000 01514nam a2200265 a 4500
001 501343
005 20210301130329.0
007 t
008 071030s2007 0 tha
035 _a(OCoLC)934535694
050 _aBQ4420.ก36
_bพ464
100 0 _aพระมหาสมาน ชาตวิริโย,
_d2517-
_9529871
245 1 0 _aการศึกษาเปรียบเทียบเรื่องความกตัญญูในพุทธปรัชญาเถรวาทกับปรัชญาขงจื๊้อ /
_cพระมหาสมาน ชาตวิริโย (ศศิสุวรรณพงศ์).
246 1 5 _aComparative study of gratefulness (katannuta) in Theravada Buddhist philosophy and Confucius philosophy
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย,
_c2550.
300 _aก-ฎ, 199 แผ่น.
502 _aวิทยานิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต.
650 4 _aความกตัญญู
_xแง่ศาสนา
_xพุทธศาสนา.
_9266366
650 4 _aพุทธปรัชญา.
_923349
650 4 _aปรัชญาขงจื้อ.
_9508728
653 _aจีนศึกษา
942 _cTHS
_08
_2lcc
997 _aBF, PI
_bWU
_dYS
999 _c501343
_d501343