000 01473cas a2200265 4500
999 _c338766
_d338766
001 338766
005 20200602083428.0
007 t
008 000707c20009999 ar 0 tha
035 _a(OCoLC)934488187
050 _aLG395.ก232
_bธ4247
090 _aCDG332
110 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะพยาบาลศาสตร์.
_9360842
245 1 0 _aรายงานประจำปีการศึกษา /
_cคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
246 1 _iปี 2556-57 ชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม:
_a18 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะ,
_c[2543?]-
300 _aเล่ม :
_bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)
310 _aรายปี
362 0 _a2539-2541-
592 _aปี 2547- ใช้ชื่อ:
_bรายงานประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bคณะพยาบาลศาสตร์.
_9360842
942 _cREF
_2lcc
997 _aSG, AS
_bWU
_cR, K
_dVE, CN
_eT
_fBF, SG, MS, OP
_gV, RU, JJ
_iWU, SU