000 01181nam a2200229 a 4500
001 473449
005 20200602125504.0
007 t
008 060717s2006 0 tha
020 _a9742883793
035 _a(OCoLC)880756133
050 _aKPT2754.ก352548ก4
_b2549
110 2 _aกระทรวงมหาดไทย.
245 1 0 _aระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549 /
_cรวบรวมโดย ธีระพล อรุณะกสิกร ... [และคนอื่นๆ].
260 _aกรุงเทพฯ :
_bวิญญูชน,
_c2549.
300 _a63 หน้า.
650 4 _aการจัดซื้อของทางราชการ
_xกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
_zไทย.
_9117447
700 0 _aธีระพล อรุณะกสิกร.
_939435
942 _cREF
_2lcc
997 _aSG, PJ
_bPP
_dSU
_kCM
_jMS
999 _c473449
_d473449