000 01694cam a2200265 a 4500
001 410122
005 20220404044935.0
007 t
008 030304m20029999 0 tha
020 _a9749073134
_q(ล. 1)
020 _a9749545672
_q(ล. 2)
020 _a9749771311
_q(ล. 3)
035 _a(OCoLC)858416076
050 _aJQ1745.ก55น4
_bท62
100 0 _aทักษิณ ชินวัตร,
_d2492-
_938648
245 1 0 _aยุทธศาสตร์และทิศทางการบริหารประเทศของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี.
260 _a[กรุงเทพ]
_bสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี,
_c2545-
300 _aเล่ม :
_bส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.
505 1 _aล. 1. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2544-31 มกราคม 2545 -- ล. 2. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545-31 มกราคม 2546 -- ล. 3. คำกล่าวและปาฐกถาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2546-28 กุมภาพันธ์ 2547
650 4 _aนโยบายของรัฐ
_zไทย
_938074
651 4 _aไทย
_xการเมืองและการปกครอง
_y2540-?-
_9283220
942 _cGB
_011
_2lcc
997 _aTH, PJ
_bAS
_dVE
_fPC
_kCM
_gV, CN
_iWU, CN
999 _c410122
_d410122