฎหมายในกฎหมายอาญา Principe de la legalite criminelle.
740 0 _aหมายเหตุเกี่ยวกับทฤษฎีเงื่อนไข.
740 0 _aลักษณะของโทษ
740 0 _aอาชญกรรมทางเศรษฐกิจในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง : ความหมาย ขอบเขต และมาตรการแก้ไข.
740 0 _aความยุติธรรมในกฎหมาย.
740 0 _aคัมภีร์พระธรรมศาสตร์หลักกฎหมายสำหรับผู้ปกครองแผ่นดิน.
740 0 _aลอร์ดเดนนิ่ง ในฐานะนักกฎหมาย.
740 0 _aพระราชกำหนดนิรโทษกรรมยกเว้นความผิดแก่ทหารตำรวจที่ฆ่าประชาชนจริงหรือ?
740 0 _aอำนาจการจัดองค์กรของนายกรัฐมนตรีเยอรมัน.
740 0 _aการมีส่วนร่วมของประชาชน : กุญแจสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย.
740 0 _aสัญญาระหว่างรัฐกับเอกชน : วิเคราะห์สัญญาสัมปทาน.
740 0 _aประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง.
740 0 _aการผิดสัญญาในอนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ 1980.
740 0 _aกฎหมายเอกรูปการค้าระหว่างประเทศและประเทศไทย.
740 0 _aกฎหมายราคาแกตต์.
740 0 _aความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับโลกยุคใหม่.
740 0 _aบทบาทของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการพัฒนาอุตสาหกรรมและตลาดทุน.
740 0 _aกิจการร่วมค้าในประเทศไทย : มุมมองจากนักลงทุนฝ่ายไทย.
740 0 _aกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของบริษัทที่ประสบปัญหาทางการเงิน.
740 0 _aทิศทางการให้ความคุ้มครองงานอันอาจมีลิขสิทธิ์ที่สร้างสรรค์ โดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย.
740 0 _aการกำกับดูแลการครอบงำกิจการ.
740 0 _aวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ไทย : บทถอดเทปการสัมมนา.
740 0 _aพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535.
942 _cGB
_027
_2lcc
997 _cอรุณศรี
_gV, RP