000 03410nam a2200313 a 4500
999 _c544905
_d544905
001 544905
005 20210326085636.0
007 ta
008 100107s2009 0 tha
020 _a9789740686859
035 _a(OCoLC)934549725
050 _aK5304
_b.ห46
245 0 0 _aหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ; อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ; พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ; Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) ; Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment /
_cคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
246 1 0 _aอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
246 1 0 _aพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี
246 1 0 _aConvention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT)
246 1 0 _aOptional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
260 _aกรุงเทพฯ :
_bสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.,
_c[2552?]
300 _a144 หน้า.
500 _aมีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.
630 0 4 _aอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (ค.ศ. 1984)
630 0 4 _aConvention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment
_d(1984)
_9593697
650 4 _aทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
_9409156
650 4 _aTorture (international law)
_9432912
710 2 _aคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
942 _cGB
_012
_2lcc
997 _aTW
_dYU
_gV