000 01907cam a2200241 4500
001 27064
005 20200601231445.0
008 220296s1995 0 tha
035 _a(OCoLC)934556904
050 _aKPT2488.ก28
_b2538
110 1 _aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
_9357442
245 1 0 _aพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. พรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 /
_cรวบรวมโดย สำนักพิมพ์นิติธรรม.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bนิติธรรม,
_c2538.
300 _a79 หน้า.
592 _aชื่อเรื่องที่ปกนอก:
_bพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522.
650 4 _aพรรคการเมือง
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_938295
650 4 _aกฎหมายเลือกตั้ง
_zไทย.
_935754
710 2 _aสำนักพิมพ์นิติธรรม.
_938296
942 _cREF
_2lcc
997 _aเยาวเรศ
_bนิตยา
_cสุภาวดี
997 _iWU
_gV
999 _c27064
_d27064