000 01303cam a2200229 4500
001 159082
005 20200602035600.0
008 s1989 0 tha
020 _a9745767298
035 _a(OCoLC)859990242
050 _aK1003.ก1
_bป46
245 0 0 _aประมวลกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการค้าและการลงทุนไทย-อินโดจีน /
_cรวบรวมโดย พิพัฒน์ เรืองงาม ธัญญาทิพท์ ศรีพนา มานะ มาลาเพชร.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
_c2532.
300 _a208 หน้า :
_bภาพประกอบ, แผนที่, ตาราง.
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zเวียดนาม.
_986264
651 4 _aไทย
_xการค้า
_zลาว.
_986272
700 0 _aพิพัฒน์ เรืองงาม.
_984815
700 0 _aธัญญาทิพย์ ศรีพนา.
_9112598
700 0 _aมานะ มาลาเพชร.
_9112599
942 _cREF
_01
_2lcc
999 _c159082
_d159082