000 02138nam a2200277 a 4500
001 468223
005 20200602124103.0
007 t
008 060317s2006 0 tha
020 _a9749727622
035 _a(OCoLC)880743570
050 _aK4610
_b.ว363
100 0 _aวนิดา พรหมเดเวช,
_d2518-
_9491977
245 1 0 _aปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก (WTO) กับกรณีศึกษา : การระังับข้อพิพาทของไทยในคดีเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหน้าตัดรูปตัว H จากโปแลนด์ =
_bLegal problems of WTO dispute settlement process : a case study of non-alloy steel and H-beams from Poland /
_cโดย วนิดา พรหมเดเวช.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
_c2549.
300 _a10, 190 แผ่น :
_bภาพประกอบ.
502 _aวิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
610 2 4 _aองค์การการค้าโลก
_xกฎและระเบียบปฏิบัติ.
_9494836
650 4 _aการระงับข้อพิพาท (กฎหมาย)
_xการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9494837
650 4 _aอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและการตัดสิน.
_9446080
650 4 _aการทุ่มตลาด
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
988 _uhttp://203.131.219.173/thesis/la/0312/01ชื่อเรื่อง.pdf
_zเอกสารฉบับเต็ม (ดูรายบทคลิกที่ Bookmarks)
942 _cTHS
_04
_2lcc
997 _aTW, PI
_bWU
_dSS
_jWT
_kCM
999 _c468223
_d468223