000 01201cam a2200289 a 4500
001 387508
005 20191119032112.0
007 t
008 020305s2001 0 tha
020 _a9747876183
035 _a(OCoLC)773471093
090 _aDOC
_b.น24ส62
100 0 _aนงลักษณ์ พหลเวชช์.
_9315671
245 1 0 _aสังคมได้อะไร-- จากการปฏิรูปการศึกษา /
_cคณะผู้จัดทำ นงลักษณ์ พหลเวชช์, ฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ, สุวิจิตร ศาตะมาน.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานปฏิรูปการศึกษา,
_c2544.
300 _a45 หน้า.
650 4 _aการปฏิรูปการศึกษา
_zไทย.
_9233748
700 0 _aฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ.
_928407
700 0 _aสุวิจิตร ศาตะมาน.
_9398823
942 _cDOC
997 _aBF, AS
997 _bAS
997 _dYU
997 _kCM
997 _gV
999 _c387508
_d387508