000 01830cam a2200241 a 4500
001 170715
005 20201219044153.0
007 t
008 s1940 0 tha
035 _a(OCoLC)934454756
050 _aJQ1746
_b.ศ6
110 0 _aกระทรวงศึกษาธิการ.
_bกรมวิชาการ.
_922921
245 1 0 _aพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2482 พร้อมด้วยพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. ประกาศ และระเบียบการต่าง ๆ ซึ่งต่อเนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ และเฉพาะที่เกี่ยวกับกระทรวงธรรมการ กับพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือนพุทธศักราช 2482.
260 _aพระนคร,
_bกรมวิชาการ,
_c2483.
300 _a117 หน้า.
650 4 _aราชการพลเรือน
_zไทย.
650 4 _aบำเหน็จบำนาญ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
_zไทย.
740 0 _aพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการฝ่ายพลเรือน พุทธศักราช 2482.
988 _uhttp://203.131.219.173/rarebook/2544/013/01TITLE_PAGE_PAGE11.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cRRB
_2lcc
997 _cจุฑารัตน์
_gYS
999 _c170715
_d170715