000 02197ng a2200289 a 4500
001 546806
005 20100818150600.0
007 v
008 100129s2006 tha
090 _aCDG278
090 _aVTG17
100 0 _aสมชัย วรานุกูลรักษ์.
_9588769
245 1 0 _aการจัดการความรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ
_h[วีดิทัศน์] :
_bการอบรมความรู้ทางวิชาการ /
_cจัดโดย ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; วิทยากร สมชัย วรานุกูลรักษ์.
260 _a[กรุงเทพฯ] :
_bฝ่าย,
_c2549.
300 _a5 ซีดี-รอม ใน 3 ตลับ (5 ชั่วโมง, 3 นาที, 26 วินาที) :
_bเสียง, สี ;
_c4 3/4 นิ้ว.
300 _a2 ตลับ (4 ชั่วโมง, 41 นาที) :
_bเสียง, สี ;
_c1/2 นิ้ว.
500 _5วีเอชเอส.
508 _aถ่ายทำโดย ศูนย์บริการสื่อการศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
518 _aวันที่ 25 กันยายน 2549 ห้อง 202 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
650 4 _aการบริหารองค์ความรู้.
650 4 _aองค์กรเรียนรู้.
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bสำนักหอสมุด.
_bฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาห้องสมุด.
_9442969
710 2 _aมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
_bศูนย์บริการสื่อการศึกษา.
_9318342
942 _cVT
997 _aTW
_dYS
999 _c546806
_d546806