000 06546nam a2200577 a 4500
001 409962
005 20200602102806.0
007 t
008 030228s2002 0 tha
020 _a9744490217
_q(ล.1)
020 _a9744490187
_q(ล.2)
020 _a9744490195
_q(ล.3)
020 _a9744490209
_q(ล.4)
020 _a9744490233
_q(ล.5)
020 _a9744490268
_q(ล.6)
020 _a9744490179
_q(ล.7)
020 _a9744490276
_q(ล.8)
020 _a9744490288
_q(ล.9)
020 _a9744490292
_q(ล.10)
020 _a9744490206
_q(ล.11)
020 _a9744490225
_q(ล.12)
020 _a9744490241
_q(ล.13)
035 _a(OCoLC)858415648
050 _aKPT2522.ก49
_b2545
090 _aCDG
_b.ก47ร54
110 2 _aคณะกรรมการกฤษฎีกา.
245 1 0 _aรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา /
_cรวบรวมโดย กลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
260 _aนนทบุรี :
_bสถาบันพระปกเกล้า,
_c2545.
300 _a13 เล่ม.
300 _a1 ซีดี-รอม ;
_c4 3/4 นิ้ว.
592 _aล.1:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด พุทธศักราช 2482.
592 _aล.2:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสุขภิบาล พ.ศ. 2495.
592 _aล.3:
_bรวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.
592 _aล.4:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540.
592 _aล.5:
_bรวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531.
592 _aล.6:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522.
592 _aล.7:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พุทธศักราช 2482.
592 _aล.8:
_bรวมความเห็น คณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498.
592 _aล.9:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528.
592 _aล.10:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542.
592 _aล.11:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496.
592 _aล.12:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับองค์กรอิสระ.
592 _aล.13:
_bรวมความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย.
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_953707
650 4 _aองค์การมหาชนอิสระ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9299418
650 4 _aกฎหมายรัฐธรรมนูญ
_zไทย.
_9171141
710 2 _aสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา.
_bกลุ่มกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน 1.
_9409541
942 _cGB
_06
_2lcc
997 _aSG, PJ
_bAS
_dCN
_fBF
_gV
999 _c409962
_d409962