000 01263cam a2200241 4500
001 154922
005 20200602034713.0
008 131095s1995 0 tha
020 _a9742821666
035 _a(OCoLC)880647847
050 _aKPT3558.ก48
_bร52
245 0 0 _aรวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อ) เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2483-2537) /
_cรวบรวมโดย ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม, จักรกฤษณ์ แหยมเปรมปรี.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2538.
300 _a312 หน้า.
650 4 _aรัษฎากร
_zไทย.
_99465
650 4 _aคำพิพากษาศาล
_zไทย.
_936715
700 0 _aชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
700 0 _aดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม.
_937063
700 0 _aจักรกฤษณ์ แหยมปรีดี.
_9173001
942 _cGB
_02
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bจันทนา
_cพัชรีก
999 _c154922
_d154922