000 01263cam a2200301 a 4500
001 364273
005 20200602090624.0
007 t
008 010420s2001 0 tha
020 _a9748826341
020 _a9749179102 (2547)
035 _a(OCoLC)773452536
050 _aHD9576.ท92
_bน64
245 0 0 _aน้ำมัน! /
_cณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ บรรณาธิการ.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง,
_c2544.
300 _a252 หน้า :
_bภาพประกอบ.
440 0 _aเศรษฐศาสตร์การเมือง (เพื่อชุมชน) ;
_v16
592 _aฉ. 11 ใช้ชื่อ:
_bน้ำมัน : สถานการณ์พลังงานกับกระบวนทัศน์ใหม่ด้านพลังงานทางเลือก.
650 4 _aน้ำมัน
_zไทย.
700 0 _aณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.
_945494
942 _cGB
_05
_2lcc
997 _aSG, TH
997 _bBF
997 _cA
997 _dPU
997 _eT
_gV
_iWU
_fBF
999 _c364273
_d364273