000 01375cam a2200289 a 4500
001 406451
005 20200925175936.0
007 t
008 030107s2002 0 tha
020 _a9745041858
035 _a(OCoLC)858412179
050 _aKPT2764.ก28
_b2545
110 1 _aไทย.
_tกฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ.
_9357442
245 1 0 _aกฎหมายปกครอง /
_c[รวบรวม]โดย พันตรี นิติน ออรุ่งโรจน์.
250 _a[แก้ไขและเพิ่มเติม].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสูตรไพศาล,
_c2545.
300 _a204 หน้า.
650 4 _aกฎหมายปกครอง
_zไทย.
650 4 _aศาลปกครอง
_zไทย.
_938339
650 4 _aข้อมูลข่าวสารของราชการ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
650 4 _aความรับผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ
_zไทย.
_9139309
650 4 _aละเมิด
_zไทย.
_912155
700 1 _aนิติน ออรุ่งโรจน์,
_d2511-
_9274937
942 _cREF
_2lcc
_01
997 _aTH, AS
_bAS
_dYS
_kCM
999 _c406451
_d406451